Evang. J. Krijgsman - Handelingen 16 : 16 - 18

In het domein van de slang

Handelingen 16 : 16 - 18

Handelingen 16
16
En het geschiedde, als wij tot het gebed heengingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggenden geest, ons ontmoette, welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen.
17
Dezelve volgde Paulus en ons achterna, en riep, zeggende: Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons den weg der zaligheid verkondigen.
18
En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om, en zeide tot den geest: Ik gebied u in den Naam van Jezus Christus, dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit ter zelfder ure.

Delen & Download

Download preek

Meditatie

In ons leven ontmoeten we veel mensen. Met de een raak je bevriend en met een ander heb je niets.

Ook de apostel Paulus heeft veel mensen ontmoet. Hij had vrienden en vijanden, mensen die aan z’n lippen hingen en mensen die hem de mond wilden snoeren. Dat gaan we nu horen.

 

Het evangelie in Europa

De Pinkstergeest zorgt ervoor dat het evangelie de wereld in gaat. Hij gebruikt daar onder anderen Paulus voor.

Door die Geest geleid zijn Paulus en zijn helper Silas bezig met hun tweede zendingsreis. Ze komen in 48 na Christus aan in Filippi, destijds een grote cultuurstad van Griekenland. Het is de eerste stad in Europa waar het evangelie zal klinken.

Maar dat valt niet mee. De duivel probeert dat te blokkeren. Hij gebruikt daarvoor een meisje dat hij in z’n macht heeft. Een meisje …, wat stelt dat nu voor?

 

Zo kan de duivel vandaag ook kleine dingen gebruiken om mensen in zijn macht te houden. Nee, hij komt niet altijd met grof geschut. Juist voor zijn geniepige streken moet je oppassen.

 

Helderziendheid

De duivel heeft dit meisje de gave van helderziendheid gegeven. Een paar mannen hebben haar ‘ontdekt’. Ze hebben haar ‘in dienst’ genomen en verdienen aan haar waarzeggerijen veel geld. Haar kwaliteiten zijn snel bekend in de stad. Dagelijks komen er klanten en dat brengt geld in het laatje. Het kind wordt uitgebuit door haar souteneurs.

Wie bekommert zich om de ziel van dit kind?

 

Toen en nu draait het vaak om geld en vrouwen. Let maar eens op wat er in de roze buurt gebeurt: uitbuiting op alle mogelijke manieren. Wie heeft echt hart voor deze meisjes en vrouwen? Wie bekommert zich om hun klanten die in de macht van een verslaving zijn?

En komt waarzeggerij niet nog steeds voor, ja, juist in onze tijd?

Pak eens een Libelle, Margriet of Story. Je vindt er op dit gebied van alles in. En op Google vind je pagina’s vol reclame voor paragnosten. Ze staan tot je dienst met de slogan: ‘Verleden, heden en toekomst’. Consult per mail is zelfs mogelijk, als je maar betaalt!

 

Ik wijs je op de allerbeste ‘Helderziende’, de alwetende Heere Jezus. Hij rekent niets. Bij Hem ben je dag en nacht welkom.

Hij wijst je op je verleden dat vol zwarte bladzijden zit. Hij wil die wit maken met Zijn vergevende genade.

Hij roept je heden op tot bekering en geloof.

Hij wijst je ook op de toekomst. Door het geloof in Hem ga je een eeuwige toekomst tegemoet met Hem.

 

Reclame voor het Evangelie?

De jonge vrouw in Filippi loopt al een tijdje Paulus en Silas achterna. Uit alle macht schreeuwt ze: ‘Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God. Ze wijzen ons de weg van de zaligheid aan’, staat er in onze vertaling.

Ze maakt dus reclame voor het evangelie. Daar is toch niets mis mee? Deden dat er maar meer.

Toch is Paulus er niet gelukkig mee. Waarom niet?

In de oorspronkelijke taal, het Grieks, staat dat dit meisje een ‘pythongeest’ heeft; dat is de geest van een slang. Dat was in die tijd een orakel, iemand die in staat was een ‘goddelijke’ boodschap over te brengen.

Maar het venijn zit in de staart, want er was niets goddelijks aan. Zulke mensen zijn in de macht van de boze. Ook dit meisje. Ze is in het domein van de slang. Deze slang misbruikt dit meisje en houdt haar in zijn macht.

 

Zo was het ook met Eva in het paradijs. Ook die was in de macht van de slang, met alle gevolgen van dien. Daarom lopen vandaag de dag zoveel mensen bij helderzienden. We zijn het zicht op het échte Leven, de Heere Jezus, kwijtgeraakt.

 

Een weg?

