Ds. D.W. Tuinier - Mattheüs 3 : 13 - 17

Afspelen

Johannes doopt Jezus

24-1-2021
Jezus’ Borgtochtelijk komen
Johannes’ besliste weigering
Een Godverheerlijkend antwoord
de hemelse bevestiging

Mattheüs 3 : 13 - 17

Mattheüs 3
13
Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden.
14
Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?
15
Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.
16
En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen.
17
En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

Delen & Download

Download preek