Ds. D.W. Tuinier - Efeze 6 : 14a

De gordel van de waarheid

Efeze 6
De plaats van de gordel
De betekenis van de gordel
Het aandoen van de gordel

Efeze 6 : 14a

Efeze 6
14
Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst

Zingen : Psalm 40: 5
Lezen : Job 1: 1-5 en Efeze 6: 10-20
Zingen : Psalm 17: 3, 4 en 5
Zingen : Psalm 63: 5
Zingen : Psalm 119: 19 en 67
Zingen : Psalm 33: 1

Geliefde gemeente, het Woord van de Heere ligt open bij Efeze 6 en daarvan het eerste gedeelte van vers 14. Met de hulp van de Heere vraag ik uw aandacht voor het eerste wapen uit de wapenrusting Gods dat de apostel Paulus in onze tekst de gemeente van Efeze voorhoudt:

 

Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid.

 

Het eerste wapen dat Paulus dus noemt is: De gordel van de waarheid.

 

We letten dan op:

 

1. De plaats van de gordel.

2. De betekenis van de gordel.

3. Het aandoen van de gordel.

 

Uw lendenen omgord hebbende… In onze tekst roept Paulus de gemeente van Efeze én ons op om die gordel aan te doen! We overdenken daarbij ten eerste:

 

1. De plaats van de gordel

 

Gemeente, als het geluid van de krijgshoorn in Israël klinkt, dan betekent dat dat het leger zich klaar moet maken voor de strijd. Als het bazuingeschal klinkt verwisselt een soldaat zijn gewone kleding met zijn harnas. De schilden worden om zijn benen aangebracht. Vervolgens trekt hij zijn harnas aan. Dat harnas bestaat uit twee stukken: een bovengedeelte dat zijn longen en hart beschermt én een gedeelte dat zijn buik moet beschermen. Dus een bovenstuk en een onderstuk!

Dan trekt hij zijn schoenen aan. Vervolgens neemt hij in zijn ene hand een schild om de vurige pijlen van de vijand te kunnen opvangen en in zijn andere hand een zwaard om man tegen man te vechten. Op zijn hoofd heeft hij een helm en om zijn middel – ik zei het al – een gordel. Een soort leren riem, met koper beslagen, die uitermate belangrijk is! Ik zou willen zeggen: het is één van de belangrijkste onderdelen van zijn oorlogsuitrusting.

Waarom is die gordel zo belangrijk?

Wel, hij moet het harnas op de juiste plaats houden. Het wordt om het harnas heen gedragen om de twee delen (het onderstuk en het bovenstuk) op de juiste plaats te houden.

 

U begrijpt wel dat als de gordel niet strak genoeg om je middel, om je heupen, aangetrokken is, dan dreigt het gevaar dat de strijder in een levensgevaarlijke situatie belandt. Stel je voor dat je een gedeelte van je harnas verliest! Daar moet je niet aan denken! Daarom moet de gordel van de beste kwaliteit zijn. Hij is immers van levensbelang! ‘Uw lendenen omgordende’ (of: opschortende) is een echte Bijbelse uitdrukking. We weten vanuit het Oude Testament dat aan de gordel het zwaard en de boog hangen.

Aan die gordel hangt ook een tas met voedsel en een kruik met water. Dit zeg ik om aan te geven dat die gordel ook in het leven van elke dag onmisbaar is! Ook tijdens je werk kun je die gordel niet missen! Als je in het oosten ongestoord wilt werken of op reis gaat, dan snoer je je lange kleren vast met een gordel. Die heupgordel zit als het ware vastgekleefd om je je lichaam. Je kunt hem niet missen. Alleen zo kun je vaardig en wendbaar zijn om te strijden, gemakkelijk je werk te kunnen doen of om op reis te gaan.  

 

Ik vat nog even samen:

  • De gordel is van grote betekenis. In oorlogstijd, maar ook in het leven van elke dag.
  • Het is een echte Bijbelse uitdrukking. Je gordel aandoen of je lendenen omgorden betekent dat je je klaarmaakt om te strijden of om te gaan werken. Je maakt alles gereed voor de reis die je gaat maken.
  • De plaats van de gordel is om je middel, je lendenen; om het zwakkere deel van je lichaam. Juist je buikholte, waarin zich je meest kwetsbare organen bevinden, heeft extra bescherming nodig.  

