Ds. W.A. Zondag - Lukas 18 : 1 - 8

Afspelen

Jezus’ gebeds-onderwijs. Aanhoudend bidden:

Lukas 18
10-3-2021
Eindtijd
Gebedstijd
Verhoringstijd
Liturgie:
Psalm 25: 2, 3
Geloofsbelijdenis Nicéa
Psalm 25: 9
Lezen: Lukas 18: 1-14
Gebed des Heeren: 1-6
Gebed des Heeren: 7-10
Psalm 25: 10

Leestip:
Daniël 3 (driemaal daags)
Daniël 9 (pleitend bidden)
Jakobus 5 (gebed van rechtvaardige)
Lukas 17 (eindtijd)

Citaat:

‘Ga, vervoeg uzelf in uw zielsgesteldheid van een lammetje evenzo vaak naar en bij uw Herder. In uw onwijsheid, in uw machteloosheid. Geef u vaak zó klein, zó nederig aan Hem over en zeg: Hier ben ik, Uw jong lammetje, Uw klein schaapje. Ik heb noch kennis van de weg, noch kracht om te lopen. Zo-even net geworpen, moet ik sterven op de weg indien U, mijn goede Herder, U over mij niet ontfermt. (…) En ik verzeker u: Hij zal u opnemen, Hij zal u in Zijn armen klemmen en al troetelend in Zijn schoot vastpakken’.
- Ds A. Hellenbroek, Evangelische Jesaja. 

Gespreksvragen:
1. De gelijkenis die de Heere Jezus vertelt, staat in nauw verband met het voorgaande hoofdstuk dat gaat over de eindtijd en de wederkomst. Waaruit blijkt dat?
2. In de gelijkenis wordt een aspect van het bidden benadrukt. Welk aspect?
3. De Heere vergelijkt Zichzelf met een onrechtvaardige rechter. Waarom doet Hij dat?
4. Zoals de weduwe werd verhoord, zo worden Gods kinderen in hun gebed tot God verhoord. Maar niet alle gebeden worden toch verhoord?
5. Welke gebeden worden wel verhoord, en welke niet? 
6. Mocht u/jij vandaag op biddag uw/jouw noden aan de Heere voorleggen? Waren er nog specifieke noden?
7. Lees het citaat van Hellenbroek eens. Herkent u dit gebed?

Voor de jongste kinderen:
1. Waarom is het vandaag biddag?
2. Wat mag je op biddag aan de Heere vragen? Noem eens twee dingen.
3. In de preek ging het over een ‘weduwe’. Dat is een vrouw van wie de man is………………….. (vul maar in).
4. De weduwe bleef maar aan een rechter vragen of hij waar wilde helpen. Dat hielp uiteindelijk. De Heere Jezus wil jou daarmee leren dat je niet moet st…………….. met bi………………………..
5. Zou jij het fijn vinden als wij weer naar de kerk mogen, zoals vorig jaar?

Lukas 18 : 1 - 8

Lukas 18
1
En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet, en niet vertragen;
2
Zeggende: Er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde, en geen mens ontzag.
3
En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende: Doe mij recht tegen mijn wederpartij.
4
En hij wilde voor een langen tijd niet; maar daarna zeide hij bij zichzelven: Hoewel ik God niet vreze, en geen mens ontzie;
5
Nochtans, omdat deze weduwe mij moeielijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk kome, en mij het hoofd breke.
6
En de Heere zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt.
7
Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen?
8
Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?

Delen & Download

Download preek