Als je leest wat er in het Grieks staat en in andere Nederlandse vertalingen, wordt duidelijk waarom Paulus niet blij is met deze reclame, afgezien van het feit dat dit meisje in het domein van de slang is. Ze roept: ‘Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen.’ Begrijp je: niet dé weg, maar een weg.

Ze zegt dus: Er zijn vele wegen naar de zaligheid, naar de redding. Ik ben een collega van Paulus en Silas. Zij wijzen Jezus aan als dé Weg en ik wijs weer een andere weg aan tot redding. Het komt allemaal op hetzelfde neer.

 

Actueel

Wat hier gebeurt, is actueel. Veel mensen redeneren zo. Het maakt niet uit in wie je gelooft. We dienen volgens hen allemaal dezelfde God. Jezus, Mohammed, Boeddha – het komt allemaal op hetzelfde neer.

Tot in sommige kerken toe wordt dit verkondigd. Paragnosten, magnetiseurs, yoga, kleurentherapeuten helpen daaraan mee.

 

De westerse mens is in de ban van het occulte. Hij zit vast in het domein van de slang. Dat komt ervan als je de christelijke godsdienst vaarwel zegt. Als je de Heere verlaat, komt er een geestelijk vacuüm. Satan is er druk mee om dit vacuüm op te vullen, om mensen in zijn macht te krijgen en te houden.

Van satan mag je best geloven. Zolang je je maar niet volledig op Jezus concentreert, vindt hij alles goed. Als het maar een kick geeft en je er een goed gevoel bij hebt, zeggen velen. Zo worden velen in het domein van de slang gehouden, ook onder ons.

Het gebeurt wel dat iemand een sterke innerlijke weerstand ervaart als er over Jezus gesproken wordt. Dan is het alsof z’n keel wordt dichtgeknepen. Dat is het gevecht tussen Licht en duisternis.

Luister naar het Licht, naar de Heere Jezus.

 

Geniepige aanval

Je moet altijd onthouden dat de satan geniepig te werk gaat, ook in deze geschiedenis. Wanneer zet hij dit meisje in? Als Paulus en Silas rustig in hun stoel zitten en hun mond houden? Nee, volgens vers 16 als ze naar de kerk gaan om te bidden.

Aan zulke mensen heeft satan een gruwelijke hekel. Daarnaast heeft hij een hekel aan mensen die met elkaar biddend het Woord onderzoeken. Dan is hij er als de kippen bij om daar iets aan te doen, met geweld of op een stiekeme manier.

Daarom is de kerk in zeker opzicht een gevaarlijke plaats. Op dit moment is hij bezig jou en mij af te leiden met van alles en nog wat. Misschien vind je het ineens te warm, of vind je dat zingen maar niets. Of die voorganger maakt het veel te moeilijk en te lang.

 

Hoe dan ook, satan probeert linksom of rechtsom mensen van Jezus af te houden. Bij Paulus en Silas gebruikt hij een eenvoudig meisje. En op het eerste gehoor klinkt het nog goed ook. Dus: wees op je hoede.

 

Jezus is Kurios

Paulus laat dit meisje veel dagen haar gang gaan. Dus eigenlijk laat hij de duivel een paar dagen zijn gang gaan.

Dat is toch onverantwoord? En is dit niet in tegenspraak met het voorgaande dat we vertelden?

Ja en nee. Alles in ons of andermans leven wat van satan is, moeten we afkappen – radicaal ons daarvan bekeren. Toch jaagt Paulus de satan niet gelijk weg. Waarom niet?

Dit meisje is populair in de stad. Op alles wat ze zegt, komen mensen af. Dus het is een drukte van belang rond dat meisje en Paulus en Silas.

Dan komt er een moment dat Paulus het genoeg vindt. De kracht van de Pinkstergeest komt openbaar door Paulus. In de Naam van Jezus Christus gebiedt hij de boze geest om haar te verlaten.

Dan blijkt dat Jezus Heer, Kurios is. De satan moet haar direct verlaten. Al die mensen die erbij zijn, zien zo dat Jezus Overwinnaar is. Dit is een grote nederlaag voor satan.

 

Waar de Naam van Christus wordt genoemd, moet de satan wijken. Maar daar zal hij ook alles in het werk stellen om dat tegen te staan, ondanks dat hij goed weet dat het een verloren strijd is.

Een christen herkent iets van die strijd vanbinnen. Het is de strijd tussen Licht en duisternis, tussen zonde en genade. Maar het is wel een goede strijd; dat weet hij.

Daarom nodig ik je van harte uit in deze strijd. Want Jezus is Kurios, is Overwinnaar. Hij wil ook jou deze strijd leren.

Herken je deze strijd? Richt je dan te meer op Jezus, de Overwinnaar.