Ds. W.A. Zondag - 1 Johannes 2 : 6

Afspelen

Hoe onze levenswandel moet zijn:

10-6-2020
In gemeenschap met Christus
In navolging van Christus
Bijbellezing Brieven van Johannes - Deel 5

Liturgie:
Psalm 25: 2
Belijdenis: NGB art. 24
Lezen: 1 Johannes 2: 1-11
Psalm 116: 1, 3, 4, 5
Psalm 119: 32, 33
Psalm 25: 6

Citaat:

Houd het beeld voor van de Gekruiste. Wanneer je het leven van Jezus Christus overdenkt, dan heb je reden om je te schamen dat je er nog niet naar hebt gestreefd om wat meer op Hem te lijken. 
- Thomas á Kempis, De navolging van Christus.

Leestip:
  • Psalm 103 (dankzegging)
  • Johannes 15 (beeld van de wijnstok)
  • Kolossenzen 1 (getrokken uit de duisternis)

Gespreksvragen:
1. In vers 3 wordt gesproken over het ‘gekend’ hebben van de Heere Jezus. De kanttekenaren schrijven hierover het volgende: ‘Namelijk alzo dat wij Hem ook voor onzen Zaligmaker hebben erkend, Hem liefhebben, ons vertrouwen op Hem stellen en Hem gehoorzamen. Want dit woord betekent hier, gelijk ook dikwijls elders, meer dan een blote kennis. Zie Ps. 1:6. Matth. 7:23. 2 Tim. 2:19’. Zoek deze tekstverwijzingen eens op.
2. Er zijn mensen die de Heere Jezus wel menen te kennen (of gekend te hebben) maar tegen wie de Zaligmaker in de oordeelsdag zal zeggen: ‘ga weg van Mij, want Ik heb u nooit gekend’. Hoe kan dat?
3. Het kennen van Christus is gelijk te stellen aan ‘geloven’ in Hem. Wat is ‘geloof’ eigenlijk? Lees hierover eens HC Zondag 7. Wat is het verschil tussen een ‘toevluchtnemend’ geloof en een ‘verzekerd’ geloof?
4. Johannes schrijft: ‘Die zegt dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen gelijk Hij gewandeld heeft’. Wat is dat ‘in Christus blijven’? Lees in dit verband eens Johannes 6:56. Wat heeft dit met het Heilig Avondmaal te maken?
5. Later werkt de Heere Jezus over het ‘in Hem blijven’ ook met het beeld van de wijnstok en de ranken (Johannes 15). Leg dat eens uit.
6. Het in Christus blijven, betekent dat we wandelen zoals Christus dat heeft gedaan. Hij moet ons voorbeeld zijn. Hoe moeten we dat doen? Noem eens enkele concrete dingen uit het leven van de Zaligmaker die Zijn kinderen Hem moeten nadoen. Ga daarbij eens in op het voorbeeld dat Jezus heeft gegeven ten aanzien van: - het gebedsleven - Schriftkennis en toepassing ervan - de vergevingsgezindheid - barmhartig zijn - kruis dragen - gericht zijn op het hiernamaals
7. Johannes maakt het concreet door erop te wijzen dat we enerzijds ‘onze broeder moeten liefhebben’ en anderzijds ‘de wereld niet moeten liefhebben’. Geef eens een voorbeeld van beide dingen.
8. Toch wel moeilijk om de ‘wereld’ niet lief te hebben. Mag je dan niet houden van je vrouw, man, kinderen, ouders, werk, hobby? Hoe bedoelt Johannes dit? Lees ook eens Johannes 15:19. Wat heeft dat u/jou te zeggen?

1 Johannes 2 : 6

1 Johannes 2
6
Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.

Delen & Download

Download preek