Ds. W.A. Zondag - Psalmen 22 : 31 - 32

Afspelen

Grote beloften voor het nageslacht

Psalmen 22
8-3-2020
Zij zullen de Heere liefhebben
Zij zullen van Gods trouw zingen
In deze dienst wordt ook de Heilige Doop bediend. Liturgie: Psalm 87: 1, 2, 3 Psalm 25: 6 Lezen: Psalm 22: 21-32 Psalm 105: 5 Psalm 134: 3 Psalm 22: 14, 15, 16 Psalm 87: 4, 5 Citaat: ‘De Heilige Geest nu legt aan alle gelovigen, zonder onderscheid, de plicht op, om met alle ijver de kinderen te onderrichten, opdat er telkens een nieuw geslacht ons opvolgen kan, om God te vrezen’. J. Calvijn, Commentaar op Psalm 22. Belijdenis art. 33a NGB: Wij geloven dat onze goede God, acht hebbende op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten, om aan ons Zijn beloften te verzegelen, en om panden te zijn der goedwilligheid en genade Gods te onswaarts, en ook om ons geloof te voeden en te onderhouden; dewelke Hij gevoegd heeft bij het Woord des Evangelies, om te beter aan onze uiterlijke zinnen voor te stellen, zowel hetgeen Hij ons te verstaan geeft door Zijn Woord, als hetgeen Hij inwendig doet in onze harten, bondig en vast makende in ons de zaligheid, die Hij ons mededeelt. (…) Leestip: Psalm 87 (in Sion geboren) Psalm 100 (Hij heeft ons gemaakt…) Jesaja 53 (zaad zien…) Gespreksvragen: 1. Psalm 22 wordt wel de lijdenspsalm van Christus genoemd. Hoe kan dat, nu toch duidelijk sprake is van een Psalm van David? 2. Welk vers van de Psalm heeft de Heere Jezus geciteerd aan het kruis? 3. Matthew Henry schrijft: ‘Het zekere vooruitzicht, dat Christus had van de vreugde, die Hem was voorgesteld, gaf Hem niet alleen een bevredigend antwoord op Zijn gebeden, maar veranderde Zijn klachten in lofzangen. Hij zag van de arbeid van Zijn ziel, en was verzadigd, getuige het woord van triomf, waarmee Hij de laatste adem uitblies: Het is volbracht’. Leg eens uit dat Psalm 22: 31 tot grote bemoediging voor de Heere Jezus in Zijn lijden was. 4. Als het gaat om het dienen van de Heere door het nageslacht, verwijzen de kanttekenaren naar Christus’ zaad. Leg dat eens uit. Betrek eventueel de teksten Hebr. 2:13, Jes. 8:18 en Jes. 53:10 er bij. En mocht u nog tijd hebben: lees ook Mal. 2: 15b waar de profeet op de gestelde vraag antwoordt: ‘Hij zocht een zaad Gods’. 5. Wat heeft Psalm 87:4, 5, 6 te maken met onze tekst? Waarom staat er in de tekst: ‘den volke dat geboren wordt’? Op welke geboorte doelt dit? Vergelijk Joh. 3:3, 7. Wat gebeurt er in de ‘nieuwe geboorte’? 6. De kinderen zullen Gods gerechtigheid verkondigen. Wat is dat: Gods gerechtigheid? Hoe zien we een vervulling van deze tekst in de geschiedenis van de zingende kinderen? Zie Matth. 21:15. 7. God heeft rijke beloften voor de kinderen, zo lezen we in het doopformulier. Wat houden deze beloften in? En: hoe worden deze beloften in het leven van kinderen die zalig worden vervuld? Ofwel: in welke weg (denk aan de drie stukken en het werk van Gods Geest) vervult de Heere die beloften? Voor de kinderen: 1. Waarom werden vanmorgen twee baby’s gedoopt? Antwoord: a) dat is gewoon leuk, b) door het water van de doop zijn ze bekeerd geworden, c) met het water zegt de Heere eigenlijk: ‘deze kinderen kunnen door het werk van God zalig worden’. Welk antwoord is juist? 2. De Heere wil ook jouw God zijn. Waarom wil de Heere dat zo graag? En wij jij dat ook? 3. Kinderen moeten ook goede dingen over de Heere gaan zeggen. Doe jij dat al? 4 Stel, de kinderen zingen met elkaar op school een psalm. Maar Kees zit intussen een gek gezicht te trekken. Je proest het uit van het lachen, zo grappig is het. Is dat ‘goed’ spreken over de Heere of niet? 5. Wat moet er op de stippellijn staan? Zij zullen aankomen en Zijn ……………………….. verkondigen den volke dat geboren wordt…. 6. Zou jij de volgende tekst kunnen opzeggen? Het zaad zal Hem dienen; het zal den Heere aangeschreven worden tot in geslachten.

Psalmen 22 : 31 - 32

Psalmen 22
31
Het zaad zal Hem dienen; het zal den HEERE aangeschreven worden tot in geslachten.
32
Zij zullen aankomen, en Zijn gerechtigheid verkondigen den volke, dat geboren wordt, omdat Hij het gedaan heeft.

Delen & Download

Download preek