Ds. A.T. Vergunst - Johannes 10 : 7 - 10

Ik ben de Deur

De functie van de Deur
De eigenschappen van de Deur
Het gebruik van de Deur
Nr. 3 uit de serie "Ik ben". Vertaling uit het Engels 
 

Johannes 10 : 7 - 10

Johannes 10
7
Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen.
8
Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord.
9
Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.
10
De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst

Zingen : Psalm 106: 1 en 2
Lezen : Johannes 10
Zingen : Tien Geboden vs. 9
Zingen : Psalm 98: 1 en 4
Zingen : Psalm 89: 1 en 3
Zingen : Psalm 31: 1, 3 en 5

Gemeente,

Als u regelmatig met het vliegtuig reist, weet u dat er vlak voor het vertrek veiligheidsinstructies worden gegeven. De hoofdsteward of stewardess vraagt eerst uw aandacht. Dan wordt u gevraagd uw elektrische apparaten uit te schakelen, uw boek even neer te leggen en te luisteren; Z/zelfs als u vaak reist. Stap voor stap laten de stewards en stewardessen zien hoe uw gordel werkt, hoe u een zuurstofmasker opzet, en waar u de uitgangen en uw reddingsvest kunt vinden. Aan het eind houden ze een kaart in de lucht, waarop u alle details kunt nalezen. Maar de meeste ervaren reizigers schenken hier weinig aandacht aan. Zij zijn al in slaap gevallen, zijn al druk met lezen of hebben hun koptelefoon op. Zo gaat deze hele boodschap aan hen voorbij. Tot het vliegtuig plotseling begint te schudden of in een luchtzak terechtkomt. Dan hoor je mensen naar adem happen of gillen, gevolgd door een angstaanjagende stilte. Instinctief trekt iedereen zijn gordel wat verder aan. Als er zuurstofmaskers tevoorschijn komen, raakt iedereen echt in paniek. Dan kijken passagiers rond waar de dichtstbijzijnde uitgangen zijn.

 

Hoevelen van ons die gewend zijn naar de kerk te gaan, gedragen zich als deze mensen die zo gewend zijn om te reizen. Hoe vaak heeft Jezus tot ons gesproken over het gevaar dat ons kan treffen. Hoe vaak sprak Hij erover waar we veiligheid en verlossing kunnen vinden van zonde en oordeel. Hoe vaak heeft Hij ons gesmeekt aandacht te geven aan zaken van eeuwigheidswaarde. Velen van ons schenken er geen aandacht aan. We slapen, zijn ingedommeld of afgeleid. Waarom? Het komt, omdat we een gevoel van schijnveiligheid hebben. We zijn ons niet bewust van de grote gevaren die onze ziel bedreigen. We denken dat er tijd genoeg is. Net als de meeste reizigers denken we dat de vlucht goed zal verlopen. Maar dit verandert onmiddellijk  wanneer de dood opeens dichtbij komt. Dan worden we plotseling gegrepen door gedachten aan de eeuwigheid. Hoe zullen we God ontmoeten? Ben ik bereid? Kan ik voor Zijn aangezicht verschijnen?

 

Er is zeker een weg. Eén weg. Eén Deur. Laten we onze aandacht richten om deze Deur te (onder)zoeken.

 

Voordat we naar onze tekst kijken, zullen we eerst de context bezien.

De Heere Jezus spreekt in Johannes 10 tweemaal over een ‘deur’. In vers 2 spreekt Hij over de deur waardoor de herder naar de schapen gaat. In vers 1 verwijst Hij naar dieven en moordenaars die over de muur klimmen, om zogenaamd de schapen te hoeden. Wat bedoelt de Heere Jezus met deze twee verschillende herders?

 

Jezus zet Zichzelf tegenover de geestelijke leiders van Israël. In het vorige hoofdstuk kunnen we lezen hoe Jezus omgaat met een blindgeborene. Maar u kunt daar ook lezen hoe de Joodse leiders hem behandelden. Ze joegen Hem weg, in plaats van blij te zijn met zijn genezing. Hierdoor werd het duidelijk dat ze geen werkelijke herders waren. Ze gingen de stal niet binnen door de deur van Gods roeping, maar klommen van elders in en eigenden zich deze taak toe.

