Ds. W.A. Zondag - Mattheüs 16 : 24 - 25

Afspelen

Jezus geeft les in het ‘kruisdragen’

22-3-2020
Het tijdstip
De leerling
De inhoud
Het belang
Dit was een gezamenlijke dienst met de gemeente van Bodegraven.

Liturgie:
Psalm 56: 5
Psalm 139: 14
Lezen: Matth. 16: 13-28
Psalm 6: 1-3
Psalm 6: 8, 9
Psalm 22: 11, 16

Citaat: Hoezeer het kruis ook over onze schouders schuurt en de huid van ons leven open schaaft, het kan ons niet scheiden van de liefde Gods in Jezus Christus. Het bindt ons juist te hechter aan Hem. Daarom schudden wij het niet af. Vaders hart zit er achter en Christus' hand legt het ons op. En deze troost ligt als een verkwikkende, beschuttende schaduw over de hitte der verdrukking.
- A. de Reuver, Calvijn en het kruis.

Belijdenis art. 27a NGB:
Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene Kerk, dewelke is een heilige vergadering der ware Christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door den Heiligen Geest. Deze Kerk is geweest van den beginne der wereld af, en zal zijn tot den einde toe; gelijk daaruit blijkt, dat Christus een eeuwig Koning is, Dewelke zonder onderdanen niet zijn kan.

Leestip:
- Psalm 44 (lijdende volk van Israël)
- Johannes 21 (volgen van Christus)

Gespreksvragen:
1. Het onderwijs over het ‘kruis-dragen’ begint nu. Let op het woordje ‘toen’. Waarom heeft de Heere Jezus niet eerder verteld dat de discipelen het kruis moesten gaan leren dragen achter Hem aan? De discipelen waren immers al lange tijd bij Hem en volgden Zijn onderwijs.
2. Wat is de relatie tussen het lijden van Christus het lijden van de christen? Hoe verbindt Christus die in de onderhavige les?
3. De leerlingen van de les die Christus leert zijn ‘discipelen’. Eigenlijk zegt Jezus: ‘wie een ware discipel van Mij wil zijn, moet zichzelf verloochenen’. Noem eens enkele eigenschappen van een oprechte discipel.
4. Een discipel moet ‘zichzelf verloochenen’. De kanttekenaren schrijven daarover: ‘Zichzelven verloochenen is van zijn eigen verstand, wil en genegenheden afgaan en dezelve aan Gods Woord en wil onderwerpen’ (kantt. 27). Geef van elk (verstand, wil, genegenheden) eens een voorbeeld.
5. In het lijden moet een ware christen gelijkvormig worden aan de Heere Jezus. Denk aan de bede: ‘O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk’. Zou u een voorbeeld kunnen geven van dit gelijkvormig worden? Wat kunnen wij in dit verband leren uit Hebr. 12: 1, 2?
6. De les van ‘kruis-dragen’ is zo noodzakelijk. Want de Heere Jezus zegt dat als je je leven wil behouden, je het zal verliezen. Wat bedoelt Hij hiermee? De kanttekenaren verwijzen naar Matth. 10:39. Mark. 8:35. Luk. 9:24; 17:33. Joh. 12:25. Zoek deze teksten eens op. Begrijpt u het beeld van het stervende tarwegraan in Joh. 12:24 en 25?
7. Lees ook Rom. 6: 8: ‘Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven’. Wat bedoelt Paulus hiermee? En lees ook eens over het sterven aan de wet, Gal. 2: 19: ‘Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou’. Herkent u dat? Sterven aan de wet om het leven in Christus te vinden?
8. Zoek eens op: 1 Kor. 15: 31. 31: ‘Ik sterf allen dag, hetwelk ik betuig bij onzen roem dien ik heb in Christus Jezus, onzen Heere’. Wat is de relatie met onze tekst?

Voor de kinderen:
1. Als iemand in de tijd van de Heere Jezus een kruis droeg, was hij op weg naar de plaats waar hij ging s…………………….
2. Een kind van God moet ook sterven aan de verkeerde dingen in zijn leven. Begrijp jij dat? Vraag het eens aan papa of mama wat het is.
3. Er was een man die moest achter de Heere Jezus aan het kruis helpen dragen. Wie was dat? Antwoord: S…….. van C…………… En wilde deze man dat wel?
4. Als je gelooft dat de Heere Jezus je Zaligmaker is, dan weet je ook dat je een z……………… bent en dat je de d……………….. moet sterven.
5. Best moeilijk hè, dat je niet naar school en naar de kerk kan vanwege het coronavirus. Dat mag je aan de Heere vertellen hoor. En vraag Hem of Hij uitkomst wil geven.