 

Welnu, in onze tekst roept Paulus de gemeente van Efeze én ons op: Staat dan, jonge en onervaren christenen, in de strijd, in de gééstelijke strijd! Wordt krachtig in de Heere en in de sterkte van Zijn macht en vergeet je wapenrusting niet! Zorg dat je bewapend bent en vergeet vooral je gordel niet!

Onderschat de strijd niet! Je staat niet tegenover een zwak mensje van vlees en bloed, maar je moet vechten tegen de Boze en tegen kwade demonen! Leest u maar in vers 12: Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Gemeente, wat is onze tekst actueel! De wereldheersers beïnvloeden op allerlei manieren de geest van onze tijd. Wij ademen de tijdgeest en de cultuur in. Geestelijke boosheden in de lucht beïnvloeden politici, politieke en geestelijke stromingen, radio en televisie, sociale media en kranten. Daarom roept Paulus de Efeziërs en ook ons op om ’s morgens, direct nadat u opgestaan bent en aan het werk gaat, of jongens en meisjes, voordat jullie naar school gaan: Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels (Ef.6:11).

 

In vers 13 lezen we: Daarom, neemt aan de gehele wapenrusting Gods. In vers 14, onze tekst, lijkt het dan alsof de apostel in herhaling valt. Nou, dat is niet voor niets, hoor!

Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid. Jongens en meisjes, het gaat in ons eerste punt om de plaats van die gordel: om je middel, om je buik geknoopt en vastgesnoerd. Héél dicht om je heen! En ik heb ook iets gezegd over de functie; hoe belangrijk de gordel van de waarheid is. Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid.

We gaan nu nadenken over de betekenis van de gordel, maar eerst gaan we samen Psalm 63 vers 5 zingen:

 

Mijn ziel kleeft U standvastig aan;
Gij ondersteunt mijn zwakke schreden;
Uw rechterhand, vol mogendheden,
Doet mij getroost en veilig gaan.
Maar dezen, die mijn ziel begeren,
Opdat ik tot verwoesting raak',
Staan bloot voor Uw geduchte wraak;
Zij zullen haast ten afgrond keren.

 

Gemeente, jongens en meisjes, we letten in de tweede plaats op:

 

2. De betekenis van de gordel

 

Wat bedoelt Paulus met de gordel der waarheid?

Allereerst: waarachtigheid, betrouwbaarheid. Doet aan de gordel van de oprechtheid! Wees eerlijk!

U voelt wel aan dat dit vruchten van de Geest van de Heere Jezus Christus zijn. Het is niet voor de eerste keer dat de apostel Paulus de gemeente die vruchten voorhoudt. In Efeze 4 vers 25 zegt hij: Daarom, legt af de leugen en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. In het vorige hoofdstuk, Efeze 5 vers 9, zegt hij: Want de vrucht des Geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid.

Daar hebt u het! Als zaligmakende vrucht – vanuit de geloofsband met de Heere Jezus Christus, de Wijnstok – vloeien de levenssappen in de ranken. Eén van die vruchten is de gordel van de waarheid, van de waarachtigheid.

 

Een geestelijke strijder ontvangt de gordel van de waarheid in de wedergeboorte. Het is vrucht van wederbarende en herscheppende genade waar je een leven lang in geoefend moet worden. U moet hem leren gebruiken! Staat dan! Doet aan de gordel van de waarheid, want de vijand, de duivel, is op de been en probeert de strijders altijd maar weer in zijn strikken gevangen te nemen. In valstrikken van oneerlijkheid, leugens en bedrog. Twee gezichten hebben. Een dubbelleven leiden.

Gods Geest leert u de waarheid lief te hebben. Betrouwbaar te zijn in woord en daad. Daarom, stáát dan, uw lendenen omgord – omkleed – hebbende met de gordel van de waarheid. De waarheid Gods, de oprechtheid van God!

