Ds. W.A. Zondag - 1 Johannes 3 : 1

Afspelen

Het kindschap van de christen wijst op:

19-7-2020
De liefde van de Vader
De haat van de wereld
Alleen via de link (videoverbinding) te bekijken / beluisteren

Bijbellezing Brieven van Johannes - Deel 14

Liturgie:
Psalm 139: 1
Psalm 139: 7
Lezen: 1 Johannes 3: 1-13
Psalm 105: 5
Psalm 134: 3
Psalm 139: 7, 8
Psalm 139: 10

Citaat:

‘Een man die kinderen heeft, heeft deze liever dan al zijn
goederen en knechten. Zo acht God de armste, onwaardigste gelovige
ziel hoger dan al Zijn huisraad, meer dan de hemel en de aarde, en al de
heerlijkheid daarvan. Hij acht ze meer dan alle koningen en alle groten
van de wereld’.
-Isaac Ambrosius, De eerste, middelste en laatste dingen, 1660.


Geloofsbelijdenis: art. 34b NGB
(...) En voorwaar, Christus heeft Zijn bloed niet minder vergoten om de
kinderkens der gelovigen te wassen, dan Hij gedaan heeft om de
volwassenen. En daarom behoren zij het teken te ontvangen en het
sacrament van hetgeen dat Christus voor hen gedaan heeft; gelijk de
Heere in de wet beval hun mede te delen het sacrament des lijdens en
stervens van Christus, kort nadat zij geboren waren, offerende voor hen
een lammeken, hetwelk was een sacrament van Jezus Christus (...)

Leestip:
⦁ Johannes 7: 1-9 (liefde tot God en haat van de wereld)
⦁ Johannes 15 (in Christus of met de wereld)

Gespreksvragen:
1. De liefde van de Vader blijkt uit het feit dat Hij geredde zondaren
‘kinderen Gods’ wil noemen. Waarom is deze liefde zo groot? Hoe
noemt het doopformulier de kinderen van nature?
2. De liefde van de Vader wordt in het bijzonder genoemd in Johannes 3:16. Wat staat daar? Vergelijk het eens met 1 Johannes 4: 8-10.
3. Liefde van de Vader voor Zijn kinderen impliceert haat van de wereld.
Waaruit blijkt deze haat? Zie ook 1 Johannes 3 vers 13.
4. Hoe moeten wij de wereld ‘haten’? Maak dat eens concreet.
5. Johannes spreekt van de heerlijkheid van Christus. Op Patmos heeft
hij daarvan al iets mogen zien (Openbaring 1). Wat gebeurt er dan met
Johannes? Zie Openbaring 1 vers 17.
6. Vervolg vorige vraag. Als we Christus ons zo voorstellen (en dat is
Bijbels) waarom is het dan ronduit zondig als we over de Heere Jezus
spreken alsof Hij een soort ‘vriendje’ van ons is?
7. Ambrosius (zie citaat) schrijft (verder) over de aanneming tot kinderen:
‘Deze aanneming wordt of hier in dit leven begonnen, of voleindigd in het toekomende
leven, wanneer wij alle voorrechten van kinderen zullen ontvangen. Deze laatste aanneming, de verlossing van ons lichaam, verwachten wij nog. God heeft Christus lief met een onuitsprekelijke liefde als Zijn enige Zoon en onze oudste Broeder. Daarom, indien wij in Christus zijn, heeft Hij ons met dezelfde liefde lief waarmee Hij Zijn Zoon liefheeft. O, de
heerlijkheid van dit voorrecht. Een man die kinderen heeft, acht ze meer dan al zijn
goederen en knechten. Zo acht ook God de onwaardigste gelovige ziel meer dan al zijn
huisraad, ja, meer dan de hemel en de aarde, meer dan alles in de wereld’ (Uit: ‘Voorrechten van een gelovige ziel’, 1660).
Mag u of jij dat zeggen, dat God de Vader u/jou liefheeft zoals Hij Zijn Zoon liefheeft?

Voor de kinderen:
1 In het doopformulier staat dat wij kinderen des t............................... zijn
(vul eens in).
2. Maar door het g......... in de Heere Jezus kunnen we weer een door
God geliefd kind worden.
3. Wat is juist? Het water van de doop wijst erop: a) dat baby’s zalig
kunnen worden door het bloed van de Heere Jezus, b) dat baby’s door
hun moeder moeten worden gewassen, c) dat als je dorst hebt, je snel
een glas water moet gaan drinken.
4. Wat is juist? Een kind van God moet wel/niet vechten tegen de zonde.
Doe jij dat ook?
5. Zou jij de volgende tekst kunnen leren? ‘ZIET hoe grote liefde ons de
Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden
worden’.

1 Johannes 3 : 1

1 Johannes 3
1
Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent.

Delen & Download

Download preek