Ds. W.A. Zondag - Lukas 24 : 5

Afspelen

Een onderzoekende vraag

Lukas 24
12-4-2020
Aan zoekers voorgelegd
Door dienaren gesteld
Door Christus beantwoord
Liturgie: Psalm 21: 1, 4, 5 Psalm 21: 13 Lezen: Lukas 24: 1-12 Psalm 69: 3, 7, 13 Psalm 118: 11 Psalm 118: 14 Citaat: "Hij is hier nie´t. Hij is opgestaan. Als de slaap na het ontwaken. Daaraan is ontleend het woord opstaan — opstanding. Dat is een goed woord geworden. Dat is een blij woord geworden. Dat is het Christuswoord geworden. Dat is der christenen woord geworden”. Ds. W.L. Tukker, Gereformeerd Weekblad 1973. Geloofsbelijdenis: HC Zondag 17 Vraag: Wat nut ons de opstanding van Christus? Antwoord: Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij door Zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding. Leestip: - Lukas 8: 40-56 (‘voorspel’ van Pasen) - Mattheus 12: 38-42 (teken van Jona) - Lukas 24: 13-35 (Emmau¨sgangers) Gespreksvragen: 1. De Heere Jezus heeft met Zijn lijden en sterven de zaligheid voor Zijn kinderen verdiend. De schuld werd betaald. Leg eens uit wat in dit verband het verschil is tussen Goede Vrijdag en Pasen. 2. Waarom mocht Christus pas na drie dagen opstaan en niet eerder? 3. Waarom hoefde Christus niet gebalsemd te worden? Lees eens Psalm 16. 4. De steen werd afgewenteld door Gods dienaar, een engel. Op welke andere momenten in de heilsgeschiedenis (van geboorte tot hemelvaart) zien we engelen op de kruispunten van deze weg verschijnen? Wat hebben zij toen precies gedaan? 5. Noem eens enkele kenmerken van een dienaar (engel of mens) van de Heere? In hoeverre was de Heere Jezus ook een ‘dienaar’ (‘Knecht des Heeren)? 6. Wat is het nut van Pasen voor de christen volgens HC Zondag 17 (vraag en antwoord 45)? 7. Hoe komt het dat de vrouwen op weg naar het graf niet de troost hadden van Zondag 17? Was het hun ‘eigen schuld’ dat ze nog zo treurden over de dood van de Heere Jezus? 8. De vrouwen worden indachtig het Woord dat Christus tot hen had gesproken. Waarom nu pas? Wie maakt hen ‘indachtig’? 9. Herkent u/jij dat: een eerder gehoord gedeelte van Gods Woord dat (veel) later ‘kracht’ gaat doen in je hart? Voor de jongste kinderen: 1. Wat betekent Pasen? 2. Op welke dag is de Heere Jezus opgestaan? Antwoord: a) op de zesde dag, b) op de zevende dag, c) op de eerste dag. 3. Noem eens twee namen van vrouwen die op weg naar het graf waren. 4. Wie sprak er tot de vrouwen? Antwoord: a) een engel, b) Johannes, c) de Heere Jezus. 5. Waarom wordt er aan de vrouwen gevraagd ‘wat zoekt gij de Levende bij de doden’? Wie was er levend? 6. Zou je het volgende versje uit je hoofd kunnen leren: Hij heeft, o God, van U begeerd Het onvergank'lijk leven; Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermee^rd; Zo leeft de Vorst altoos; Zo leeft hij eindeloos. (Psalm 21 vers 4). Gedicht: Jezus leeft! Leeft Jozef, dien ik lang in ’t doodboek had geschreven, Sprak Jacob, oude man, en werd hij zo verheven, Zo ben ik vergenoegd, zo wil ik reizen heen En zien zijn hogen staat, en sterven weltevree^n. Leeft Jezus, Die alree ten grave was gedragen, Is Hij gerezen op na drie gehele dagen, En heeft Hij alle macht in hemel en op aard’ Zo ben ik wel getroost: ik wil te Godewaard En zien Zijn Heerlijkheid. Blijmoedig wil ik sterven, Verzekerd met mijn Heer de zaligheid te erven. Jacob Revius (1586-1658)

Lukas 24 : 5

Lukas 24
5
En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den Levende bij de doden?

Delen & Download

Download preek