 

Maar, gemeente, als het gaat om oprechtheid, trouw en eerlijk zijn, kunt u naar de mens gesproken nog alle kanten op. Een rooms-katholiek mens kan óók oprecht zijn in zijn godsdienst, toch? Paulus was vóór zijn bekering, in zijn eertijds, óók oprecht in zijn eigengerechtigheid. Hij bedoelde het echt goed. Later schreef hij: Ik leefde naar de wet, onberispelijk. Ik was eerlijk. Ik was oprecht. Maar het was geen vrucht van de waarachtigheid, de waarheid van Gód! Daarom moet de gordel van de waarheid van gééstelijke oorsprong zijn! Ik las ergens: ‘De gordel moet zijn als de rok van Jezus, van bovenaf zonder naad, geheel geweven.’ Dus niet van ‘wol en linnen’ door elkaar, maar waarachtig!

Het ware christenleven bestaat uit waarachtigheid. Het oprechte christenleven bestrijkt het hele leven; niet alleen de eerste dag van de week. Het ware christenleven is een leven uit één stuk. Eén geheel. De Heere zegt tegen Abraham in Genesis 17: ‘Wandel voor Mijn aangezicht en wees waarachtig en oprecht. Petrus en Paulus vermanen in hun zendbrieven voortdurend dat de gemeenten eerlijk en oprecht in het leven moeten staan. Anders gezegd: onze mond en ons hart moeten met elkaar overeenstemmen. Ons hele leven hoort onder de zeggenschap van de waarheid te staan, onder het gezag van de Heere Jezus Christus.

 

Als ik dat zo tegen u en mezelf zeg, wat komt dáár dan van terecht? Dan worden we in de schuld gepreekt! Dan wordt de schuld aangewezen, ons tekort en gebrek. Zonde van nalatigheid. Zonden met gedachten, woorden en daden. Dan moeten we ons hoofd diep buigen en ons voor de Heere verootmoedigen, en met de dichter instemmen: Genâ, o God, genâ, want wie zal voor U kunnen bestaan als het gaat om de gordel van de waarheid? U niet! Ik niet! En Paulus zelf ook niet!

Als u tot uzelf inkeert tijdens deze preek, moet u uzelf dan niet veroordelen? Uzelf mishagen? Ook na ontvangen genade groei je toch nooit boven het gebed uit: Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg! (Ps.139:23,24). Alléén de gordel van de waarheid van God maakt weerbaar en geestelijk strijdbaar en doet u getroost leven en eenmaal welgelukzalig sterven. Strijdend zult u dan – met de gordel van de waarheid – de overwinning behalen in Hem Die Overwinnaar is in de strijd.

Maar als u die gordel van de waarheid niet om uw lendenen hebt vastgemaakt of hij zit heel losjes, zodat die twee stukken van uw harnas zomaar los kunnen komen en deze niet functioneel is? Dan bent u een mens met een dubbelleven! Dan hebt u twee gezichten! Dan bent u halfslachtig! Dan geeft u God wat en de wereld wat! Terwijl de Heere Jezus zegt: Gij kunt niet God dienen én de mammon (Matth.6:24).

 

Gemeente, halfslachtige mensen, mensen met een dubbelleven, zijn er heel veel! Ook in de kerk? Ja, ook in de kerk! Ook onder Gods kinderen? Ja, ook onder Gods kinderen! U vraagt misschien: hoe bedoelt u dat? Legt u dat eens uit?

