Ds. G.J. Baan - Exodus 16 : 9 - 14

Afspelen

Voedsel voor Israël

Exodus 16
11-3-2020
Genadig eten (vs. 9 / 11-12a)
Gegeven eten (vs. 10 / 12b)
Gedurig eten (vs. 12m / 13-14)

Exodus 16 : 9 - 14

Exodus 16
9
Daarna zeide Mozes tot Aaron: Zeg tot de ganse vergadering der kinderen Israels: Nadert voor het aangezicht des HEEREN, want Hij heeft uw murmureringen gehoord.
10
En het geschiedde, als Aaron tot de ganse vergadering der kinderen Israels sprak, en zij zich naar de woestijn keerden, zo ziet, de heerlijkheid des HEEREN verscheen in de wolk.
11
Ook heeft de HEERE tot Mozes gesproken, zeggende:
12
Ik heb de murmureringen van de kinderen Israels gehoord; spreek tot hen, zeggende: Tussen de twee avonden zult gij vlees eten, en aan den morgen zult gij met brood verzadigd worden; en gij zult weten, dat Ik de HEERE uw God ben.
13
En het geschiedde aan den avond, dat er kwakkelen opkwamen, en het leger bedekten; en aan den morgen lag de dauw rondom het leger.
14
Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet, over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm, op de aarde.

Delen & Download

Download preek