Om te lezen Uit het bekende boekje ‘De imitatione Christi’ van de Middeleeuwse theoloog Thomas à Kempis (1369). N.a.v. de tekst ‘Neem uw kruis op en volg Mij’ (Matth. 16: 24) schrijft hij het volgende.
Velen schijnt dit een hard woord: Verloochen uzelf, neem uw kruis op en volg Jezus. Maar veel harder zal het zijn, wanneer dit het laatste woord is, dat wij vernemen: ‘Ga weg van Mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur’. Want zij, die nu willig luisteren naar het woord des kruises en dit gehoorzamen, zullen later niet vrezen wanneer het Laatste Oordeel uitgesproken wordt. Dit kruisteken zal aan de hemel staan, wanneer de Here zal komen om te oordelen. En dan zullen alle dienaren des kruises, die in hun leven aan de Gekruisigde gelijkvormig zijn geworden, met het volste vertrouwen naderen tot Christus, de Rechter. Waarom zouden wij vrezen, het kruis op ons te nemen, waardoor wij toegang hebben tot Zijn rijk? In het kruis is zaligheid. In het kruis is het leven. In het kruis genieten wij bescherming tegen hen die ons belagen. In het kruis smaken wij de zoetheid der hemelse genade. In het kruis ontvangen wij de kracht van onze geest. In het kruis hebben wij de bron van onze innerlijke vreugde. In het kruis komt onze godvruchtige levenswandel tot zijn volheid. In het kruis vindt ons geloof zijn voleinding. Er is geen heil voor onze ziel noch hoop op het eeuwige leven dan in het kruis. Neem daarom uw kruis op u en volg Jezus en gij gaat de weg ten eeuwigen leven. Hij is ons voorgegaan. Zijn kruis dragend. En Hij is voor ons aan het kruis gestorven, opdat ook wij ons kruis op zouden nemen en bereid zouden zijn aan het kruis te sterven. Want indien wij met Christus gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven (Rom. 6: 8). En zo wij in het lijden Zijn deelgenoten waren, zo zullen wij het ook zijn in Zijn heerlijkheid. Ziet alles berust op het kruis en hangt af van het sterven. Er is geen andere weg ten leven en tot een waarachtige innerlijke vrede dan de weg van het heilige kruis en van de dagelijkse versterving van ons vlees. Ga waarheen gij wilt, zoek overal waar gij kunt, en gij zult geen verhevener weg vinden, die u naar omhoog leidt, en geen veiliger weg die door dit leven voert, dan de weg van het heilige kruis. Tracht gerust alles te regelen naar eigen wil en inzicht: gij zult tot de ontdekking komen dat wij, of wij het willen of niet, het lijden niet kunnen ontgaan en zo zullen wij steeds het kruis op onze weg vinden. Want óf wij zullen pijn gevoelen in ons lichaam óf wij zullen in ons binnenste allerlei moeilijkheden hebben te doorstaan. Nu eens zullen wij het gevoel hebben van God verlaten te zijn, dan weer zullen wij onaangenaamheden ondervinden van hen die onze naasten zijn, en wat nog erger is: dikwijls zullen wij onszelf tot een last zijn. En daartegen is geen enkel kruid gewassen en er bestaat geen troostmiddel, dat ons daarvan bevrijden kan of verlichting schenken, maar wij zullen het moeten dragen, zolang het God behaagt . . . Want onze verdienste en de wasdom van ons geestelijk leven bestaat niet in een veelheid van troostrijke geniettngen, maar veeleer in het verduren van grote moeilijkheden en beproevingen. Wanneer er voor het heil van de mens iets beters en nuttgers was geweest dan het lijden, zou Christus het ons zeker door Zijn woord en Zijn voorbeeld hebben getoond. Want zowel Zijn discipelen die Hem volgden, als allen die Hem begeren te volgen, spoort Hij duidelijk aan tot het dragen van het kruis, wanneer Hij zegt: indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelve en neme zijn kruis op en volge Mij. Na alles te hebben doorgelezen en onderzocht, moge dit dan ook de slotsom van onze overwegingen zijn: ‘Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk Gods’. (Hand. 14: 22).

Mattheüs 16 : 24 - 25

Mattheüs 16
24
Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.
25
Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden.

Delen & Download

Download preek