Ds. G.J. Baan - Mattheüs 26 : 14 - 19

Afspelen

Tweeërlei discipelen

15-3-2020
Verschil in gedachten (vs. 14 / 17a)
Verschil in woorden (vs. 15 / 17b-18)
Verschil in werken (vs. 16 / 19)

MattheĆ¼s 26 : 14 - 19

Mattheüs 26
14
Toen ging een van de twaalven, genaamd Judas Iskariot, tot de overpriesters,
15
En zeide: Wat wilt gij mij geven, en ik zal Hem u overleveren? En zij hebben hem toegelegd dertig zilveren penningen.
16
En van toen af zocht hij gelegenheid, opdat hij Hem overleveren mocht.
17
En op den eersten dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij U bereiden het pascha te eten?
18
En Hij zeide: Gaat heen in de stad, tot zulk een, en zegt hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij, Ik zal bij u het pascha houden met Mijn discipelen.
19
En de discipelen deden, gelijk Jezus hun bevolen had, en bereidden het pascha.

Delen & Download

Download preek