Ds. W.A. Zondag - 1 Johannes 2 : 1 - 2

Afspelen

Wie Jezus is voor Gods kinderen

27-5-2020
Een Voorspraak
Een Verzoening
Bijbellezing Brieven van Johannes - Deel 4

Liturgie:
Psalm 32: 1
Lezen: art. 26 NGB
Lezen: 1 Johannes 1: 8-10; 1 Johannes 2: 1-6.
Psalm 103: 2, 5
Psalm 103: 5
Psalm 103: 6

Citaat:

Onze zaligheid en de ware vrede zijn alleen te vinden in Jezus Christus. Diegene die Jezus Christus liefheeft, geniet de vrede, rust in Hem en zoekt niets buiten Hem”.
-Thomas a Kempis, De navolging van Christus.

Geloofsbelijdenis: art. 26b NGB:
(…) Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Dezelfde apostel zegt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus; laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle verzekerdheid des geloofs, enz. Insgelijks: Christus heeft een onvergankelijk Priesterschap; waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat ontbreekt er meer, dewijl Christus Zelf deze uitspraak doet: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven; niemand komt tot den Vader dan door Mij. Waartoe zouden wij een anderen advocaat zoeken, aangezien het God beliefd heeft ons Zijn Zoon tot een Advocaat te geven? Laat ons Hem niet verlaten, om een anderen te nemen; of veelmeer, een anderen te zoeken, zonder Hem immermeer te vinden; want toen God Hem ons gegeven heeft, zo wist Hij wel dat wij zondaars waren. Daarom, volgens het bevel van Christus, zo roepen wij den hemelsen Vader aan door Christus, onzen enigen Middelaar, gelijk wij in het gebed des Heeren geleerd zijn; verzekerd zijnde dat al wat wij den Vader zullen bidden in Zijn Naam, ons zal gegeven worden.

Leestip:
  • Jesaja 53 (i.h.b. vers 11, de ‘Rechtvaardige’)
  • 1 Petrus 3 (Christus de Rechtvaardige)
  • Hebreeën 7 (Christus volmaakte Hogepriester)
Gespreksvragen:
1. Johannes spreekt de gemeente aan met ‘kinderkens’. Waarom doet hij dat?
2. Het is wel een beetje vreemd: eerst zegt Johannes over Gods kinderen dat zij niet moeten zondigen (vers 1: “ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt”) en vervolgens zegt hij dat als zij hebben gezondigd, er een Voorspraak is in de hemel. Klopt dat wel en zo ja, waarom?
3. Wat is een ‘Voorspraak’ in de hemel? Wat doet de Heere Jezus daar voor Zijn kinderen? Lees in dit verband eens HC 18, vraag en antwoord 49. En zoek eens op Romeinen 8:34.
4. Christus wordt ook de ‘Rechtvaardige’ genoemd. Waarom is Hij dat? Zoek eens op Jesaja 53:11 en Zacharia 9:9.
5. In de tekst wordt alleen gesproken over God de Vader en de Zoon. Welk werk doet de Heilige Geest?
6. In vers 2 lezen we dat de Heere Jezus een verzoening is voor de zonden. Wat wordt hiermee bedoeld? Begrijpt u/jij wat de uitdrukking ‘verzoening door voldoening’ betekent?
7. Er staat verder dat de Heere Jezus een verzoening is voor de hele wereld. Hoe kan dat, want wij leren toch dat de verzoening beperkt is (tot Gods uitverkoren volk)? Lees in dit verband de kanttekening (kantt. 11) eens. Eventueel zou je ook nog kunnen opzoeken Dordtse Leerregels hoofdstuk 2: artikel 3 en 8.
8. Lees het citaat van Thomas a Kempis eens. Wie was Thomas a Kempis? Waarom vindt een kind van God alleen rust bij de Heere Jezus? Noem eens iets waarin de ‘ware rust’ niet te vinden is?

Voor de jongste kinderen:
1. Waarom is de Heere Jezus in de hemel en niet meer op aarde?
2. Welk werk doet de Heere Jezus in de hemel? Antwoord: ‘Hij b………… voor al Gods k…………………..’
3. De Heere Jezus wordt wel vergelijken met een advocaat (‘Voorspraak’). Wat doet een advocaat? En wat doet de Heere Jezus voor de mensen die Hem liefhebben?
4. Maak de volgende in eens af: ‘Als een kind van God zondigt, moet hij vragen om v…………………… omdat de Heere Jezus voor deze zonden heeft bet………………’.

1 Johannes 2 : 1 - 2

1 Johannes 2
1
Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;
2
En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

Delen & Download

Download preek