Wel, de gordel van de waarheid is er niet óf hij functioneert niet. Hij zit te los om uw middel, met alle verschrikkelijke gevolgen en zonden van dien. Er kan een bepaalde zonde zijn in uw leven, een zondige gewoonte, een zonde die u achter de hand houdt, waarvan u niet wilt dat een ander dat weet of ziet. Zo voor het oog hebt u een bepaald gezicht, maar achter de voordeur, in het geheim – stiekem – is het anders. U bent zo een gespleten mens: in tweeën gedeeld. Een groot deel van uw leven is voor de Heere – u bent godsdienstig, rechtzinnig, misschien ook nog wel de oude waarheid toegedaan – maar van een klein gedeelte blijft iedereen af. Dat houdt u voor uzelf. Dat is uw afgod, of uw boezemzonde. Dat zijn de kleine vossen die de wijngaard verderven. Dat zijn de dingen waarvan u zegt: ‘Ik zou daar eigenlijk wat minder tijd aan moeten besteden.’ Of: ‘Niemand mag weten wat ik dan doe, zelf mijn eigen vrouw niet. Het is maar goed dat ze niet alles weet en ziet wat ik stiekem achter mijn PC-scherm doe. Het is maar goed dat mijn buren, mijn familie of de kerkmensen, niet weten wie ik werkelijk ben in mijn gezin en in de omgang met mijn vrouw. Het is maar goed dat niet iedereen meekijkt als ik mijn boekhouding klaarmaak voor de accountant en mijn belastingformulieren invul. Het is maar goed dat niet iedereen over mijn schouder meekijkt. Het is maar goed dat niet iedereen hoort hoe ik – tussen de regels door – zo lelijk en negatief over andere mensen roddel!’

 

Voelt u het aan? U bent dan niet eerlijk! Die gordel van de waarheid draagt u niet, hij functioneert niet óf hij zit heel losjes om uw middel! Dat is levensgevaarlijk! Er is een boezemzonde, uw afgod, en die hangt als een zware lap, als een stuk kleed aan heup, en het goed is, heeft u daar last van. U bent niet weerbaar, niet strijdbaar. U kunt op deze manier niet leven! U kunt uw werk niet goed doen! Het maakt u ongelukkig en arm!

Voelt u het aan? Het luistert heel nauw! Al gaat het maar om één afgod, één boezemzonde, één verborgen zonde. Kom tot inkeer! Al is er maar íets wat uw man of vrouw niet mag weten of waarvan u niet wilt hebben dat een ander daarvan weet, dan maakt zo’n zonde u totaal ongeschikt voor de strijd. De zonde verlamt u! Ze blokkeert in de geestelijke strijd. De zonde maakt u traag, want u zit ergens aan vast!

Hoe kom je daar vanaf? Jonge mensen, catechisanten, de gordel van de waarheid moet strak om je middel. Thuis, op school, onderweg naar school, in de bus, in de trein, op facebook… Wat is er toch veel onoprechtheid. Een dubbelleven. Je anders voordoen dan je werkelijk bent. Die gordel van de waarheid is zo nodig!

 

Gemeente, wat is er veel dat niet eerlijk is. Het is Godonterend. Het stelt me schuldig voor de Heere. Jongelui, wees gewaarschuwd! Niet alleen jullie trouwens, het geldt ook de volwassenen. Je kunt iedereen bedriegen en jezelf een rad voor ogen draaien, maar vroeg of laat komt de waarheid aan het licht. Je kunt namelijk Gód niet bedriegen. Daarom is die gordel van de waarheid zo noodzakelijk! Breek toch met de zonde! Zoek desnoods deskundige hulp. Vraag of de Heere je omgordt met de gordel van Zijn waarheid! Gemeente, er is zoveel godsdienst zonder waarheid in het binnenste. Alleen de vreze van God, de liefde, doet wijken van al het kwaad en verlangt naar waarheid. Daarom hebben we dat gedeelte uit het boek Job gelezen.

Ongetwijfeld heeft u gedacht: waarom precies dát gedeelte uit het boek Job? Wel, Job is omgord met de gordel van de waarheid. De Heere zegt van Zijn knecht: ‘Niemand is er meer oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad dan Mijn knecht Job. Dat komt in de vruchten in zijn leven openbaar.’ Dat is u voorgelezen.

 

De gordel van de waarheid moet één zijn met u! Ik las ergens: Het is een bevindelijke kennis van de waarheid. Het is een vrucht van het ware, door Gods Geest gewerkte en geoefende geloof in het hart. Hiermee kom ik bij de tweede betekenis van waarheid: waarachtigheid. Beide zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden want deze waarachtigheid, deze oprechtheid, deze betrouwbaarheid, deze eerlijkheid, worden door Gods Geest geleerd. Dat betekent dus dat ook de waarachtigheid opkomt uit, en overeenkomt met, de Bijbel. Het gaat om de waarheid van Gods Woord. En alles wat niet is naar de waarachtigheid van Gods Woord, zal geen dageraad hebben. Staat dan vast, zegt de apostel, in het Woord der waarheid.