 

Maar in vers 6 wordt duidelijk dat de discipelen deze boodschap niet begrepen. Dus in vers 7 tot 10 verandert Jezus plotseling van onderwerp. Hij spreekt opnieuw over de deur. Maar in dit geval wijst Hij op Zichzelf als de Deur, waardoor de schapen binnengaan. Dit is één van de ‘Ik ben’- uitspraken, waarmee Jezus op Zichzelf als de Verbondsgod wijst.

Laten we Zijn woorden horen in vers 7 tot 10:         

 

7. Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen.

8. Allen, zovelen als er vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord.

9. Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

10. De dief komt niet, dan opdat hij stele en slachte en verderve; Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben.

 

In deze verzen maakt Jezus Zich bekend als: ‘De Deur’.

Wanneer we dit eenvoudige, maar krachtige beeld van Jezus als de Verbondsgod overdenken, richten we ons op drie gedachten:

 

  1. De functie van de Deur;
  2. De eigenschappen van de Deur;
  3. Het gebruik van de Deur.

 

  1. De functie van de Deur

Kinderen, jullie weten wat een deur is, toch? Door een open deur kun je een andere kamer binnengaan. En als de deur van je huis dicht is, moet je buiten blijven.

Adam en Eva leerden op de dag dat ze  geschapen waren ook over deuren. God plaatste hen voor twee deuren. Beide waren gemarkeerd. Bij de eerste stond: ‘Eeuwig Leven’, en bij de tweede: ‘Eeuwige dood’. Het was duidelijk voor hen, wat ze zouden kiezen en het was niet moeilijk om de juiste keuze te maken. Salomo zei het:  Alleenlijk zie, dit heb ik gevonden, dat God den mens recht gemaakt heeft  (Pred. 7:29).   

Het is echter zo anders gegaan. Onze ouders kozen ervoor om de deur ‘Eeuwige dood’ binnen te stappen. Dat had een verwoestend resultaat, Paulus somt het op in Romeinen 5 vers 12: Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. Dit ontzaglijke feit spreekt de waarheid over ons allen als gevallen zondaren.

 

Misschien hebt u de neiging om te gaan discussiëren of bezwaar aan te tekenen. Misschien vindt u het niet eerlijk dat wij de gevolgen van Adams opstand zouden moeten dragen. U kunt zich uitputten  door te gaan redeneren, het te ontkennen of bezwaren op te noemen, maar desondanks blijft het de waarheid. Als mensheid hebben we onszelf buiten de deur van ‘Eeuwig Leven’ gesloten door onze keuze om door de deur ‘Eeuwige dood’ binnen te stappen. We leven in afzondering van God, buiten het paradijs, in een wereld die onder de vloek ligt. Bid toch  dat u deze waarheid leert aanvaarden. Probeer niet op de één of andere manier uzelf te kalmeren door God of Adam te beschuldigen. Niets van dat alles zal de werkelijkheid veranderen, dat wij, mensen, ervoor hebben gekozen om de deur ‘Eeuwige dood’  binnen te gaan.

In plaats van de schuld op iemand anders te schuiven, moeten we omgaan met het verschrikkelijke feit dat we als mensheid gevallen zijn. Diep gevallen. We zijn niet alleen maar gebrekkig of verzwakt, maar we hebben ons leven met God compleet verloren.

Daarnaast zijn we kinderen  van de duivel geworden, zondig en corrupt, vijandig en wreed. In plaats van een kristallen vaas met goud, zijn wij geworden tot een vuil vat met viezigheid erin. Trots, bedrog, egoïsme, hypocrisie, zondige gedachten, moord, seksuele lusten, afgoderij en kwaadheid zijn nog maar het begin van de lijst van alles wat we kunnen vinden in dit vuile vat van ons slechte hart.

Als u door de Geest onderwezen bent, leert u deze realiteit te accepteren als het probleem van uw eigen schuld. Bid in het bijzonder dat Gods Geest u zal onderwijzen om u hieraan te onderwerpen. Als we deze realiteit leren aanvaarden en ons aan Gods gerechtigheid onderwerpen, is dat een belangrijke stap voorwaarts. Want dan pas zullen we aandacht geven aan wat Jezus ons leert in dit hoofdstuk.

 

Maar voordat we nadenken over Jezus’ onderwijs over Zichzelf als de Deur, keren we nog een keer terug naar het paradijs. Wat gebeurde er bij de andere deur, die gemarkeerd was met ‘Eeuwig leven’? Op het moment dat wij voor de deur ‘Eeuwige dood’ kozen, versperde God de deur van ‘Eeuwig leven’. Let wel, de deur is er nog steeds, maar hij is gesloten, versperd. Om die waarheid kracht bij te zetten, plaatste God engelen met een vlammend zwaard bij de ingang van het paradijs.

