Evang. J. Krijgsman - Lukas 24 : 50 - 51

Een hemels afscheid met toekomst

Lukas 24
Dit is een samenvatting van een toespraak die op de evangelisatiepost te Amsterdam gehouden is. Zeer geschikt als openingswoord of als meditatie.

Lukas 24 : 50 - 51

Lukas 24
50
En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanie, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen.
51
En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.

Delen & Download

Download preek

Meditatie

Hemelvaartsdag?

Hemelvaartsdag, wie kan daar iets mee vandaag? Er wordt vaak wat lacherig over gedaan.

Of men spot ermee. Het is jammer dat veel mensen vandaag niet meer weten wat er met Hemelvaart gebeurd is. Of wat er met Pinksteren gebeurd is. Maar juist voor christenen zijn dit belangrijke gebeurtenissen. Vandaag is het Hemelvaartsdag. We herdenken de dag dat de Heere Jezus naar de hemel terugging.

 

Volgen

Jezus werk op aarde is bijna voorbij. Nog een paar uur scheiden Hem van Zijn hemelvaart.

Die laatste uren is Hij samen met Zijn discipelen. Hij leidde hen tot aan Bethanië.

Dit is een klein dorp op de helling van de Olijfberg. Ongeveer 3 km van Jeruzalem.

Zie je ze in gedachten gaan? Twaalf volwassen mannen, Jezus voorop. Hij als eerste, zij volgen.

Zoals altijd: Hij voorop, hoe zou het anders moeten? Hij gaat voorop als Koning.

Hij waakt voor en over hen. Wat zou er anders van Zijn discipelen terechtkomen?

Hij was het Die hen riep om Hem te volgen. Vanaf die dag zijn ze Hem gaan volgen.

Volgen met een liefdevol hart. Nu, de laatste uren van Zijn leven op aarde volgen ze Hem nog.

Wat is er veel gebeurd, de laatste weken. Zijn dood en opstanding liggen nog vers in hun geheugen.

Daar gaan ze naar de Olijfberg. De Meester volgend. Leiding is en blijft voor hen nodig.

Leiding door Hem Die Zichzelf aan hen presenteerde als de Weg, de Waarheid en het Leven.

Hij voorop. Dat is de kern. Toen en nu. Hij is altijd de eerste. Mensen roepen zichzelf niet om Hem te volgen. Nee, Hij roept mensen om Hem te gaan volgen. Hij gaat voorop. Als dat niet waar is, zou niemand Hem gaan volgen en … blijven volgen. Wat een liefdevolle genade van Hem. Heb je je al overgegeven aan Zijn liefdevolle genade? Bid erom. Dan ga je Hem volgen. Beter leven is er niet.

 

Leiden

Jezus leidde hen buiten tot aan Bethanië. In de oorspronkelijke tekst staat er voor leiden een woord dat overeenkomt met de uittocht van het volk Israël uit Egypte. Dat is mooi. Hij leidde hen met een wolkkolom en een vuurkolom. Dat was Zijn bescherming. Hij ging voorop. Hij was met hen in de woestijn. Hij zorgde voor hen.

Zo zorgzaam leidt Hij nu Zijn discipelen de laatste uren van Zijn leven op aarde. Niet met een wolkkolom en vuurkolom. Maar zichtbaar met Zichzelf. Hij zorgt voor hen als het Brood des levens.

Als het Licht der wereld. Wat een liefde tot Zijn discipelen. Zelfs na Zijn opstanding zijn ze meer dan eens ongelovig geweest. Maar toch leidt Hij hen. Dit is liefde tot het einde. Deze liefde gaat nog verder.

Hij zegent hen.

 

Zegenen

Als ze tot aan Bethanië gekomen zijn, staat Hij stil. Hij gaat de discipelen zegenen. Hij gaat niet alleen voorop als Koning, maar Hij gaat hen ook zegenen als Priester. In gedachte horen we Jezus zeggen:

De HEERE zegene u en behoede u; de HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede! (Numeri 6:24-26).  

Hoor en lees je deze woorden goed? Al verlaat Hij hen dan lichamelijk, maar Zijn zegen laat Hij achter.

Wij zeggen weleens: Mijn zegen heb je hoor. We bedoelen dan: ik vind het best wat je van plan bent.

