Ds. R.A.M. Visser - Lukas 1 : 5 - 14

Afspelen

De aankondiging van Johannes' geboorte

Lukas 1
18-12-2022
De genade van God (verzen 5-7)
De dienst van God (verzen 8-10)
De belofte van God (verzen 11 - 14)

Lukas 1 : 5 - 14

Lukas 1
5
In de dagen van Herodes, den koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia; en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam Elizabet.
6
En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren, onberispelijk.
7
En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was, en zij beiden verre op hun dagen gekomen waren.
8
En het geschiedde, dat, als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde.
9
Naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te lote was gevallen, dat hij zoude ingaan in den tempel des Heeren om te reukofferen.
10
En al de menigte des volks was buiten, biddende, ten ure des reukoffers.
11
En van hem werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechter zijde van het altaar des reukoffers.
12
En Zacharias, hem ziende, werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen.
13
Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes.
14
En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden.

Delen & Download

Download preek