De enige manier, waarop de deur naar het ‘Eeuwige leven’ kan worden geopend, is wanneer Gods wet wordt geëerd en Zijn gerechtigheid wordt betaald. Daarom kunnen we nooit meer iets verwachten van onszelf. Wij komen elk moment van de dag te kort in het volkomen eren van Gods wet. Ons beste kunnen schiet te kort bij Gods standaard van volmaakte liefde naar Hem en onze naaste toe. Ondanks onze grootste inspanningen maken we die kloof alleen maar dieper.  Want wat niet volmaakt is, is zonde; en zonde maakt ons schuldig. Zoals een financiële schuld, moet ook onze geestelijke schuld worden betaald om genoeg te doen aan de eisen  van Gods gerechtigheid.

God, Die de heilig is en de waarheid handhaaft, kan Zijn eisen van gerechtigheid niet laten vallen. Wij moeten Hem betalen wat wij Hem schuldig zijn. We verdienen het loon van de zonden die we hebben gedaan. Het loon van de zonde is de dood.

Hoe ernstig is onze situatie. Alle hoop is verloren. Het vooruitzicht van een eeuwige scheiding van de Bron van vreugde is ons deel.  We zijn verbannen van het leven met God. Verbannen uit de gemeenschap met Hem en Zijn heilige engelen. Verbannen van ware vreugde en vrede. Verbannen uit de heerlijkheid van eeuwig leven, voor eeuwig en eeuwig. Deze realiteit is om wanhopig van te worden. O, bid toch tot God om uw ogen te openen voor deze donkere waarheid.

 

Maar tegenover deze versperde deur, hoor de woorden van Jezus: Voorwaar, voorwaar –  dat betekent: Wat Ik zeg, is een belangrijke waarheid. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen. Hier verklaart Jezus Zichzelf opnieuw als Jehova, de IK BEN DIE IK BEN. De boodschap dat Hij de Deur is, is er één van bijzondere hoop en vreugde. Hij is niet alleen een Deur, Hij is een open Deur. Want in vers 9 spreekt Hij: Indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden. Voor ieder die deze Deur binnengaat, is die niet versperd.

 

Om te begrijpen wat Jezus bedoelt met dit beeld van een deur, moeten we overwegen wat de functie van deze Deur is. Jezus is op twee manieren een Deur.

Ten eerste is de Hij Deur van God tot zondaren. Door Jezus als Deur komt God, Die wij gekrenkt en onteerd  hebben, tot ons zondaren. Als de heilige en rechtvaardige Rechter van hemel en aarde zou Hij alleen tot ons kunnen komen door gerechtigheid en betaling te vragen. Maar door de Deur van Zijn heilig Kind Jezus kan God tot ons komen met armen van barmhartigheid en genade. Voor God is het onmogelijk om tot ons te komen met één of ander edelmoedig aanbod, waarin Hij voorstelt om eenvoudigweg onze schuld teniet te doen of te negeren en onze fouten te vergeten. Nee, God is een God van heilige rechtvaardigheid. Zijn waarheid en rechtvaardigheid kunnen Hem niet toestaan de versperring naar de deur van ‘Eeuwig Leven’ op te heffen zonder genoegdoening. Numeri 23 vers 19 zegt: God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? Maar in Jezus Christus gaf God in Zijn wijsheid de Deur, waardoor Hij tot ons, zondaren, kan komen, met het aanbod van barmhartigheid en genade! In Jezus Christus,    door Zijn leven en dood, is de heilige Vader in staat om ons, zondaren, te omarmen. In Zijn Zoon kan Hij ons weer thuis verwelkomen, aan Zijn boezem.

 

Maar om Jezus (weer) Deur te laten zijn, moest de Vader de deur voor Jezus Zelf dicht doen. Dat moeten we nooit vergeten. Toen de Heere Jezus aan het kruis hing, werd Hij verlaten door God, de heilige Rechter. Aan het kruis sloot de heilige Vader en eeuwige Rechter Jezus als het ware op achter de deur die gemarkeerd is met ‘Eeuwige dood’. Gemeente, wat moet het zijn geweest voor de Vader om zo te handelen met Zijn Zoon. Wie zal ooit volledig de eer kunnen geven aan Hem, Die Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft om ons, zondaren, het beste te geven? Is er iemand te vergelijken met Hem onder de zonen van de machtigen? Kom, mijn vrienden, is Hij uw vertrouwen niet waard? Hij,  Die zo diep boog in de vernedering van Zijn Zoon? Kunt u onverschillig blijven onder zo’n liefde? Kunt u onbewogen blijven onder zo’n aanbod?

