Ds. W.A. Zondag - Handelingen 2 : 12 - 16

Afspelen

Onderwerp

31-5-2020
Wat wil toch dit zijn?’ Reacties op het pinksterwonder
Eén en al verbazing
Spotters staan klaar
Petrus als apologeet
Liturgie: Psalm 72: 4 Psalm 72: 6 Lezen: Handelingen 2: 6-18 Psalm 118: 12, 13 Psalm 25: 2 Psalm 45: 1 Citaat: ‘Als het regent in de bergen, duidt dat op het smelten van de sneeuw of regen op grote hoogte. De rivieren gaan plotseling toenemen in kracht en brengen in de verschroeide laaglanden een overvloed van water. Als de regen van Gods Geest komt, dan zal er overvloed zijn in een dorstig land’. James O. Fraser, zendeling in China (uit: boek van zijn dochter: Eileen Crossman, Als het regent in de bergen, Den Hertog). Leestip: - 2 Koningen 2: 15-25 (bespotten van de profeet) - Mattheus 12: 22-32 (bespotten van Gods werk) - Handelingen 16: 11-40 (heilbegerige vragen) Geloofsbelijdenis: HC Zondag 21, vraag en antwoord 54: Vraag: Wat gelooft gij van de heilige, algemene Christelijke Kerk? Antwoord: Dat de Zone Gods uit het ganse menselijk geslacht Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren, door Zijn Geest en Woord, in enigheid des waren geloofs, van den beginne der wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt; en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Gespreksvragen: 1. Welke gezongen psalmen vandaag hadden bijzondere betrekking op Pinksteren? Heeft u/heb jij ook (thuis) meegezongen? 2. In de Bijbel lezen we vaak van wonderen en een reactie daarop. Geef eens een voorbeeld uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. 3. In de moderne theologie geldt voor velen de regel: ‘wat wij niet kunnen bewijzen, is slechts menselijk denken’. Geef hierop eens een reactie. 4. Waartoe moet de vraag: ‘Wat wil toch dit zijn?’ leiden? Leidt het altijd tot het zaligmakende geloof in Christus? Waarom wel/niet? 5. Petrus weerlegt de spotters. Hij is hierin een apologeet. Hoe doet hij dat? Wat kunnen wij hiervan leren als mensen het christelijke geloof bespottelijk maken? 6. Leg eens uit dat wij voldoende kennis van de Bijbel en de belijdenissen moeten hebben om kritiek op de Bijbel en op het christelijke geloof te kunnen weerleggen. 7. Petrus weerlegt de kritiek vanuit de profeet Joël. Waarom zou hij dat specifiek aan de hand van deze profetie doen? 8. Lees nog eens het citaat van James O. Fraser. Hij ging op 22-jarige leeftijd als zendeling naar China. Als beneden de rivieren plotseling zwellen en er bruisende stromen ontstaan, weet hij dat kilometers hoger in de bergen de sneeuw is gaan smelten of dat het er geregend heeft. Dit beeld bepaalt Fraser bij het bidden van de thuisgemeenten in Engeland. De zendeling Fraser mag opmerken dat er mensen tot bekering en geloof komen en dat de Hij mag zien dat de Heere de gebeden van 'thuis' verhoort. Hij ervaart ook dat er hoge bergen zijn. Zijn werk kost veel inspanning, strijd en moeite. De Heere geeft drie wapens in deze strijd: het persoonlijke gebed, de biddende thuisgemeente en de kracht van Gods Woord. Pas dat eens toe op onze zendingwerkers? Zijn wij biddende thuisgemeenten? Voor de kinderen: 1. De mensen waren erg verbaasd op Pinksteren omdat iedereen dezelfde taal kon ver…………………. 2. Er waren ook mensen die gingen spotten met het werk van God. Dat deden zij omdat de duivel in hun hart w………………….. Erg hè, als mensen met de Heere spotten? 3. De spotters zeiden dat de discipelen: a) gek waren, b) dronken waren, c) een spel speelden. Wat is juist? 4. Petrus vertelde de mensen dat het spreken in de bijzondere taal het werk van G………… was. En dat hierover al was geschreven door de pr……………… Joël.

Handelingen 2 : 12 - 16

Handelingen 2
12
En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den ander: Wat wil toch dit zijn?
13
En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijns.
14
Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan.
15
Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van de dag.
16
Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel:

Delen & Download

Download preek