Ds. A.T. Vergunst - Lukas 15 : 23 - 32

Afspelen

Vaders betoon van genade tot Zijn oudste zoon

Lukas 15
21-5-2023
De aanleiding van Zijn genadebewijs of -daad
De daad van Zijn genadedaad
De verwerping van Zijn genade
Aanhangsel: de tegendaad van de vaders genade (Handelingen)
Noot: begin van de dienst is weggevallen vanwege een geluidsprobleem en vangt aan na de eerst gezongen psalm.

Lukas 15 : 23 - 32

Lukas 15
23
En brengt het gemeste kalf, en slacht het; en laat ons eten en vrolijk zijn.
24
Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden! En zij begonnen vrolijk te zijn.
25
En zijn oudste zoon was in het veld; en als hij kwam, en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei,
26
En tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vraagde, wat dat mocht zijn.
27
En deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft.
28
Maar hij werd toornig, en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit, en bad hem.
29
Doch hij, antwoordende, zeide tot den vader: Zie, ik dien u nu zo vele jaren, en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn.
30
Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht.
31
En hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe.
32
Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn; want deze uw broeder was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden.

Delen & Download

Download preek