 

Indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden. Jezus is niet alleen de Deur, vanuit God naar ons. Hij is ook de Deur voor ons, om weer in Gods aanwezigheid te kunnen komen voor Zijn heilige troon. In de Heere Jezus ontgrendelde God de deur naar het eeuwige leven voor ons, schuldige zondaren, zodat wij bevrijd kunnen worden. Om dit goed te begrijpen, moeten we in gedachten houden dat volmaakte gehoorzaamheid de enige weg is naar het eeuwig leven. Alleen wanneer we volmaakt Gods heilige wet gehoorzamen, kunnen we in Gods aanwezigheid komen en leven. Daarom is Jezus de enige Deur tot God.

 

Weet u nog hoe ik eerder de twee deuren voor u schetste, zoals God die voor Adam en Eva neerzette? Iedere deur was gemarkeerd: óf met ‘Eeuwig Leven’, óf met ‘Eeuwige dood’. Ziet u nu ook de Deur Jezus Christus? Die is ook gemarkeerd. Want op Hem staat geschreven: ‘Gehoorzaamheid’. Jezus was in Zijn  leven en sterven volmaakt gehoorzaam aan God, Zijn Vader. Door Zijn gehoorzaamheid aan de wet werd Jezus de Deur naar het eeuwige leven.

O, lieve vrienden, dit is het Evangelie, het goede nieuws. Vanwege Zíjn gehoorzaamheid als de Zoon des mensen, is er nu toegang tot Gods troon. We kunnen nu worden verzoend met onze gekrenkte en heilige God als we door de Deur Jezus Christus gaan. Probeer toch niet in Gods aanwezigheid te komen zonder gebruik te maken van de Deur, Die Hij ons gegeven heeft in Jezus Christus. Elke toenadering tot God door een andere deur dan door Jezus’ gehoorzaamheid is verboden.

Dat is wat de zonen van Aäron trachtten te doen, toen ze het heilige der heiligen  binnen wilden gaan. Ze kwamen met ‘vreemd vuur’. Ze  gebruikten niet het vuur van het brandofferaltaar, maar hun eigen vuur. Met andere woorden: ze kwamen niet door de Deur Jezus Christus, maar maakten een andere deur voor zichzelf. Onmiddellijk werden ze gedood. Want God kan geen enkele zondaar in Zijn aanwezigheid  verdragen die niet de Deur, de énige Deur, gebruikt die Hij heeft gegeven.

 

Ik ben de Deur; indien iemand door Mijn ingaat, die zal behouden worden. U zult niet worden uitgeworpen als u terugkeert tot God en vertrouwt op Jezus’ gehoorzaamheid. U zult niet worden veroordeeld. U zult worden gered.

 

En ingaan en uitgaan, en weide vinden. Jezus bedoelt met deze weide de onbeschrijflijke  zegeningen die God in Zijn  Evangelie  aanbiedt. In vers 10 beschrijft Hij deze zegeningen met deze woorden: Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben. De Heere Jezus als de Deur, leidt tot een leven dat nog overvloediger is dan Adam en Eva vóór de val in het paradijs hadden.

Want we zullen niet alleen vergeving krijgen van elke zonde die we ooit hebben   bedreven. U zult niet alleen bevrijd worden van alle veroordeling  en geaccepteerd worden door God vanwege Jezus’ verdiensten. Niet alleen zal uw geweten worden bevrijd van alle angst en vrees. U zult niet alleen worden bevrijd van de slavernij van de zonde, maar u zult ook nooit, nooit meer hoeven te vrezen om gescheiden van God te moeten leven. Want in Jezus Christus is het eeuwige leven veiliggesteld.

Hoor Zijn woorden in Johannes 10 vers 28: En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. Petrus onderwees dit ook in 1 Petrus 1 vers 3 en 4: Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en o0nbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u.

De erfenis is veiliggesteld,  voor altijd, omdat zij is gegrond in het volledige en aanvaarde werk van Jezus. Dat betekent dat al wie tot God komt op basis van Jezus’ verdiensten, een overvloediger leven heeft dan het leven van Adam en Eva vóór de val in het paradijs.

