Ds. W.A. Zondag - Mattheüs 16 : 21

Afspelen

Christus’ eerste lijdensaankondiging

15-3-2020
Het tijdstip voor deze aankondiging
De inhoud van deze aankondiging
De ergernis tegen deze aankondiging
Liturgie: Psalm 92: 1, 2 Psalm 139: 1 Lezen: Matth. 16: 13-28 Psalm 29: 1, 5, 6 Psalm 69: 3, 4 Psalm 125: 1, 4 Citaat: ‘Velen zijn wel aan Christus gelijkvormig in hun lijden, die niet aan Christus gelijkvormig worden gemaakt in Zijn deugden, door hun lijden. Velen zijn evenals Christus in armoede, verwaarlozing, schande, smaad, verachting, die door dit alles echter niet aan Christus gelijkvormig worden gemaakt in Zijn zachtmoedigheid, nederigheid, hemelsgezindheid, heiligheid, gerechtigheid, getrouwheid, vruchtbaarheid, goedheid, tevredenheid, geduld, onderworpenheid en onderdanigheid. Maar als u in deze dingen meer gelijkvormig wordt gemaakt aan Christus, dan zijn zonder enige twijfel uw verdrukkingen uit liefde (van God, WZ)’. Thomas Brooks. Belijdenis art. 20 NGB: Wij geloven dat God, Die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, Zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in dewelke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door Zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God Zijn rechtvaardigheid bewezen tegen Zijn Zoon, als Hij onze zonden op Hem gelegd heeft; en heeft uitgestort Zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende Zijn Zoon in den dood door een zeer volkomen liefde, en Hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door Hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Leestip: Psalm 22 (lijdenspsalm) Psalm 69 (lijdenspsalm) Gespreksvragen: 1. Waarom stelt de Heere Jezus vragen over hoe de mensen over Hem denken aan de discipelen? Welke antwoorden geven zij? 2. Vervolgens vraagt de Zaligmaker wat het geloof van de discipelen in Hem is. Wat mag Petrus hierop (namens anderen) zeggen? 3. Waarom is het zo extra pijnlijk dat Christus zal moeten lijden vanwege de ‘overpriesters en de schriftgeleerden’? 4. Noem eens enkele plaatsen uit het Oude Testament waarin Christus’ lijden is voorzegd. 5. Petrus wil het lijden van Christus niet aanvaarden. Waarom niet? En waarom zegt Christus dat hetgeen hij zegt het werk van satan is? Hoe kan een kind van God dus een werktuig van satan zijn? 6. Petrus handelde uit liefde voor Jezus. Maar waarom was het verkeerde liefde en ‘zelfliefde’? Lees eens wat de kanttekenaren schrijven. Herkent u dat, verkeerde liefde tot Christus waarbij je jezelf toch wil handhaven? Anders gezegd: je wil je leven niet verliezen om door Hem behouden te worden. 7. Waaruit blijkt de gewilligheid van Christus ten aanzien van het lijden? Hoe gewillig moet een kind van God zijn als het gaat om het volgen van de Zaligmaker in het lijden? 8. Overdenk het citaat van Thomas Brooks eens. Begrijpt u wat het betekent om gelijkvormig te worden aan de deugden van Christus in het lijden? Voor de kinderen: 1. De Heere Jezus vroeg aan Petrus wat de mensen van Hem vonden. Waarom deed Hij dat? De Heere Jezus weet toch alles al? 2. Geloof jij ook dat de Heere Jezus jou alleen kan redden van de eeuwige straf? 3. De Heere Jezus ging de discipelen vertellen wat Hij in Jeruzalem ging doen, namelijk l…………………… en s…………………….. Welke mensen zouden Hem overleveren aan de Romeinen? Antwoord: de Sch……………. en dat waren de mensen die heel veel van de b…………… wisten. 4. Vonden de discipelen het fijn dat de Heere Jezus zou gaan sterven? Waarom niet? 5. Vond je het moeilijk dat je vandaag wij vandaag niet gewoon naar de kerk konden gaan? Heb je dat ook aan de Heere verteld?

Mattheüs 16 : 21

Mattheüs 16
21
Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden.

Delen & Download

Download preek