Ds. W.A. Zondag - 1 Johannes 2 : 12 - 17

Afspelen

Klein en groot aangesproken

24-6-2020
Voor allen een boodschap
De wereld of de hemel?
Bijbellezing Brieven van Johannes - Deel 7

Liturgie:
Psalm 105: 4, 5
Lezen: 1 Johannes 2: 6-17
Psalm 105: 8, 9, 10
Psalm 105: 20, 21
Psalm 105: 23, 24

Citaat:

Toen brachten zij hem (Getrouw) uit, om volgens hun wet met hem te doen. Zo sloegen zij hem dan eerst, geselden hem, sneden zijn vlees met messen, stenigden hem, staken hem met hun zwaarden en verbrandden hem ten laatste aan een paal tot as. Zo kwam Getrouw aan zijn einde. Maar ik bemerkte, dat er achter de menigte van volk een wagen en paarden stonden, die op Getrouw wachtten, die ook, zodra zijn tegenstanders met hem klaar waren, werd opgenomen en heengevoerd door de wolken, onder het geluid van bazuinen, langs de kortste weg, tot in de Poort van de Hemel.
- John Bunyan, Christenreis (hoofdstuk IJdelheidskermis).

Leestip:
  • Handelingen 4: 1-12 (Zaligheid in de Naam van Jezus)
  • Johannes 21 (lammeren en schapen)
  • 1 Korinthe 3 (gemeenteleden nog niet toe aan vast voedsel)

Gespreksvragen:
1. Johannes spreekt in vers 12 over ‘kinderkens’ en in vers 13 over ‘kinderen’. Bedoelt hij hiermee dezelfde personen? Zo nee, wat is het verschil?
2. Wat wordt bedoeld met de mededeling: “want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil” (vers 12)? De zonden worden toch vergeven door het bloed, de verdienste van Christus?
3. De vergeving van de zonden wordt wel genoemd de belangrijkste weldaad van het geloof in de Heere Jezus. Waarom? Wat belijden we hierover in de 12 artikelen van het geloof?
4. Johannes spreekt vervolgens verschillende personen afzonderlijk aan. Waarom doet hij dat? Ziet u/zie jij een parallel met Johannes 21:15-17 waarin de Heere Jezus onderscheid maakt tussen ‘lammeren’ en ‘schapen’?
5. Wat is eigenlijk het verschil tussen geestelijke lammeren en geestelijke schapen? En waarin verschilt het geestelijke voedsel voor een lam van het voedsel voor een schaap?
6. Wat zegt Johannes eigenlijk precies over: a) de ‘vaders’, b) de ‘jongelingen’ en c) de ‘kinderen’ in vers 13 en 14?
7. Allen krijgen de opdracht om ‘de wereld niet lief te hebben’. Wat bedoelt hij met de ‘wereld’ en hoe moet je die dan ‘niet liefhebben’? Zou u/jij twee voorbeelden kunnen geven? 8. Johannes werkt vervolgens uit wat met de ‘wereld’ wordt bedoeld en noemt: a) begeerlijkheid des vleses, b) de begeerlijkheid der ogen en c) de grootsheid des levens. Geef eens een voorbeeld van elk.

Voor de jongste kinderen:
1. De preek vanavond is uit een brief. Weet jij wat een brief is?
2. De brief was geschreven door Johannes. Wie was Johannes eigenlijk? Antwoord: a) een discipel van de Heere Jezus, b) een keizer, c) een burgemeester.
3. Johannes zegt dat deze wereld voorbijgaat. Wanneer komt dat moment, dat de wereld voorbij is? Als de Heere Jezus komt op de w………………..
4. Zou jij straks graag bij de Heere Jezus willen zijn? Waarom is het zo fijn bij Hem?

1 Johannes 2 : 12 - 17

1 Johannes 2
12
Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil.
13
Ik schrijf u, vaders! want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt den boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt den Vader gekend.
14
Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het Woord Gods blijft in u, en gij hebt den boze overwonnen.
15
Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.
16
Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld.
17
En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.

Delen & Download

Download preek