 

Laten we onze harten opheffen om God te prijzen voor dit geweldige nieuws en Zijn zorg, door met elkaar te zingen van Psalm 98 vers 1 en 4:

 

Zingt, zingt een nieuw gezang den Heer’

Dien groten God, Die wond’ren deed;

Zijn rechterhand, vol sterkt’ en ere,

Zijn heilig’ arm wrocht heil na leed.

Dat heil heeft God nu doen verkonden;

Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid.

Zo vlekkeloos en ongeschonden,

Voor ’t heidendom tentoongespreid.  

 

Laat al de stromen vrolijk zingen,

De handen klappen naar omhoog;

’t Gebergte, vol van vreugde, springen,

En hupp’len voor des  Heeren oog;

Hij komt, Hij komt om d’aard’ te richten,’

De wereld in gerechtigheid;

Al ’t volk, daar ‘t wreed geweld moet zwichten,

Wordt in rechtmatigheid geleid.    

 

  

 

  1. De eigenschappen van de Deur

Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen. We zullen in de tweede plaats de eigenschappen overdenken van de Deur, Die God heeft voorzien in Jezus Christus. Deze Deur heeft vijf eigenschappen. Deze Deur is: gemakkelijk, open, extra breed, de enige Deur en de mooiste.

 

Te eerste is de Deur gemakkelijk. Dit wordt goed uitgebeeld in de tabernakel in het Oude Testament. Een hoge, witte en robuuste omheining omringde de tabernakel, Gods huis in de woestijn. Maar de deur in die omheining was een gordijn. Hij had geen sloten en zelfs geen deurklink. Een kind zou door dat gordijn naar binnen kunnen gaan. Deze gemakkelijke weg door het gordijn laat ons zien hoe God ons uitnodigt, hoe Hij iedereen verwelkomt, ook kinderen, om binnen te gaan en dicht bij Hem te komen. We hoeven  niet te betalen om binnen te mogen komen. We hoeven niet groot te zijn om bij de deurklink te komen, kinderen! Met andere woorden: Om deze Deur binnen te gaan, hoeven we niet aan allerlei voorwaarden te voldoen. Om voor God te kunnen verschijnen, moeten we volmaakt, heilig, rechtvaardig, rechtvaardig, onschuldig, rein en gehoorzaam zijn. Maar om tot Jezus te komen en door Jezus als de Deur naar God te gaan, hoeven we aan geen van zulke voorwaarden te voldoen. Hij is de Deur voor zondaren, die als goddelozen ongeschikt zijn om voor God te staan. U wordt uitgenodigd om tot Hem te komen, zonder geld, zonder verdiensten, zonder kwaliteiten. De enige geschiktheid die Hij vraagt, is dat u een zondaar bent. Ongetwijfeld zal geen van ons deze gemakkelijke Deur bezien zonder zich bewust te zijn van zonde en schuld. Maar denk nooit, dat uw overtuiging van zonden en de last van schuld u wáárdig maken om de Deur binnen te gaan. Overtuiging van uw zonde en ellende, schuld en vloek zullen u helpen om te vluchten tot de Deur, om die met haast binnen te gaan. Maar deze overtuiging en nederigheid van hart zullen u niet méér rechten geven om naar binnen te gaan. De toegang is enkel door onvoorwaardelijke, vrije genade.

 

Deze Deur in Jezus Christus is ook een open Deur voor elke zondaar. Jezus verkondigde het zo vaak: Een iegelijk die in Mij gelooft. Dat betekent dat wie of wat u ook bent, u tot Hem mag komen. Hij verzekert ons dat Hij in geen geval iemand zal uitwerpen die tot Hem komt. O, vrienden, laat u overtuigen door Zijn eigen uitspraken, in Zijn Woord. Ook al waren de Joden nog zo schuldig en onrein, zo onwaardig en ongeschikt, en ook al verdienden ze het om uitgeworpen te worden, hoor Hem toch smeken: Komt dan, en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol (Jes. 1: 18).

 

Deze Deur in Jezus Christus is ook een zeer brede Deur. Wist u dat de deur in de tabernakel tien meter breed was? Waarom was hij zo breed? De deur was breed om een bemoedigende boodschap te brengen: het maakt niet uit hoe grote zondaar u bent, Jezus Christus kan volkomenlijk zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan (Hebr. 7:25). Toen de Heere samen met tollenaars en zondaars in Levi’s huis zat, heeft Hij de breedte van Zichzelf als Deur voor zondaren tot God zó uitgelegd: Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering  (Luk. 5:32).

