Ds. G.J. Baan - Mattheüs 26 : 6 - 13

Afspelen

De zalving van de Heere Jezus door Maria

8-3-2020
Een onvervalste daad (vs. 6-7)
Een onbegrepen daad (vs. 8-9)
Een overgenomen daad (vs. 10)
Een overdachte daad (vs. 11-12)
Een onvergetelijke daad (vs. 13)

MattheĆ¼s 26 : 6 - 13

Mattheüs 26
6
Als nu Jezus te Bethanie was, ten huize van Simon, den melaatse,
7
Kwam tot Hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op Zijn hoofd, daar Hij aan tafel zat.
8
En Zijn discipelen, dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: Waartoe dit verlies?
9
Want deze zalf had kunnen duur verkocht, en de penningen den armen gegeven worden.
10
Maar Jezus, zulks verstaande, zeide tot hen: Waarom doet gij deze vrouw moeite aan? want zij heeft een goed werk aan Mij gewrocht.
11
Want de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd.
12
Want als zij deze zalf op Mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van Mijn begrafenis.
13
Voorwaar zeg Ik u: Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft.

Delen & Download

Download preek