Ds. W.A. Zondag - Jozua 7 : 6 - 9

Afspelen

Pleitend bidden

Jozua 7
11-3-2020
De omstandigheden
De gebedshouding
De pleitgronden
Liturgie: Psalm 20: 1, 2 NGB art. 13 Psalm 81: 7, 12 Lezen: Jozua 7: 1-15 Gebed des Heeren: 1 t/m 5 Psalm 25: 3, 4, 5 Psalm 20: 3, 5 Leestip: Daniël 3 (driemaal daags) Daniël 9 (pleitend bidden) Citaat: ‘Zijt ook gij, mijn lezer, wel eens verkwikt geworden door dat: ‘Mijn oog zal op u zijn?’, zodat gij aan de troon der genade mocht komen, om als vrucht daarvan een beroep te doen op dat alziende oog des Heeren, zeggende en pleitende: Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet’. Ds. S. van Dorp, Gereformeerd Weekblad 1956. Gespreksvragen: 1. Welke ‘fout’ beging Jozua met het aanvallen van de stad Ai? En wat kunnen wij hiervan leren in ons persoonlijke leven? 2. Vervolgens kwam Jozua in grote nood. Wat was zijn nood? 3. Herkent u deze nood: ervaren dat de Heere niet meeging, Zijn aangezicht verborg? En zo ja, mocht u toen hetzelfde doen als Jozua deed? 4. Jozua gaat in gebed, samen met de oudsten. Wat lezen wij over zijn gebedshouding? Hoe kunnen wij ‘eerbiedig’ bidden? 5. Jozua mag ‘pleitend’ biddend. Hoe zien wij hierin het onderwijs dat hij van Mozes heeft genoten, terug? En wat zijn de pleitgronden die Jozua aanvoert? 6. De Heere laat Zich verbidden en openbaart Zijn wil. Wat kunnen we hiervan leren? Laat de Heere altijd zien wat Hij wil? 7. Jozua gaat hierna de stad met succes aanvallen. Waarom geeft de Heere de stad niet zoals Hij Jericho liet innemen (zonder strijd)? 8. De Heere Jezus heeft ook geleerd om ‘pleitend te bidden’. Waarop mag je volgens de Zaligmaker pleiten? Waarom is daarvoor het werk van Gods Geest nodig? Voor de jongste kinderen: 1. Waarom konden de Israëlieten Ai niet innemen? Antwoord: a) ze waren met te weinig mannen, b) er was een dief, c) de muren van Ai waren te hoog. 2. Hoe kwam Jozua er achter dat er een dief was? Antwoord: a) dat had de Heere hem verteld, b) dat had een engel hem verteld, c) dat zag hij aan het gezicht van Achan. 3. Hoe wees de Heere de dief aan? Door middel van het …………….. 4. Wie heeft eigenlijk dezelfde naam als Jozua? 5. Jozua ging bidden en toen wees hij op de naam van de Heere. Waarom deed hij dat? 6. Jozua ging ‘pleiten’. Weet jij wat pleiten is? Heb jij wel eens papa of mama erop gewezen dat jou iets was beloofd? Zo ja, wat was dat?

Jozua 7 : 6 - 9

Jozua 7
6
Toen verscheurde Jozua zijn klederen, en viel op zijn aangezicht ter aarde, voor de ark des HEEREN, tot den avond toe, hij en de oudsten van Israel; en zij wierpen stof op hun hoofd.
7
En Jozua zeide: Ach, Heere HEERE! waarom hebt Gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan, om ons te geven in de hand der Amorieten, om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde van de Jordaan!
8
Och, HEERE! wat zal ik zeggen, nademaal dat Israel voor het aangezicht zijner vijanden den nek gekeerd heeft?
9
Als het de Kanaanieten, en alle inwoners des lands horen zullen, zo zullen zij ons omsingelen, en onzen naam uitroeien van de aarde; wat zult Gij dan Uw groten Naam doen?

Delen & Download

Download preek