Kijk eens, wie er allemaal door deze Deur gegaan zijn: Rachab de hoer, Ruth die eens de Moabitische afgoden aanbad, de Samaritaanse vrouw, de buitengewoon slechte en in ongenade gevallen koning Manasse, zijn over-overgrootvader David, die overspel pleegde en gemoord had. En dan nog iemand: de christenvervolger Saulus. Allen zochten toegang tot de heilige en rechtvaardige God door Jezus Christus en werden aangenomen. Zowel wie de wet breekt als wie de wet houdt, worden welkom geheten. Boven deze Deur Jezus staat geschreven met gouden letters: Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken 1 Tim. 1:15). Zelfs de voornaamste der zondaren is hier welkom.

 

In de vierde plaats is Jezus ook de enige Deur. Jezus verklaarde Zichzelf zonder te twijfelen als de enige Heiland, de enige Naam, de enige Deur. Toen Hij op deze waarheid hamerde, werd het een twistpunt onder Zijn toehoorders. Hij werd gehaat toen Hij alle andere deuren sloot en in het bijzonder de deur van onze religie van goeddoen, van onze eigen werken. Jezus’ bediening was scherp, toen Hij verklaarde dat niemand buiten Hem ons zal verlossen. Het is een grote zegen als de prediking van een exclusief Evangelie u ontdoet van het kleed van uw eigen gerechtigheid. U zult een sterke weerstand ervaren bij Jezus’ nadruk op genade alleen. Als u die weerstand voelt, weet u, waar die vandaan komt? Dat is, omdat de Geest uw grootste boezemzonde aanraakt. Weet u, wat onze grootste boezemzonde is? Dat is de zonde van het zoeken naar waardigheid in onszelf, in onze eigen werken of gevoelens. Het is de zonde van het vestigen van onze hoop om aangenomen te worden op Jezus én onszelf.

Nee, zegt de Heere, nee! Het is door Mij alléén en het is Mijn verdienste alléén, en het is Mijn gehoorzaamheid alléén die verlossing kan bieden. Als u gewillig wordt om alleen door de Deur Jezus naar binnen te gaan, zonder iets anders in uw handen, dan hebt u ervaren wat Psalm 110 vers 3 zegt:  Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht.

 

Laat ons nog één kenmerk van deze Deur bekijken. Het is de mooiste Deur. In de tabernakel viel de deur op in de helderwitte afrastering. De deur was geborduurd met gekleurde draden in een mooi patroon. Blauw, purper en scharlaken op een witte, linnen achtergrond, maakten deze deur zeer aantrekkelijk. Blauw wees op Jezus’ hemelse afkomst. Purper was de kleur die koningen toebehoorde. Scharlaken wees op Zijn bloed dat Hij uit liefde opofferde. De witte achtergrond liet Zijn heiligheid zien. Als u alles samen ziet komen in de Persoon van de Zoon des Mensen, moet u toch instemmen met het Bijbelwoord: Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade is uitgestort in Uw lippen; daarom heeft U God gezegend in eeuwigheid (Psalm 45: 3). Hij heeft Zichzelf gewillig, verheugd, blijmoedig en volledig overgegeven. Daarmee heeft Hij ten volle Zijn liefde laten zien tot Zijn Vader en Zijn kinderen, van wie elk eens een vijand van God en genade was. Maar nu, verzoend en aangenomen in de Geliefde, geen vijanden meer, maar vrienden. Veilig in Zijn liefde; nooit meer worden verbannen.

 

Wie kan volledig Zijn lof tot uiting brengen? Welke tong kan Hem genoeg verhogen? Wilt u niet komen en deze Deur gebruiken, waardoor God tot u spreekt en waardoor God u uitnodigt? Wilt u niet opletten als u nu buiten Gods gemeenschap leeft, gedoemd om voor eeuwig te sterven? Is een eeuwigheid gescheiden van God werkelijk waard dat u deze korte tijd op aarde de leegte najaagt? En uiteindelijk, wanneer de deur van de dood voor u zal worden geopend en u zal worden opgeroepen om terug te keren tot God en te staan voor Zijn rechterstoel, zult u dan geen splijt hebben dat u deze gemakkelijke, open, enige, brede, mooie en uitnodigende Deur niet gebruikt hebt? O, hoe zult u ontkomen als u deze geweldige Deur in Jezus Christus veronachtzaamt?

