Ds. W.C. Lamain - Johannes 18 : 18 - 22

Afspelen

Jezus staande voor Kajafas

Hoe Christus ondervraagd werd
Wat Christus hem geantwoord heeft
Op welken droeve wijze Christus daar behandeld is

Johannes 18 : 18 - 22

Johannes 18
18
En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en warmden zich. Petrus stond bij hen, en warmde zich.
19
De hogepriester dan vraagde Jezus van Zijn discipelen, en van Zijn leer.
20
Jezus antwoordde hem: Ik heb vrijuit gesproken tot de wereld; Ik heb allen tijd geleerd in de synagoge en in den tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen; en in het verborgen heb Ik niets gesproken.
21
Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb.
22
En als Hij dit zeide, gaf een van de dienaren, die daarbij stond, Jezus een kinnebakslag, zeggende: Antwoordt Gij alzo den hogepriester?

Delen & Download

Download preek