Ds. W.A. Zondag - Mattheüs 27 : 32

Afspelen

Een kruisdrager voor Jezus gezocht

5-4-2020
Het kruis is te zwaar
Niemand wil helpen
Simon moét helpen
Een christen mag dragen
Liturgie: Psalm 22: 3 Psalm 4: 3 Lezen: Math. 27: 11-32 Psalm 38: 6, 7, 8 Psalm 22: 14 Psalm 38: 9, 10 Citaat: Eindelijk, Simon van Cyréne droeg wel Jezus' kruis. Maar het was slechts voor een korte tijd, totdat zij aan de strafplaats, die even buiten Jeruzalem was, kwamen. Maar zo is het ook met Gods kinderen; hun kruisdragen hier op de wereld is maar van korte duur; het is maar voor dat ogenblikje leven, dat zij hier beneden hebben. Met de dood wordt alle kruis voor eeuwig van hen afgenomen en de tranen afgewist van hun ogen. Th. Van der Groe, predikatie over het kruisdragen door Simon van Cyréne. Westminister Confessie, art. 11 par. 1 (rechtvaardigmaking): Degene die God krachtdadig roept, rechtvaardigt Hij ook uit vrije genade. Hij doet dit niet door hun gerechtigheid in te gieten, maar door hun zonden te vergeven en hen als personen als rechtvaardig te rekenen en te aanvaarden. En dit niet om iets dat in hen gewerkt zou zijn, of door hen gedaan, maar alleen om Christus’ wil. Ook niet door het geloof zelf, de daad van het geloven, of een andere vorm van gehoorzaamheid aan het evangelie hun als hun gerechtigheid toe te rekenen, maar door de gehoorzaamheid en voldoening van Christus als de hunne te rekenen, waar ze immers Hem en Zijn gerechtigheid ontvangen en daarin door geloof rusten. Dat geloof hebben zij niet van zichzelf, maar het is een gave van God. Leestip: - Math. 16: 13-28 (Jezus onderwijst in het kruisdragen) - Hebr. 12 (zien op de overste Leidsman) Gespreksvragen: 1. De vorige keer stonden wij stil bij het kruisdragen waarvan Christus had gezegd dat elke christen dat moet leren. Wat herinnert u zich nog van deze preek? 2. Jezus wordt nog dezelfde dag dat het vonnis door Pilatus is geveld, gekruisigd. Waarom was dat strijdig met het Romeinse recht? 3. En uitgaande… Dat betekent dat Jezus het kruis (of alleen de dwarsbalk) moest dragen. Jezus lijkt te bezwijken onder het kruis. Noem eens enkele omstandigheden die meebrachten dat Hij zo uitgeput was dat Hij niet meer in staat was om het kruis te dragen. 4. Waarom was het zo smartelijk voor Jezus dat er niemand was die Hem wilde helpen? Waar waren Zijn discipelen? 5. Wat weten wij van Simon van Cyréne? Lees ook: - Lukas 23: 26: ‘En als zij Hem wegleidden, namen zij enen Simon van Cyréne, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg’. - Mark 15: 21: ‘En zij dwongen enen Simon van Cyréne, die daar voorbijging, komende van den akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg’. 6. Waarom wilde Simon aanvankelijk niet helpen in het dragen van Jezus’ kruis? Wat zegt deze onwilligheid over elke mens zoals hij van nature is? 7. Elke ware christen zal moeten gaan leren wat Jezus heeft gezegd: ‘Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: ‘Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op en volge Mij’ (Matth. 16:24). Een discipel moet dus ‘zichzelf verloochenen’. De kanttekenaren schrijven daarover: ‘Zichzelven verloochenen is van zijn eigen verstand, wil en genegenheden afgaan en dezelve aan Gods Woord en wil onderwerpen’ (kant. 27). Geef van elk (verstand, wil, genegenheden) eens een voorbeeld. 8. De les van ‘kruis-dragen’ is zo noodzakelijk. Want de Heere Jezus zegt dat als je je leven wil behouden, je het zal verliezen. Wat bedoelt Hij hiermee? De kanttekenaren verwijzen o.a. naar Matth. 10:39. Mark. 8:35. Luk. 9:24; 17:33. Joh. 12:25. Zoek eens twee teksten op. 9. Veel christenen worden daadwerkelijk vervolgd en bespot. Veel martelaren zijn letterlijk gedood of worden gedood vanwege hun relatie met Christus. Wat schrijft Paulus hierover in 1 Kor. 15: 31 en Gal. 6:17? 10. Er is ook een geestelijk gekruisigd worden met Christus. Lees eens wat Paulus hierover zegt in Gal. 2:20 en Rom. 6:6. Wat bedoelt hij met het kruisigen van de oude mens? 11. Overdenk nog eens wat Thomas à Kempis (1369) over het kruisdragen schrijft: In het kruis is zaligheid. In het kruis is het leven. In het kruis genieten wij bescherming tegen hen die ons belagen. In het kruis smaken wij de zoetheid der hemelse genade. In het kruis ontvangen wij de kracht van onze geest. In het kruis hebben wij de bron van onze innerlijke vreugde. In het kruis komt onze godvruchtige levenswandel tot zijn volheid. In het kruis vindt ons geloof zijn voleinding. Er is geen heil voor onze ziel noch hoop op het eeuwige leven dan in het kruis. Neem daarom uw kruis op u en volg Jezus en gij gaat de weg ten eeuwigen leven. Hij is ons voorgegaan. Zijn kruis dragend. En Hij is voor ons aan het kruis gestorven, opdat ook wij ons kruis op zouden nemen en bereid zouden zijn aan het kruis te sterven. Want indien wij met Christus gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven (Rom. 6: 8). En zo wij in het lijden zijn deelgenoten waren, zo zullen wij het ook zijn in zijn heerlijkheid. Voor de kinderen: 1. Waarom moest Jezus volgens de joden gekruisigd worden? Antwoord: Hij had gezegd dat hij de Z…. van God is. Wat dat zo? 2. De Heere Jezus is eigenlijk al uitgeput als Hij op weg moet naar Golgotha. Noem eens drie vormen van lijden waardoor dit gebeurde. Denk aan wat er gebeurde in Gethsémane, bij Pilatus en bij Herodes. 3. Er was een man die moest achter de Heere Jezus aan het kruis helpen dragen. Wie was dat? Antwoord: S…….. van C…………… Deze man had twee zonen. Hun namen zijn: A………………….. en R………………………. 4. Wilde de man (onder 3) het kruis van de Heere Jezus wel dragen? Waarom niet? 5. Elk kind van God moet leren het kruis te dragen. Dat is bijvoorbeeld het kruis dat je de zonden ……………… (wel of niet) wil doen en er toch van binnen een stem zegt: ‘doe het maar wel’. Door ‘nee te zeggen’ draag je ………………….. Begrijp je wat Paulus bedoelt als hij zegt dat je door de zonden niet te doen ‘met Christus wordt gekruisigd’? 6. Er zijn veel christenen die echt vervolgd worden, omdat zij in God geloven. Jezus zegt: ‘zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is ………………………’ (Matth. 5:10).

Mattheüs 27 : 32

Mattheüs 27
32
En uitgaande, vonden zij een man van Cyrene, met name Simon; dezen dwongen zij, dat hij Zijn kruis droeg.

Delen & Download

Download preek