 

Zingen we nu eerst Psalm 89 vers 1 en 3:

 

‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;

Uw waarheid t’ allen tijd vermelden door mijn reen;

Ik weet hoe ’t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,

Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;

Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,

Zo min zal Uwe trouw ooit wank’len of bezwijken.

 

 De hemel looft, o Heer’, Uw  wond’ren dag en nacht;

Uw waarheid wordt op aard’ de glorie toegebracht,

Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen;

Want wie is U gelijk bij al de hemelingen?

En, welke vorsten ooit het aardrijk moog’ bevatten,

Wie hunner is, o Heer’, met U gelijk te schatten?     

 

  1. Het gebruik van de Deur

Misschien vraagt u: Hoe kan ik deze Deur gebruiken? Laat ons dat in onze laatste gedachte overdenken.

Het is overduidelijk dat enkel kijken naar en praten over de Deur ons geen goed zal doen, als we er geen gebruik  van maken. We hebben alleen iets aan een deur, als we erdoor naar binnen gaan. Jezus Zelf benadrukt dit in vers 9:  Indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden. ‘Behouden’ betekent: bevrijd van Gods toorn en oordeel. Het betekent dat we verzoend worden met God en de gave van vergeving van zonden ontvangen. We worden niet alleen bevrijd van de schuld en vloek van de zonde, maar ook van de zondigheid. Want Jezus is niet alleen de Deur voor verzoening, Hij is ook de Herder van de schapen, en Hij zal Zijn volk leiden.

Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. Het ‘in - en uitgaan’, en ‘weide vinden’, zijn alle beschrijvingen van de rijkste zegeningen en voordelen die God om Jezus’ wil schenkt aan Zijn schapen.

Deze beelden beschrijven wat Paulus in Romeinen 5 vers 1 schreef: Wij dan  gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus. Of in Romeinen 8 vers 1: Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Met andere woorden: die door de Heilige Geest geleid worden.

 

Al deze zegeningen worden enkel ervaren als we ingaan door de Deur. Wat betekent het om door deze Deur in te gaan? Deze Deur binnengaan is precies hetzelfde als ‘het ware Brood des hemels eten’ en ‘het Licht der wereld volgen’. Wij gaan de Deur binnen, wanneer de Geest het u mogelijk maakt om te geloven, of uzelf toe te vertrouwen aan Jezus Christus. U gaat binnen, mijn vriend, wanneer u afziet van alles in of van uzelf en alleen op Jezus Christus vertrouwt; wanneer we als zondaren bij God terugkomen. U gaat binnen, wanneer u in uw hart spreekt, zoals Paulus: Heere, alles wat ik dacht te hebben of te zijn, getuigt nu tegen mij. Het was niet alleen waardeloos, maar het stelde me ook schuldig. Wanneer ik nu tot U kom, is alles wat ik verlang dat ik word gevonden of aanvaard in Jezus Christus. Ik heb geen gehoorzaamheid in mijzelf, maar ik heb gezien en gehoord dat u in Jezus gehoorzaamheid hebt gegeven voor arme, behoeftige en schuldige zondaren.

We gaan binnen, vrienden, wanneer we naast de tollenaar gaan staan, vragend om genade om de verdiensten van de Jezus Heere. De Schriften in Romeinen 10 vers 11 tot 13 verzekeren dat: Een iegelijk die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, noch van Jood, noch van Griek; want Eénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen. Want een iegelijk die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden

 

We gaan binnen, wanneer we Jezus antwoorden als de genezen man in Johannes 9. Jezus zocht hem als de ware Herder op, toen de man in de straten van Jeruzalem ronddwaalde. Hij was afgewezen en uit de synagoge geworpen, omdat hij de Naam van Jezus beleed, ook al kende hij Hem nog niet. Het was hem niet meer toegestaan om de deur van de synagoge binnen te gaan, omdat de leiders hem hadden uitgebannen.

Zoals Jezus voor hem stond, staat Hij nu ook voor ons en vraagt: Gelooft gij in den Zoon van God? Nederig, maar openlijk, gaf de man toe dat hij niet wist Wie de Zoon van God was. In Johannes 9 vers 36 lezen we: Hij antwoordde en zeide: Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge geloven? En Jezus zeide tot hem: En gij hebt Hem gezien, en Die met u spreekt, Dezelve is het. (Joh. 9: 36,37). Daarop zei hij, en dat beleed hij met heel zijn hart in de eenvoud van het geloof: Ik geloof, Heere (Joh. 9:38). Door deze ware woorden te spreken, ging hij binnen door de Deur Jezus Christus.

