Ds. W.A. Zondag - Jesaja 9 : 1

Afspelen

Het Licht der wereld

Jesaja 9
29-11-2020
Beloofd
Beloofd
Verlossend
Liturgie:
Morgenzang 1 t/m 4
Morgenzang 5 t/m 7
Lezen: Jesaja 60
Psalm 27: 1, 5, 6
Psalm 98: 1, 2
Lofz. Zacharias 4

Leestip:
- Jesaja 60 (herhaalde belofte voor volk in duisternis)
- Matth. 4: 1-17 (vervulling belofte)
- Joh. 1: 1-18 (Licht der wereld)

Citaat:

‘Deze woorden (Jes. 60:1) moeten nog over Jeruzalem vervuld worden. Deze heilige stad wordt sedert lang vertreden door de heidenen; haar muren zijn verbrijzeld, haar tempel is neergebrand, en de moskee van Omar verheft zich spottend in haar midden (…) Christus zal over dat land opgaan. De dag zal aanbreken en de Morgenster in hun harten opgaan. Christus zal in schoonheid en heerlijkheid verschijnen en het volk zal zich met vreugde onderwerpen aan Zijn toerekenende gerechtigheid. Zijn heerlijkheid en schoonheid zal over hem uitgespreid worden’.
- R. M. MacCheyne, De bron van zaligheid.


Belijdenis: HC Zondag 6:
Vraag 19. Waaruit weet gij dat?
Antwoord: Uit het heilig Evangelie, hetwelk God Zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard, en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen, en door de offeranden en andere ceremoniën der Wet laten voorbeelden, en ten laatste door Zijn eniggeboren Zoon vervuld.

Gespreksvragen:
1. Vandaag is de eerste Adventszondag. Dat betekent dat er wordt uitgezien naar de komst van de Heere Jezus. Gaat het dan om Zijn eerste komst in het vlees, Zijn komst in uw hart of Zijn wederkomst? Of zou je mogen zeggen dat het om alle drie gaat?
2. Waarom is het volk van Israël ‘in duisternis’ gezeten (Jes. 9:1)?
3. Over de weg in de duisternis stonden wij ook eerder stil in een Bijbellezing over 1 Johannes 1: 5-6. Lees deze tekst nog eens.
4. Over duisternis staat er in de kanttekening (bij 1 Joh. 1:5-6): ‘Namelijk van onwetendheid, dwalingen, onheiligheid en zonden, die werken der duisternis zijn, Ef. 5:11’. Geef eens een voorbeeld van elk ‘onderdeel’.
5. God vergelijkt Zichzelf met het licht. ‘God een Licht is en gans geen duisternis in Hem is’. Dat is een positieve beschrijving (God is licht) en een negatieve beschrijving (geen duisternis is in Hem). Wat wordt hiermee bedoeld?
6. Met de komst van de Heere Jezus gaat het licht op in het leven van mensen. De kanttekenaren verwijzen bij Jes. 9:1 naar Matth. 4:15, 16 en Ef. 5:14. Zoek deze teksten eens op. Waarom staat hier een vervulling van Jesaja’s profetie?
7. Over het licht schrijven onze Statenvertalers: ‘Dat is, vreugde en blijdschap, vanwege de zaligmakende kennis Gods, haar oorsprong nemende uit de predicatie van het Heilig Evangelie’. Begrijpt u dat?
8. Lees ook eens Jesaja 60 vers 1 (dat eveneens over het komende Licht gaat) en het citaat van MacCheyne, die meent dat deze belofte nog moet worden vervuld ten aanzien van het Joodse volk. Spreek daarover eens met elkaar. .

Voor de jongste kinderen:
1. Waarom is het in het pikdonker niet fijn? Antwoord: ………………………… 
2. De Heere zegt dat mensen ook in de duisternis wonen. Dat betekent dat zij zonder …………… in de wereld zijn. Op de stippellijn moet staan: a) auto’s, b) lampen, c) God.
3. Wie is het Licht der wereld? Antwoord: a) Jesaja, b) de Heere Jezus, c) de zon.
4. Het is vandaag de eerste Adventszondag. Advent betekent ‘Komst’. Dat betekent dat de Heere Jezus ‘komt’. Wanneer is Hij dan gekomen?
5. Waarom werd vandaag de Lofzang van Zacharias vers 4 gezongen?

Jesaja 9 : 1

Jesaja 9
1
Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.

Delen & Download

Download preek