Ds. W.A. Zondag - Handelingen 2 : 1 - 4

Afspelen

Vervuld met de Heilige Geest

31-5-2020
Precies op tijd
Het hele huis
Hart en mond
Liturgie: Psalm 118: 1 Psalm 119: 20 Handelingen 2: 1-13 Psalm 118: 10, 11 Psalm 72: 1, 2 Psalm 72: 3 Citaat: ‘Gave God, dat dit woord van overtuiging uw hart eens zou raken. Dan zoudt u uzelf als ellendigen erkennen. Bidt steeds met ernst tot de Heere, terwijl u nog leeft onder de bediening van de Geest. Houdt aan met het bidden om Zijn Geest. Komt ook eensgezind naar de openbare godsdienstoefening. De Heere heeft beloofd om daar Zijn Heilige Geest uit te storten’. Ds. J. Beukelman. Leestip: - Joël 2 (belofte Heilige Geest) - Johannes 3: 1-11 (gesprek met Nicodemus) - Handelingen 1: 1-14 (belofte Heilige Geest) Geloofsbelijdenis: HC Zondag 20, vraag en antwoord 53: Vraag: Wat gelooft gij van den Heiligen Geest? Antwoord: Eerstelijk, dat Hij tezamen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere, dat Hij ook mij gegeven is, opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig make, mij trooste en bij mij eeuwiglijk blijve. Gespreksvragen: 1. Waarom vierden de mensen tot aan de Hemelvaart van de Heere Jezus het Pinksterfeest? Er was dan een bepaalde tijd tot een eind gekomen. Welke tijd? 2. De discipelen waren ook aan het wachten op een bepaalde vervulling. Waarop waren zij aan het wachten? Hoeveel dagen hebben zij moeten wachten? 3. De Heere Jezus had gezegd dat de Heilige Geest zou worden ‘uitgestort’. Wat is ‘uitstorten’? 4. De uitstorting van de Heilige Geest is een werk van een Drie-enig God. Waaruit blijkt respectievelijk het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? 5. Enerzijds werkt de Heilige Geest in stilte, anderzijds wordt het openbaar. De stem van de Heere zal in de hele wereld worden gehoord. Leg dat eens uit. 6. Wat zegt de Heere Jezus over de werking van de Heilige Geest en ‘de wind’? Zie Johannes 3: 1-11. 7. De discipelen werden vervuld met de Heilige Geest. Waaruit bleek dat? Wat heeft het beeld van het vuur in het bijzonder te zeggen? 8. Wat doet de Heilige Geest nu in de harten van Gods kinderen? Hoe kunnen Gods kinderen kennis aan de Persoon van de Heilige Geest krijgen? Wat betekent dat voor hen? Voor de jongste kinderen: 1. Hoeveel dagen duurde het na de Hemelvaart van de Heere Jezus dat het Pinksteren werd? Tel maar uit op je vingers. Hemelvaart was op donderdag en dan moet je tellen tot: a) zeven dagen, b) acht dagen, c) tien dagen. 2. De Heilige Geest kun je niet zien. Toch heeft de Heilige Geest laten merken dat Hij er was. Je kon de tekenen van Hem h……………… en z………………. 3. Wat zagen de mensen boven de hoofden van de discipelen? Zij zagen a) tongen als van vuur, b) engelen, c) kleine wolken. Wat is juist? 4. Heel bijzonder was dat alle mensen konden verst……………….. wat de discipelen vertelden. Dat was het werk van de H………… G………………….. 5. Jeffrey zegt tegen Henk: ‘De Heilige Geest woonde in de harten de discipelen. Ik zou dat ook wel willen’. Henk antwoordt: ‘dat kan hoor, de Heere Jezus zegt dat wij mogen en moeten b………………….. om de Heilige Geest’.

Handelingen 2 : 1 - 4

Handelingen 2
1
En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.
2
En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.
3
En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.
4
En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Delen & Download

Download preek