Ds. G.J. Baan - Mattheüs 26 : 36 - 39

Afspelen

Jezus' lijden in Getsemane

14-2-2021
Een eenzaam lijden (vs. 36-37a / 38b)
Een zwaar lijden (vs. 37b-38a)
Een biddend lijden (vs. 39)

Mattheüs 26 : 36 - 39

Mattheüs 26
36
Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben.
37
En met Zich nemende Petrus, en de twee zonen van Zebedeus, begon Hij droevig en zeer beangst te worden.
38
Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij.
39
En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.

Delen & Download

Download preek