Ds. W.A. Zondag - 2 Petrus 1 : 19

Afspelen

Gods Woord is een licht in de duisternis

1-11-2020
Onfeilbaar licht
Onthullend licht
Onoverwinnelijk licht
Liturgie:
Psalm 92: 1, 2
Psalm 78: 3
Lezen: 2 Petrus 1
Psalm 119: 51, 52, 53
Psalm 51: 2, 3
Psalm 32: 5, 6

Citaat:

‘De Heilige Schrift is vol van goddelijke gaven en deugden. De boeken van de geleerde heidenen weten niets van geloof, hoop en liefde. Zij gaan alleen uit van het tegenwoordige, zoals men dat kan gevoelen of bevatten met het verstand, maar Godsvertrouwen en hopen op de Heere is er niet bij. Daarvan spreken wél de Psalmen en het boek Job, die over geloof, hoop, geduld en gebed handelen. In één woord: De Heilige Schrift is Gods troostboek in alle aanvechtingen’.
- Maarten Luther


Westminster Confessie art. 5
Wij mogen door het getuigenis van de kerk tot een hoge en eerbiedige achting van de Heilige Schrift bewogen en aangezet worden. En de gewichtigheid der zaken, de effectiviteit van de doctrine, de majestueuze stijl, de overeenkomst van alle delen, de draagwijdte van het geheel (welke er is om alle eer aan God te geven), de volle ontdekking die het maakt van de enigste weg voor een mens' zijn behoud, vele andere onvergelijkbare en uitmuntende eigenschappen, en de volledige volmaaktheid ervan, zijn alle argumenten waardoor het zich overvloedig bewijst dat het Gods Woord is: toch ligt ondanks dat, onze volle overtuiging en verzekerdheid van de onfeilbare waarheid en haar goddelijk gezag, in het innerlijk werk van de Heilige Geest, die door en met het Woord, in onze harten getuigt.

Leestip:
Psalm 119: 105-120 (Gods Woord een lantaarn)
Matth. 17: 1-13 (verheerlijking op de berg)
Openbaring 22 (Morgenster)

Om met elkaar te zingen:
Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed Bevestigen, in al mijn levensjaren, Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, Door Uw genâ bestendig zal bewaren.

Gespreksvragen:
1. Petrus herhaalt de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. Wat is er toen gebeurd? En waarom haalt hij deze persoonlijke herinnering hier aan?
2. Waarom wordt duisternis en licht tegenover elkaar gesteld? Welke betekenissen heeft ‘duisternis’ in de Schrift? Lees ook wat Johannes hierover schrijft in zijn brief (1 Joh. 1: 5-6).
3. Het Woord van God is een profetisch Woord. In de kanttekening staat: ‘Namelijk dat in de Schriften der profeten staat beschreven; hetwelk van de kracht en toekomst van Christus overvloediglijk getuigt. Zie Luk. 1:70. Joh. 5:39. Hand. 10:43. Rom. 1:2. 1 Petr. 1:10’. Zoek eens enkele van deze teksten op.
4. Het Woord van God als een ‘licht’. De kanttekenaren verwijzen naar Ps. 19:9; 119:105. Spr. 6:23 en schrijven er bij: ‘omdat zij het middel is waardoor wij verlicht worden met de kennis der zaligheid’. Lees eens enkele van deze teksten.
5. Waarom was het zo belangrijk dat de Schrift in de Reformatie weer de volle aandacht kreeg (het sola scriptura)?
6. Lees het citaat van Maarten Luther eens. Herkent u wat hij zegt over het Woord van God?
7. Welke ster of planeet is de ‘Morgenster’? Wie wordt hiermee bedoeld? Lees hiervoor Openbaring 22: 16 en Openbaring 2:28.
8. Hoe kan de ‘Morgenster’ opgaan in uw of jouw hart? Op welke wijze wordt de duisternis dan weggenomen?
9. Wanneer zal de blinkende Morgenster op een volkomen wijze opgaan voor Gods kinderen? Lees o.a. kanttekening 71 en Openb. 21:23; 22:5 en 16.

Voor de kinderen:
1. Waarom is de Bijbel zo belangrijk? Antwoord: ‘omdat je hierin kunt lezen hoe je z……………………….. wordt.
2. Maarten Luther vertaalde het Nieuwe Testament in een kasteel dat de naam had: a) Loevestein, b) Haarzuilens, c) de Wartburg. Welke is juist?
3. Vanuit welke taal vertaalde Luther het Nieuwe Testament in het Duits? Antwoord: a) uit het Grieks, b) uit het Frans, c) uit het Nederlands.
4. De blinkende Morgenster is: a) een heel grote ster, b) een lampion uit de tijd van David, c) een vliegtuig waarvan je in de nacht de verlichting kunt zien.
5. De Morgenster ziet op de: …………………………………… (vul maar in).

2 Petrus 1 : 19

2 Petrus 1
19
En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten.

Delen & Download

Download preek