 

Ik moet u vandaag deze dringende vraag stellen: Maakt u gebruik van de Deur Die God heeft bereid? Of, om het met Jezus’ eigen woorden te zeggen:  Gelooft gij in den Zoon van God? (naar Johannes 9: 35). Er zou geen vrees hoeven te zijn dat de Deur niet open is voor u. U zou niet moeten denken dat u een te grote zondaar bent om deze Deur te gebruiken. Weg met de gedachte dat u het niet waard bent om deze Deur te gebruiken! Zulke gedachten beledigen de soevereine genade van God. Hij maakte deze Deur niet voor goede en rechtvaardige mensen. Nee, Hij maakte deze Deur voor zondaren. Voor zondaren alleen.

 

Zult u gebruik maken van deze Deur waarin God heeft voorzien? Misschien houdt vrees u in zijn greep: Wat, als HIj mij afwijst, zoals zovelen mij hebben afgewezen? Ik heb altijd gehoord dat ik niet goed genoeg ben. Als ik leed of moeilijkheden doormaakte, werd mij verteld dat ik het verdiende, omdat ik een slecht persoon ben. Na al de schaamte die ik heb ervaren, ben ik zo bang om weer te worden afgewezen…

Mijn vriend, vergelijk Jezus nooit met mensen die u pijn hebben gedaan of u hebben beschaamd. Hij is niet als de farizeeën die de blinde man die Jezus’ Naam beleed, beschaamden en afwezen. Nee, de Heere Jezus is de ware Herder, want Zijn hart is vol van onvoorwaardelijke liefde. Hij zal u niet wegsturen als u Hem zoekt, ook al voelt u zich nog zo eenzaam en onrein.

 

Zult u gebruikmaken van deze open en brede Deur? Misschien worstelt u: O, hoe kan ik geloven? Ik durf niet meer te betwijfelen dat deze Deur open is. Maar hoe ga ik naar binnen? Hoe geloof ik?

Mijn vriend, geloven, is vertrouwen. Het is wat u al dagelijks doet. Vertrouw je op je vader en moeder? Vertrouw je dat ze betrouwbaar en zorgzaam zijn? Hebt u ook niet al uw vertrouwen op uw echtgenoot of echtgenote gesteld? Gelooft u hem of haar niet op zijn of haar woord? Hebt u zich niet toevertrouwd aan hem of haar met alles wat u bent? Als u moet antwoorden: ‘Ja, dat doe ik’, dan weet u wat vertrouwen of geloven is. Vertrouwen is een daad van ons hart, waarbij we onszelf aan een ander toevertrouwen. Als de ‘ander’ een mens is, is hij niet in staat ons te verzoenen met God. Maar als de ‘ander’ Jezus Christus is, dán en alléén dan, zullen we worden gered.

Kom dan, en antwoord Jezus vandaag: Ja, Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp (Mark. 9:24). Buig uw knieën vandaag en belijd het opnieuw: Tot mijn verdriet schiet ik vaak tekort, Heere. Stel mij elke dag in staat om door Uw Geest tot U te komen, door de enige Deur Die U hebt geopend voor mij als zondaar.

 

Mag de God van de hoop u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloof dat ook u mag ingaan en uitgaan en weide vinden en overvloedig zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

Amen.

 

 

Slotzang: Psalm 31 vers 1, 3 en 5 

 

Op U betrouw ik, Heer’ der heren;  

Op U, gelijk ’t betaamt;

Ai, laat mij nooit beschaamd

Van Uwen troon teruggekeren;

Help mij, op mijn gebeden,

Door Uw gerechtigheden.         

 

Gij zijt alleen (wat zou ik vrezen?)

Mijn Rots, mijn Burg, o Heer’!

Ja, Uwen Naam ter eer,

Zult Gij mij tot een Herder wezen.

Mijn Helper scheur de netten,

Die z’ in ’t verborgen zetten.

 

‘k Zal in Uw goedheid mij verblijden;

Gij hebt mij aangezien,

En hulpe willen biên

In mijn verdrukking en mijn lijden;

Toen, in mijn zielsellende,

Uw aangezicht mij kende.