Ds. G.J. Baan - Mattheüs 26 : 1 - 5

Afspelen

Jezus' dood

1-3-2020
benadrukt (vs. 1)
beschreven (vs. 2)
beraamd (vs. 3-5)

MattheĆ¼s 26 : 1 - 5

Mattheüs 26
1
En het is geschied, als Jezus al deze woorden geeindigd had, dat Hij tot Zijn discipelen zeide:
2
Gij weet, dat na twee dagen het pascha is, en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden, om gekruisigd te worden.
3
Toen vergaderden de overpriesters en de Schriftgeleerden, en de ouderlingen des volks, in de zaal des hogepriesters, die genaamd was Kajafas;
4
En zij beraadslaagden te zamen, dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden.
5
Doch zij zeiden: Niet in het feest, opdat er geen oproer worde onder het volk.

Delen & Download

Download preek