 

Het woordje waarheid, in de betekenis van Bijbel, kom je heel veel tegen in de Bijbel. Psalm 86: Leer mij, Heere, Uw weg. Ik zal in Uw waarheid wandelen (Ps. 86:11). Verenig mijn hart tot de vreze Uws naams (Ps.86:11). De Heere Jezus zegt van Zichzelf in Johannes 14 vers 6: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. In Johannes 16 vers 13 noemt de Heere Jezus Zijn Geest de ‘Geest der waarheid’. In Zijn hogepriesterlijk gebed in Johannes 17 bidt Hij: Heilig ze – en dan bidt Hij voor Zijn kinderen – in Uw waarheid. Uw woord ís de waarheid (Joh.17:17).

Dus juist als u de waarheid als gordel om uw middel hebt en verlangt daarnaar te leven, zult u getroost leven. Zult u gesterkt en bekrachtigd worden in de strijd. Zult u ook niet geestelijk vermoeid raken. De vijand probeert van alle kanten de leugens in de wereld en binnen de kerk te brengen, en de waarheid van Gods Woord te ontkrachten. Daarmee is hij al begonnen in het Paradijs en dat doet hij tot de dag van vandaag.

 

Jongelui, catechisanten, je leeft in een wereld – óók binnen je eigen kerkelijke gezindte en dat maakt het allemaal zo verwarrend voor jullie – waar men jou op de een of andere manier een bepaalde mening wil opdringen. De één zegt: ‘Joh, de Bijbel is tijdgebonden, hoor. Er staan dingen in die in onze tijd geen waarde meer hebben. Daar denken we vandaag de dag toch anders over?’ Of ze zeggen: ‘Heel veel regels en opvattingen van vroeger gelden nu niet meer, hoor. Je moet een beetje met je tijd mee! Anders loop je achter!’

Gemeente, jongelui, wees gewaarschuwd. De satan probeert als een engel van het licht de Heere Jezus, hét Licht in deze wereld, het Woord van God, te verduisteren. Óf hij fluistert in: Je moet het niet zo moeilijk nemen! Zalig worden is gemakkelijker dan je denkt. God is liefde! Hij heeft Zijn Zoon Jezus gegeven voor zondaren. Je bent een zondaar. Dat belijd je, dus… Of de duivel maakt je juist moedeloos en wanhopig door je in te fluisteren: Ja maar, je moet wel uitverkoren zijn, hoor! Het zijn er maar een paar uit heel de wereldbevolking, dus… Denk je dat jij met zoveel zonden in aanmerking komt voor genade?

Voelt u het aan? Zo is de duivel altijd bezig om je te plagen en te benauwen. Hij is erop uit die gordel van de waarheid te beschadigen. Wees toch op uw hoede! Zoek het toch bij Hem, de Heere Jezus Christus Die de Waarheid Zelf is! Ondanks alle helse aanslagen is Hij, de Weg, de Waarheid en het Leven, staande gebleven in de strijd en de helse verzoekingen, en Hij heeft Zijn Woord bewaard tot op de dag van heden. Zijn Woord, Zijn liefde en Zijn genade, als vrucht van Zijn werk, de bediening van Zijn Geest, zijn de machtigste wapens in de strijd.

 

Het is daarom zo uiterst belangrijk om de waarheid van Zijn Woord te onderzoeken en om daarin te graven! Laten we vanuit het Woord van God onze jonge mensen en kinderen de waarheid en de gordel van de waarheid voorhouden, die waarheid voor te leven, en ze in te scherpen als het enige gezaghebbende wapen in de strijd!

