Ds. G.J. Baan - Mattheüs 26 : 47 - 50

Afspelen

Judas de verrader

7-3-2021
Zijn verraderskomst (vs. 47)
Zijn verraderskus (vs. 48-49)
Zijn verraders kleinering (vs. 50a)

MattheĆ¼s 26 : 47 - 50

Mattheüs 26
47
En als Hij nog sprak, ziet, Judas, een van de twaalven, kwam, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks.
48
En die Hem verried, had hun een teken gegeven, zeggende: Dien ik zal kussen, Dezelve is het, grijpt Hem.
49
En terstond komende tot Jezus, zeide hij: Wees gegroet, Rabbi! en hij kuste Hem.
50
Maar Jezus zeide tot hem: Vriend! waartoe zijt gij hier! Toen kwamen zij toe, en sloegen de handen aan Jezus en grepen Hem.

Delen & Download

Download preek