In een veel diepere betekenis zegent Jezus Zijn discipelen. Hij geeft hun Zijn Zegen en geeft er de garantie bij dat hun werk gezegend zal worden. Hij bidt daar blijvend voor in de hemel.

Door Zijn zegen zal het Evangelie rijke gevolgen hebben. Door de Heilige Geest zal Hij er als levende Profeet voor zorgen dat Zijn liefde harten zal treffen.

 

Scheiden

Terwijl Hij hen zegent, verlaat Hij hen en stijgt op naar de hemel. Al zegenend zien de discipelen hun Heere naar de hemel gaan. Wat een troost. Hij gaat niet met gebalde vuisten naar de hemel.

Maar met uitgebreide armen en zegenende handen. Als Koning leidde Hij hen. Als Priester neemt Hij van hen afscheid.

Als Profeet geeft Hij de garantie dat hun werk gezegend zal worden (Mattheüs 28:19, 20).

Zo nemen ze van hun Heere afscheid. Zegenende handen is het laatste wat ze van Hem zien. Wat een troost. Ze kunnen niet anders dan Hem aanbidden. Vol blijdschap gaan ze terug naar Jeruzalem.

Al is Hij dan weg, Hij laat hen niet alleen.

 

Twee engelen

Terwijl ze Hem nastaren, staan er opeens twee mannen in witte kleren bij hen. Het zijn engelen (Handelingen 1:10,11). Hun witte kleren zijn een symbool van reinheid en heiligheid.

Deze twee engelen geven de discipelen een belangrijke les. Ze zeggen onder andere dat de Heere Jezus eens zal terugkomen uit de hemel. Dit is toekomstmuziek. Daar moeten ze op berekend zijn en dat moeten ze doorgeven aan alle mensen.

Ze moeten in de stijl van hun Meester mensen oproepen tot bekering en geloof. Alleen als je je bekeert, kun je Jezus’ terugkomst door het geloof verwachten.

Verder zeggen de engelen dat de discipelen niet naar de hemel moeten blijven kijken. Nee, ze moeten zich richten op de aarde. Daar waar Hij terugkomt, is hun werkterrein.

Dat de discipelen naar de hemel staarden, is begrijpelijk. Vooral als je je Liefste nastaart.

Dat doen wij toch ook als we iemand uitzwaaien op Schiphol? Dan willen we nog een blik opvangen als iemand al in het vliegtuig zit en vertrekt.

 

Mijmeren

Het kan zijn dat jij deze Hemelvaartsdag ook zit te staren, te mijmeren over dit wonder.

Je kunt er met je verstand niet bij. Mediteren, mijmeren over wat er met Hemelvaart plaatsvond en wat het betekent, mag en is goed. Het is niet verkeerd vaak over de hemel na te denken en naar de hemel te kijken.

Het is goed om te beseffen dat daar nu Iemand is Die je wil zegenen. Die je nabij wil zijn in alle situaties van het leven. Hoe beroerd soms ook. Hij doet zelfs een liefdevol beroep op je. ‘Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God’ (Filippenzen 4:6). Daar is Jezus Die je zonden wil vergeven. Hij vergeeft ze graag en is van grote goedertierenheid voor allen die Hem aanroepen (Psalm 86:5).

Maar we mogen niet altijd naar de hemel staren, nee, hier is nog werk aan de winkel.

De opdracht van Christus moeten de discipelen in praktijk gaan brengen (Mattheüs 28:19).

 

Opdracht

Als wij de Heere zoals de discipelen mogen volgen, hebben we een opdracht in deze wereld.

We mogen niet blijven staren naar de hemel en stil blijven zitten. Nee, handen uit de mouwen.

De opdracht van Christus mogen we nooit vergeten.

Het ware geloof richt zich niet alleen op de hemel, maar ook op de aarde. Daar is werk genoeg te doen voor Koning Jezus.

Ook Christus zit niet werkloos in de hemel. Als Priester bidt Hij, als Koning beschermt Hij en als Profeet leidt Hij Zijn kinderen. Welk een Vriend is onze Jezus, zeggen Zijn kinderen. De toekomst is van Hem, aan Hem en voor Hem.

Ken je Hem nog niet met je hart? Laat je overwinnen door Zijn liefde. Maak er haast mee.

Want voordat je het weet, is Christus terug op aarde. Dan is de mogelijkheid van bekering en geloof voorgoed voorbij. Daarom bid ik je: geef je over aan Christus en Zijn genade. Amen.