Ds. W.A. Zondag - 1 Johannes 2 : 25

Afspelen

Het eeuwige leven

8-7-2020
Verspeeld
Beloofd
Ontvangen
Bijbellezing Brieven van Johannes - Deel 11

Liturgie:
Psalm 150: 3
Lezen: Johannes 4: 1-19
Psalm 25: 2, 6
Psalm 30: 3
Psalm 30: 8

Citaat:

Is dat nu niet een vrolijke bruiloft, als de edele, rijke, vrome Bruidegom Christus met dat arme, verachte en slechte hoertje gaat trouwen, haar van alle kwaad ontdoet en tooit met al Zijn rijkdom?
- Maarten Luther, Over de vrijheid van een christen, 1520


Westminster Confessie, hoofdstuk 3, art. 5:
Degenen uit de mensheid die zijn voorbestemd tot het leven, heeft God, voor de grondlegging van de wereld, naar Zijn eeuwig en onveranderlijk besluit, en Zijn verborgen raad en de goede verkiezing van Zijn eigen wil, verkoren, in Christus, tot de eeuwige heerlijkheid, uit Zijn loutere vrije genade en liefde, zonder enig te voorzien geloof, of goede werken, of volharding in één van dezen, of enig ander iets in het schepsel, als voorwaarden, of als oorzaken waartoe Hij bewogen is; en tot alle eer van Zijn glorieuze genade.

Geloofsbelijdenis van Athanasius:
(…) Daarom zo iemand zalig wil worden, die moet aldus van de Drievuldigheid geloven. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig, dat hij ook de menswording van onzen Heere Jezus Christus getrouwelijk gelove. Zo is dan het rechte geloof, dat wij geloven en belijden, dat onze Heere Jezus Christus, Gods Zoon, God en mens is. (…) Dit is het algemeen geloof, hetwelk, indien iemand het niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden.

Gespreksvragen:
1. Wat is de relatie tussen het erkennen van Jezus als de Zoon van God en de belofte van het eeuwige leven? Blijkbaar ziet Johannes een direct verband.
2. Het eeuwige leven kon de mens in het paradijs verdienen. Hoe? Nu niet meer, waarom niet?
3. Wat bedoelt Christus met ‘eeuwig leven’? Waarom vergelijkt Hij het eeuwige leven met het drinken van ‘levend water’?
4. Hoe wekt Christus de dorst bij de Samaritaanse vrouw naar de kennis van Hemzelf op (Joh. 4)?
5. Eeuwig leven is het kennen van God (Joh. 17: 3: En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt). Waarom is ‘drinken’ (geloven) in Jezus Christus dan noodzakelijk om dit eeuwige leven te ontvangen?
6. Eeuwig leven staat tegenover de eeuwige dood. Als het eeuwige leven ‘God kennen is’, wat is dan de eeuwige dood? Waarom wordt de eeuwige dood ook wel eeuwige duisternis genoemd?
7. Wanneer begint het eeuwige leven: hier op aarde in deze bedeling of na de dood?

Voor de kinderen:
1. Wanneer kwam de dood in de wereld? Antwoord: toen Adam en Eva van de verb……………… vr……………… aten, omdat zij toen ongeh……………… aan God werden.
2. De straf op de zonde is de d……………………
3. Toch wil de Heere aan jou het eeuwige leven geven. Dat betekent dat je nooit meer zult st…………………………….
4. Jezus vergelijkt het eeuwige leven met het drinken van levend w……………. en eten van levend br…………………….

1 Johannes 2 : 25

1 Johannes 2
25
En dit is de belofte, die Hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven.

Delen & Download

Download preek