Ds. G.J. Baan - Lukas 2 : 1 - 7

Afspelen

Jezus' geboorte

Lukas 2
25-12-2019
Geboortetijd
Geboorteplaats
Geboortefeit

Lukas 2 : 1 - 7

Lukas 2
1
En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.
2
Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrie stadhouder was.
3
En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.
4
En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);
5
Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.
6
En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.
7
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

Delen & Download

Download preek