Ds. G.J. Baan - Mattheüs 3 : 13 - 17

Afspelen

Jezus' doop

17-2-2021
De Dopeling (vs. 13a/15a/16a)
De doper (vs. 13b-14/15b)
De doopsbekrachtiging (vs. 16b-17)
In deze dienst wordt alleen punt 1 behandeld. In de dienst van zondag 24 januari de punten 2 en 3.

MattheĆ¼s 3 : 13 - 17

Mattheüs 3
13
Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden.
14
Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?
15
Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.
16
En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen.
17
En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

Delen & Download

Download preek