Ds. W.A. Zondag - 1 Johannes 2 : 18

Afspelen

Bij wie hoort u in de laatste ure?

2-7-2020
Bij de antichrist
Bij Christus
Bijbellezing Brieven van Johannes - Deel 9

Liturgie:
Psalm 95: 2
Lezen: 1 Johannes 2: 17-29
Psalm 102: 14, 15
Psalm 26: 2, 3
Psalm 102: 16

Citaat:

Een vertroosting ligt in dit woord voor u, volk van God. Voor de rechte kinderkens. Laat de tijd dan donker worden, (…) maar weet, dat ge met een overwonnen vijand te doen hebt, die de hemel wel uit uw ziel kan houden, maar uw ziel niet uit de hemel. Zoekt in deze laatste ure, in deze verdrukking van tien dagen veel de gemeenschap met de Heere, die u ver kan houden van de zonde, en weet, dat God uw uren telt.
- Ds. A. Moerkerken, Saambinder 1976.


Leestip:
  • 2 Thessalonicenzen 2 (de antichrist) 
  • Mattheus 10 (belijden door de christen)
  • Openbaring 13 (de antichrist: beest uit de zee)

Gespreksvragen:
1. Johannes spreekt over ‘de laatste ure’. Wat bedoelt hij daarmee?
2. De kanttekenaren verwijzen bij ‘de laatste ure’ naar verschillende teksten, zoals Matth. 24:5. 1 Kor. 10:11. 2 Thess. 2:3. 1 Tim. 4:1. 2 Tim. 3:1. 2 Petr. 3:3. Zoek eens twee of drie van deze teksten op. Wat wordt er gezegd over de antichrist?
3. Het is lastig om tot een duidelijke beschrijving van de antichrist te komen.
a) Wat zal ‘de antichrist’ doen ofwel hoe zal die zichtbaar zijn of worden?
b) Wat zegt Paulus hierover in 2 Thess. 2: 2-3?
c) Aan welke dwaling zal Johannes in zijn tijd hebben gedacht?
d) De antichrist wordt lange tijd nog tegengestaan door de ‘weerhouder’ (2 Thess. 2:7). Wat wordt daarmee bedoeld?
4. De antichrist wordt geplaatst tegenover de christen. Wat is eigenlijk een christen? Wat lees je erover in vraag en antwoord 32 van de HC?
5. Hoe word je een ‘ware’ christen? En bent u/ben jij dat al?
6. Waarom wordt Christus in vers 20 de ‘Heilige’ genoemd? En wat wordt met de ‘zalving’ bedoeld?
7. Door het deelachtig worden van de zalving van Christus krijgt de Christen ook de drie ambten terug. Leg eens uit hoe Adam en wij deze ambten in het paradijs zijn kwijtgeraakt.
8. Geef eens kort weer wat de drie ambten voor een Christen inhouden. Herkent u/herken jij dat in uw/jouw leven? Geef van elk ambt eens een concreet voorbeeld van hoe u/jij dit gestalte geeft in uw/jouw leven.
9. In de leestips gaat het om het leven van een Christen. Om welk ambt gaat het (in het bijzonder) in Math. 10, Rom. 12 en 1 Kor. 6?

Voor de jongste kinderen:
1. Wat is een christen?
2. Ben jij een christen? En waarom wel of niet?
3. Een christen moet lijken op de Heere Jezus. Geef eens een voorbeeld waarin je op de Heere Jezus moet lijken? Wat deed Hij beslist niet? En wat deed Hij wel?
4. Johannes waarschuwt voor de antichrist. Begrijp jij wat dat is? Wie is er ‘tegen de Heere Jezus’?
5. Zou jij het antwoord van de Heidelberger Catechismus op de vraag ‘waarom ik een christen ben’ kunnen opzeggen? Het tweede deel van het antwoord luidt: ‘opdat ik Zijn Naam belijde’.

1 Johannes 2 : 18

1 Johannes 2
18
Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.

Delen & Download

Download preek