We moeten daarbij niet allereerst afgaan op ons gevoel. Het gaat weliswaar niet buiten het gevoel om, maar het gaat niet allereerst om mijn gevoel. Tegenwoordig zijn er heel veel kerkmensen die leven op hun gevoel: ‘als het maar goed voelt, dominee!’ Mensen zijn aardig en vriendelijk, de preken – ja hoor, ze sluiten aan bij ons gevoel, we voelen ons erbij thuis. Het klinkt allemaal best aardig, maar het gaat op de eeuwigheid aan!

Het gevoel is een uiterst zwakke maatstaf op weg en reis naar de eeuwigheid! Wij moeten alles toetsen aan het Woord der waarheid! U moet de dóód ernaast leggen! We moeten ons leven leren zien in het licht van de rechterstoel van Jezus Christus. Dat geldt u, jou en mij.

 

Als we in de Bijbel iets over waarheid opzoeken, over het Woord der waarheid, dan vinden we ook onderwijs in wat Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheüs schrijft: Benaarstig u om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt (2Tim.2:15). Als het gaat om de gordel van de waarheid, het Wóórd van de waarheid, moeten we maar doen wat Gods kinderen in Berea hebben gedaan. We lezen in Handelingen 17: Dezen waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het Woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften, of deze dingen alzo waren (Hand.17:11).

 

Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid... We hebben inmiddels nagedacht over de plaats van de gordel: om je middel. En we hebben iets gezegd over de betekenis van die gordel. Voor we iets gaan zeggen over onze derde gedachte zingen we samen Psalm 119 vers 19 en 67:

 

Wend, wend mijn oog van d' ijdelheden af;
Verlevendig mijn hart door Uwe wegen;
Dat mij 't betreên dier paden vreugd verschaff'.
Bevestig toch aan Uwen knecht den zegen,
Waartoe Uw woord hem blijde hope gaf;
Hij is oprecht tot Uwe vrees genegen.

 

Maak in Uw woord mijn gang en treden vast,
Opdat ik mij niet van Uw paân moog' keren;
En wordt mijn vlees door 't kwade licht verrast,
Ai, laat het mij toch nimmer overheren.
Verlos mij, Heer, van 's mensen overlast,
Dan zal ik U, naar Uw bevelen, eren.

 

Onze derde gedachte is:

 

3. Het aandoen van de waarheid

 

De gordel van de waarheid. We hebben de plaats gezien, de betekenis ervan en nu nog het aandoen van de gordel. U moet die gordel van de waarheid om uw middel hebben. Anders bent u in levensgevaar! Als die gordel van de waarheid losjes om uw buik heen zit, bevindt u zich in een gevaarlijke situatie! Dan bent u niet vaardig tot de strijd. Alleen met de gordel van de waarheid zult u strijdbaar, vaardig   en wendbaar zijn en zult u het goede van het kwade kunnen onderscheiden.

Dan zult u ook de listen en het bedrog van de satan kunnen onderkennen. Alleen met de gordel van de waarheid zult u weten hoe u spreken moet, wat u spreken moet en wanneer u uw mond open moet doen. Alleen met de gordel van de waarheid weet u, zoals de Heere Jezus, de grote Strijder in het koninkrijk van God, hoe u handelen moet en welke weg u dient te gaan!

 

Jongens en meisjes, de profeet Jesaja had eeuwen geleden al van Hem geprofeteerd in hoofdstuk 11 vers 5: Ook zal de waarheid de gordel Zijner lendenen zijn! De Heere Jezus heeft de gordel van de waarheid om Zijn middel gehad. Hij heeft in waarheid gesproken, gehandeld, en gezwegen. Zó heeft Hij wonderen gedaan. Zó weerspreekt en weerstaat Hij de verzoekingen van de Schriftgeleerden en de Farizeeën. Op Golgotha in het bijzonder heeft Hij met de gordel van de waarheid de strijd aangebonden met de diabolos, de satanas. Met Pasen heeft Hij die strijd gewonnen, heeft Hij dood, graf en hel verslonden tot een eeuwige overwinning!

