Ds. W.A. Zondag - 1 Johannes 2 : 27

Afspelen

De christen gezalfd

12-7-2020
met de Heilige Geest
met het Woord
met een garantie
Bijbellezing Brieven van Johannes - Deel 12

Liturgie:
Psalm 25: 2
Belijdenis: art. 29 NGB
Psalm 119: 5
Lezen: Joh. 15: 1-11
Psalm 119: 6, 8
Psalm 25: 7
Psalm 119: 53

Leestips:
- Joh. 14: 1-14 (in Christus blijven)
- Joh. 15: 1-11 (wijnstok en rank)
- Joh. 15: 12-einde (vrienden)

Citaat:
‘Ach, of wij meer geleerd mochten hebben van die heilige wetenschap, om in Jezus te blijven en Hij in ons (...). Dan zouden de schoonschijnende ijdelheden dezer wereld, benevens onze eigen zondige begeerlijkheden, ons zo licht van Hem niet kunnen scheiden, maar dan zou Gods Koninkrijk met kracht dagelijks tot ons komen en wij zouden, buiten de Heere, dan nergens enig vermaak meer vinden’.
Th. van der Groe, Verzoekingen.

Belijdenis:
HC 12, vraag en antwoord 32 Vraag: Maar waarom wordt gij een Christen genaamd? Antwoord: Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo Zijner zalving deelachtig ben; opdat ik Zijn Naam belijde, en mijzelven tot een levend dankoffer Hem offere, en met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en den duivel strijde, en hiernamaals in eeuwigheid met Hem over alle schepselen regere. Geloofsbelijdenis van Athanasius (333 na. Chr.): (…) Daarom zo iemand zalig wil worden, die moet aldus van de Drievuldigheid geloven. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig, dat hij ook de menswording van onzen Heere Jezus Christus getrouwelijk gelove. Zo is dan het rechte geloof, dat wij geloven en belijden, dat onze Heere Jezus Christus, Gods Zoon, God en mens is. Hij is God, uit de zelfstandigheid des Vaders vóór alle tijden gegenereerd; en een mens uit de zelfstandigheid Zijner moeder in den tijd geboren; Volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel en een menselijk vlees; Den Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader, naar de mensheid. (…) Dit is het algemeen geloof, hetwelk, indien iemand het niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden.

Gespreksvragen:
1. De kanttekenaren verwijzen bij het gepreekte vers naar Jer. 31:34 en Hebr. 8:11. Zoek deze teksten eens op.
2. De tekst is een herhaling van vers 24. Zijn herhalingen niet overbodig? (Uiteraard niet…) Wat kunnen wij leren van het feit dat een boodschap wordt herhaald?
3. Wat is dat, gezalfd worden door de Heilige Geest? Lees HC 12, vraag en antwoord 32 nog eens.
4. Waarom hoort bij de zalving met de Heilige Geest ook het Woord? Hoe verhouden die twee ‘Woord en Geest’ zich tot elkaar?
5. Waarom zegt Johannes dat de ware christen door niemand hoeft te worden onderwezen? Zijn predikanten dan niet meer nodig?
6. Wat is de relatie tussen vers 24 en de dwaalleraars tegen wie Johannes waarschuwt?
7. Als het gaat over het blijven in de gemeenschap met God, gebruikt de Heere Jezus het beeld van wijnstok en rank. Lees maar eens Joh. 15: 2-3.
8. Lees het citaat van Th. Van der Groe eens. Herkent u uw leven hierin?

Voor de kinderen:
1. Vroeger, in de tijd van de bijbel, werden profeten gezalfd met
a) olie, b) water, c) cola, d) melk. Wat is juist?
2. De zalving was een teken dat de Heilige Geest hen zou ………………… Wat moet er op de stippellijn staan?
Antwoord: a) tegenwerken, b) laten zondigen, c) helpen, d) vergeten.
3. Een kind van God wordt ook gezalfd, namelijk met de H……………. G……………
4. Als je gezalfd wordt met de Heilige Geest, ga je het Woord van God verst……………… en lie………… krij……………….

1 Johannes 2 : 27

1 Johannes 2
27
En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven.

Delen & Download

Download preek