Ds. W.A. Zondag - 1 Johannes 2 : 28 - 29

Afspelen

‘In Christus zijn’ op de jongste dag

15-7-2020
Maakt een scheiding
Geeft vrijmoedigheid
Heeft diepe wortels
Bijbellezing Brieven van Johannes - Deel 13

Liturgie:
Psalm 138: 4
Lezen: Mattheus 10: 32-42
Psalm 46: 1, 4
Psalm 73: 12
Psalm 73: 14

Citaat:

‘Ik heb genoeg geleefd en gedaan, mocht mijn uurtje komen
wanneer het Hem goeddunkt; ik verlang ernaar Hem te zien, Die Zijn
leven en bloed voor de zondaar Luther gegeven heeft’.
- Maarten Luther (brief aan vriend Jonas).


NGB art. 37a:
Ten laatste geloven wij, volgens het Woord Gods, dat, als de tijd, van den Heere verordend
(die allen creaturen onbekend is), gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn,
onze Heere Jezus Christus uit den hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij
opgevaren is , met grote heerlijkheid en majesteit, om Zich te verklaren een Rechter te zijn
over levenden en doden; deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren.
En alsdan zullen persoonlijk voor dezen groten Rechter verschijnen alle mensen, zowel
mannen als vrouwen en kinderen, die van den aanbeginne der wereld af tot den einde toe
geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods.

Gespreksvragen:
1. Waarom trekt Johannes nu de lijn door naar de oordeelsdag?
2. Het grote onderscheid op de oordeelsdag zal zijn of iemand in Christus
is of niet. Waarom is dat bepalend?
3. Wat is dat ook alweer, ‘in Christus zijn’? Welke beelden uit de natuur
mogen wij hierbij gebruiken? (Denk aan de wijnstok, het huwelijk, het
eten van brood of het drinken van water).
4. Waarom worden degenen die met Christus verenigd zijn niet
beschaamd ten tijde van de wederkomst van de Heere Jezus?
5. Lees eens het citaat van Luther. Mag u dat nazeggen?
6. Waarom sluit Johannes in vers 29 af met een verwijzing naar de
wedergeboorte?

Voor de kinderen:
1. Wanneer is de oordeelsdag? Antwoord: als de Heere Jezus komt op de w..............
2. Wie hoeven niet bang voor deze dag te zijn?
Antwoord: a) niemand hoeft bang te zijn, b) Gods kinderen hoeven niet bang te zijn.
3. Een kind van God is iemand die de Heere Jezus liefheeft omdat Hij de enige Z................... is.

1 Johannes 2 : 28 - 29

1 Johannes 2
28
En nu, kinderkens, blijft in Hem; opdat, wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben, en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst.
29
Indien gij weet, dat Hij rechtvaardig is, zo weet gij, dat een iegelijk, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is.

Delen & Download

Download preek