Als vrucht van Zijn werk gaat deze gordel van de waarheid het leven stempelen van allen die onder Zijn vaandel en banier strijden. Ook uw leven en dat van jou en dat van mij? Broeders, ook ambtelijk? Zijn wij oprecht en eerlijk? Zijn wij omgord met de gordel van de waarheid? Dat kan alleen door genade. Het is het werk van de Heilige Geest, want in mijzelf ben ik leugenachtig en kom ik erachter dat ik een arglistig hart heb. Als het goed is, vervult me dat met droefheid en smart.

Als de Heilige Geest komt, brengt Hij Góds waarheid in mijn hart en leert Hij mij wie God is en wie ikzelf ben. Dan geeft Hij niet alleen ontdekkende zelfkennis, maar gaat Hij mij ook leren wie de Heere Jezus is. De Heilige Geest maakt plaats voor de Borg en Zaligmaker. Die Zaligmaker wordt zo onmisbaar voor me, zo dierbaar. Waarom? Omdat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is!

 

Het aandoen van de gordel van de waarheid betekent één worden met Hem. Dat we met Christus verenigd worden. Dat we één worden met de waarheid in haar ontdekkende kracht, maar ook in haar verlóssende en genézende kracht. Nog een keer: Jezelf omgorden met de gordel van de waarheid is één worden met de Heere Jezus. Zegt Hij Zelf niet in een van Zijn preken: een iegelijk die uit de waarheid is, hoort Mijn stem (Joh.18:37)? Hij zegt niet: een ieder die vóór de waarheid is. Die mensen zijn er genoeg! ‘Ik ben de aloude waarheid toegedaan, dominee! Ik strijd ervoor!’

Nodig is, ouderen, jongeren, om niet van de waarheid te zijn, maar uit de waarheid. Dát zegt de Heere Jezus in Johannes 18. In de kanttekening bij dit vers staat: ‘Die door het Woord der waarheid wedergeboren zijn en daarom het Woord der waarheid liefhebben.’

Als we de gordel van de waarheid omdoen, kan het niet anders of wij zullen ook voor de waarheid uitkomen. Juist vandaag is dat zo belangrijk. Velen wankelen ter dode en komen niet veel verder dan de uitroep van Pontius Pilatus: wat is waarheid? Hoeveel Pilatussen zijn er vandaag de dag niet? Wat is waarheid?

Wel, zegt Paulus, staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid. Zoek daarin geworteld te zijn. Voed uw kinderen daarin op. Laat al het werk in het midden van onze gemeente daarop gericht zijn!

 

In de Bijbel wordt regelmatig gesproken over het omgorden van de lendenen. Dan denk ik, jongens en meisjes, aan de Heere Jezus Die met Zijn jongeren voor de laatste keer de paasmaaltijd eet en – voordat Hij gaat sterven, in de nacht toen Hij verraden is, het Heilig Avondmaal instelt – de voeten van Zijn jongeren wast. In Johannes 13 lees je dat Hij opstaat van het avondmaal, Zijn kleren aflegt, een doek neemt en Zichzelf omgordt.

We lezen in het Oude Testament dat de Joden in Egypte voordat ze het Pascha vierden, hun lendenen opschortten, schoenen aan hun voeten deden, en een staf in hun hand namen. Met andere woorden: ze moesten klaar zijn voor vertrek, want in die nacht zou er redding zijn achter het bloed van het Lam.

 

Gemeente, is het beeld van het opschorten van de lendenen geen beeld van waakzaam zijn? Van wachten op? Zien we uit naar de komst van de Heere Jezus op de wolken van de hemel? Kinderen van de Heere, hoe staat het met uw opschorten van uw lendenen? Beoefent u die Maranatha-gestalte? Want uw schat is toch in de hemel? Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, en niet die op deze aarde zijn, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn (Matth.6:21)!

 

Amen.

 

Slotzang: Psalm 33 vers 1.

 

Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,
Rechtvaardigen, verheft den Heer.
Het past oprechten God te loven;
Zingt Zijnen groten naam ter eer.
Prijst Hem in uw psalmen,
Met de schoonste galmen;
Roept Zijn weldaân uit;
Laat de keel zich paren
Met den klank der snaren;
Looft Hem met de luit.