Ds. W.A. Zondag - 1 Johannes 3 : 2

Afspelen

De christelijke hoop:

16-8-2020
Ontvangen in het heden
Onthuld in de toekomst
Bijbellezing Brieven van Johannes - Deel 15

Liturgie:
Psalm 139: 8, 9
Psalm 139: 10
Lezen: 1 Johannes 3: 1-13
Psalm 105: 5
Psalm 134: 3
Psalm 17: 4, 7
Psalm 17: 8

Citaat:

‘Deze aanneming wordt of hier in dit leven begonnen, of voleindigd in
het toekomende leven, wanneer wij alle voorrechten van kinderen zullen
ontvangen. Deze laatste aanneming, de verlossing van ons lichaam, verwachten
wij nog. God heeft Christus lief met een onuitsprekelijke liefde als Zijn enige
Zoon en onze oudste Broeder. Daarom, indien wij in Christus zijn, heeft Hij ons
met dezelfde liefde lief waarmee Hij Zijn Zoon liefheeft’.
- Isaac Ambrosius, Voorrechten van een gelovige ziel, 1660.


Geloofsbelijdenis: art. 37c NGB
(…) ‘En daarentegen, de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zone Gods zal hun naam belijden voor God, Zijn Vader, en Zijn uitverkoren engelen; alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden’ (…)

HC Zondag 22, vraag en antwoord 57:
Vraag: Wat troost geeft u de opstanding des vleses?
Antwoord: Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus, haar Hoofd,
zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.

Leestip:
- Openbaring 1 (Johannes ziet heerlijkheid Christus)
- 1 Kor. 13 (hier een kennen ‘ten dele’)
- Psalm 73 (opnemen in heerlijkheid)

Gespreksvragen:
1. De liefde van de Vader blijkt uit het feit dat hij geredde zondaren ‘kinderen Gods’ wil noemen. Waarom is deze liefde zo groot?
2. Hoe noemt het doopformulier de kinderen van nature?
3. Door wedergeboorte worden ‘kinderen des toorns’ weer kinderen van God.
De statenvertalers verwijzen naar Jes. 56:5. Joh. 1:12. Rom. 8:15. Gal. 3:26; 4:6. Zoek eens een tekst op.
4. Als het gaat om de toekomst van Gods kinderen, verwijzen de statenvertalers naar Matth. 5:12; Rom. 8:18; 2 Kor. 4:17. Zoek eens een tekst op.
5. Johannes spreekt van de heerlijkheid van Christus. Op Patmos heeft hij daarvan al iets mogen zien (Openbaring 1). Hoe reageert Johannes dan? Zie Openbaring 1 vers 17.
6. Welke elementen van het hemelleven zou u kunnen noemen?

Voor de kinderen:
1 In het doopformulier staat dat wij kinderen des t…………………………. zijn (vul eens in).
2. Maar door het g……… in de Heere Jezus kunnen we weer een door God geliefd k……………….. worden.
3. Wat is juist? Het water van de doop wijst op:
a) dat baby’s ook zalig kunnen worden, b) dat baby’s door de dominee moeten worden gewassen, c) dat baby’s water moeten drinken.
4. Hier op aarde is het nog niet volmaakt. Dat kun je zien aan mensen die z……….. zijn en die st……………… Maar straks in de hemel zijn er geen zon…………… meer en geen zie…………….. mensen. Verlang jij hiernaar?
5. Maak de zin eens af: wie mag weten dat de Heere Jezus zijn Zaligmaker is, is ………………. gelukkig. Wat moet er ingevuld worden: a) een beetje, b) heel veel, c) volmaakt.

1 Johannes 3 : 2

1 Johannes 3
2
Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

Delen & Download

Download preek