Ds. W.A. Zondag - 2 Timotheüs 2 : 8

Afspelen

Vergeet Pasen niet! Troostvol onderwijs

12-4-2020
Voor een nog jonge Timotheu¨s
In moeilijke omstandigheden
Over de opstanding van Jezus
Over een getrouwe Zaligmaker
Liturgie: Psalm 43: 3, 4 Lezen: 2 Timotheu¨s 2: 1-13 Psalm 77: 7, 8 Psalm 17: 4 Psalm 73: 12 Citaat: “Paulus kende de kracht van Christus'' opstanding, ja kende Hem, Die de opstanding en het leven is. Daarom zag hij de wereld en het rijk van satan als van den tweeden rang, beneden zich. Hij is als de arend, die zich verheft boven den storm. (…) Maar ook beneden, midden in het noodweer, kan de macht van den verrezen Jezus ons bewaren en troosten. De macht van den verrezen Jezus nu draagt in zich tedere ontferming, vrede en blijdschap”. Ds. I. Kievit, Gereformeerd Weekblad 1946. Geloofsbelijdenis: Westminster Confessie art. 32 par. 1: Het lichaam van de mens keert na het sterven weer tot stof en ziet het verderf. Maar zijn ziel – die noch sterft noch slaapt – die een onsterfelijke substantie heeft, keert onmiddellijk weer tot God die haar gegeven heeft. De zielen van de rechtvaardigen, die dan in heiligheid volkomen gemaakt worden, worden in de hoogste hemelen ontvangen, waar zij het aangezicht van God in licht en heerlijkheid zullen aanschouwen en zullen wachten op de volle verlossing van hun lichaam. Maar de zielen van de bozen worden in de hel geworpen, waar zij in kwellingen en in de buitenste duisternis bewaard blijven tot het oordeel van de grote dag. Behalve deze twee plaatsen, waar de zielen verblijven, gescheiden van hun lichamen, erkent de Schrift geen andere. Leestip: - 1 Petrus 1 (levende hoop) - 1 Kor. 15 (Christus is Eersteling) Gespreksvragen: 1. De brief aan Timotheu¨s is een zogenoemde pastorale brief. Welke andere pastorale brief is er van de apostel Paulus? 2. Wie was Timotheu¨s en wat beoogt Paulus met deze pastorale brieven, dus wat wil hij Timotheu¨s meegeven? 3. Waarom herinnert Paulus zijn leerling aan de opstanding van Christus (“Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt”). Waarom moet Timotheu¨s juist dat in herinnering houden? Welke persoonlijke troost ligt er voor Paulus en voor Timotheu¨s in de opstanding van Christus? 4. Wat bedoelt Paulus te zeggen met ‘naar mijn Evangelie’? Hoe moeten wij hem daarin navolgen? 5. Blijkbaar waren er mensen die twijfelden over de opstanding van Christus. Wat waren zo hun twijfels en waarom is dat ‘levensgevaarlijk’ voor de gemeente en voor het werk van Timotheu¨s? Zijn zulke mensen er nog? 6. Waarom voegt Paulus eraan toe: “Om hetwelk ik verdrukkingen lijd tot de banden toe, als een kwaaddoener” (vers 9)? Wat wil hij Timotheu¨s en ons hiermee voorhouden? 7. Vervolg op vraag 6. Lees in dit verband eens Hebreee¨n 13:13: “Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende”. Zou u/jij zelf nog een tekst kunnen noemen die gaat over het ‘volgen van Christus’ in Zijn lijden? 8. Mag u ook het kruis dragen met de wetenschap dat het Pasen is geworden en dat wij elke dag dichterbij de ‘jongste dag’ zijn? 9. Kent u de troost van de dichter, die zingt: ‘Die, na kortstondig ongeneugt', mij eindeloos verheugt’ (Ps. 43:4b)? Voor de kinderen: 1. Wie was Timotheu¨s? Antwoord: a) een leerling van Paulus, b) een broer van Jeremia, c) een dominee in Rotterdam. Welke is juist? 2. Timotheu¨s heeft veel verdriet, omdat: a) Paulus heeft verteld dat hij spoedig zal gaan sterven, b) hij veel last heeft van rugpijn, c) hij niet weet of de Heere Jezus zijn Zaligmaker is. 3. Paulus troost Timotheu¨s. Hij wijst erop dat: a) Timotheu¨s snel jarig is, b)hij straks naar de hemel mag. 4. Waarom is het zo belangrijk te weten dat de Heere Jezus is opgestaan uit de dood? Antwoord: omdat daarom al Gods kinderen die sterven, zullen ……………………. uit de dood. 5. Het is voor jou ook een moeilijke tijd, omdat je niet naar school kan vanwege het coronavirus. Vraag je aan de Heere of Hij een oplossing wil geven? Want de Heere is almachtig. Denk maar aan Psalm 68: ‘Hij kan, en wil, en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen ……………… geven’. Wat moet er ingevuld worden?

2 TimotheĆ¼s 2 : 8

2 Timotheüs 2
8
Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar mijn Evangelie;

Delen & Download

Download preek