Ds. R.A.M. Visser - Lukas 22 : 1 - 13

Afspelen

De voorbereiding van het Pascha

Lukas 22
19-3-2023
De zorg (vs.7-9)
De opdracht (vs.10-12)
Gehoorzaamheid (vs.13)

Lukas 22 : 1 - 13

Lukas 22
1
En het feest der ongehevelde broden, genaamd pascha, was nabij.
2
En de overpriesters en de Schriftgeleerden zochten, hoe zij Hem ombrengen zouden; want zij vreesden het volk.
3
En de satan voer in Judas, die toegenaamd was Iskariot, zijnde uit het getal der twaalven.
4
En hij ging heen en sprak met de overpriesters en de hoofdmannen, hoe hij Hem hun zou overleveren.
5
En zij waren verblijd, en zijn het eens geworden, dat zij hem geld geven zouden.
6
En hij beloofde het, en zocht gelegenheid, om Hem hun over te leveren, zonder oproer.
7
En de dag der ongehevelde broden kwam, op denwelken het pascha moest geslacht worden.
8
En Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen, en bereidt ons het pascha, opdat wij het eten mogen.
9
En zij zeiden tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij het bereiden?
10
En Hij zeide tot hen: Ziet, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik waters; volgt hem in het huis, daar hij ingaat.
11
En gij zult zeggen tot den huisvader van dat huis: De Meester zegt u: Waar is de eetzaal, daar Ik het pascha met Mijn discipelen eten zal?
12
En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen, bereidt het aldaar.
13
En zij, heengaande, vonden het, gelijk Hij hun gezegd had, en bereidden het pascha.

Delen & Download

Download preek