Ds. S.W. Janse - Romeinen 8 : 22-23, 26

Afspelen

Een drievoudig zuchten

7-6-2020
Gods schepping zucht (vs 22)
Gods volk zucht (vs 23)
Gods Geest zucht (vs 26)

Romeinen 8 : 22-23, 26

22 Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. 23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. 26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

Delen & Download

Download preek