Ds. C.G. Vreugdenhil - Lukas 11 : 1 - 3

Afspelen

Het volmaakte gebed

Lukas 11
11-3-2020
De leerschool van het gebed
Het gebed om de belangen van God en Zijn rijk
Het gebed om onze lichamelijke nooddruft

Lukas 11 : 1 - 3

Lukas 11
1
En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat een van Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.
2
En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
3
Geef ons elken dag ons dagelijks brood.

Delen & Download

Download preek