Ds. W.A. Zondag - Handelingen 1 : 9 - 11

Afspelen

“En een wolk nam Hem weg van hun ogen”

13-5-2018
Deze scheiding: Veroorzaakt pijn
Deze scheiding: Vraagt om troost
Deze scheiding: Wordt ‘vergoed’
Liturgie:
Psalm 103: 7, 8, 9
Psalm 103: 9 Lezen:
Johannes 14: 1-7;
Handelingen 1:1-14
Psalm 145: 5, 6, 7
Psalm 68: 2, 3
Psalm 130: 4

Citaat: “Daarom moet het ons duidelijk zijn dat het middelpunt van het leven van de Kerk verlegd is naar de hemel. ‘Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn’. Deze wereld kan nooit rust bieden. ‘Want uw leven is met Christus verborgen in God’. (…) Wat is Sions erfenis toch veilig nu Jezus is opgevaren in de hoogte. De hemel is bezit van onze wettige Vertegenwoordiger, Die nooit Zijn rechten kan verliezen”. Ds. I. Kievit, Gereformeerd Weekblad.

Belijdenis: - Heidelberger Catechismus Zondag 18:
Vraag: Wat nut ons de hemelvaart van Christus?
Antwoord: Ten eerste, dat Hij in den hemel voor het aangezicht Zijns Vaders onze Voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, Zijn lidmaten, ook tot Zich zal nemen. Ten derde, dat Hij ons Zijn Geest tot een tegenpand zendt, door Wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. - Catechismus van Geneve (Calvijn), vraag 77: “Predikant: welk nut heeft deze hemelvaart voor ons? Antwoord: Het nut is tweeledig. Want evenals Jezus Christus de hemel is binnengegaan in onze naam, zoals Hij ook ten behoeve van ons was nedergedaald, zo heeft Hij er ons toegang verschaft en ons verzekerd, dat de poort die voor ons gesloten was vanwege onze zonden, nu geopend is. In de tweede plaats verschijnt Hij daar voor het aangezicht van de Vader als onze Middelaar en Voorspraak”.

Leestip: 
Psalm 68 (hemelvaart)
Lukas 24: 36-53 (verschijning en hemelvaart)
Johannes 14 (geen wezen laten…)
1 Petrus 3 (verheerlijkte Christus)

Gespreksvragen:
1. Benoem eens enkele feiten van de hemelvaart. Ofwel: hoe en onder welke omstandigheden voer Jezus ten hemel?
2. Leg eens uit dat de Heere Jezus als een ‘Zwerver’ op aarde was en daarom naar Huis mocht gaan?
3. Geef eens concreet aan waarom het weggaan van de Heere Jezus diepe pijn in het hart van de discipelen heeft gegeven. Welke zaken zullen ze vanaf nu niet meer kunnen meemaken? Maak dat eens praktisch met behulp van a) de handen, b) de voeten, c) de mond van de Heere Jezus.
4. Geef eens commentaar op de volgende stelling: “Als een kind van God komt te sterven, mogen de nabestaanden leven uit de troost dat hun dierbare goed heen is. Maar dat neemt het gemis niet weg”. Wat kunnen we in dit verband leren van de geschiedenis van Jezus’ wenen bij het graf van Lazarus?
5. Waaruit blijkt dat de discipelen behoefte aan troost hadden na het heengaan van hun Meester?
6. De troost die zij ontvangen gaat gepaard met een vermaning. Wat was de vermaning?
7. Wat is ‘troost’ eigenlijk? En waaruit bestond de troostboodschap die de engelen brachten? De kanttekenaren verwijzen als het gaat om de wederkomst van Christus naar Dan. 7:13. Matth. 24:30. Mark. 13:26. Luk. 21:27. 1 Thess. 1:10. 2 Thess. 1:10. Openb. 1:7. Zoek eens enkele van deze teksten op.
8. Het genieten van de vrucht van hemelvaart betekent dat er een intens verlangen komt naar ‘Thuiskomen’. Leg dat eens uit.
9. Lees eens HC Zondag 18 (vraag en antwoord 49) en geef eens antwoord op de vraag “Wat nut ons de hemelvaart van Christus?” Lees daarbij ook eens de Catechismus van Geneve.
10. Wat heeft de hemelvaart van Christus voor Gods kinderen te zeggen over het leven hier op aarde? En wat heeft het u/jou te zeggen? Lees hierbij eens Filipp. 3:20.
11. De Heere Jezus wordt met Pinksteren niet ‘vervangen’ maar ‘vergoed’ door de Heilige Geest. Leg dat eens uit. Hoe werd de scheiding in het leven van de discipelen ‘vergoed’? Lees in dit verband ook hoe zij naar Jeruzalem gingen (Lukas 24:52).

Voor de jongste kinderen:
1. Wie stonden erbij toen de Heere Jezus naar de hemel ging?
2. Waarom ging de Heere Jezus naar de hemel en bleef Hij niet op aarde?
3. In welke Psalm zongen we vanmorgen over de hemelvaart van de Heere Jezus?
4. Zullen er in de hemel straks ook kinderen zijn?
5. Zou jij dit versje kunnen opzeggen: God vaart, voor het oog, Met gejuich omhoog; 't Schel bazuingeluid Galmt Gods glorie uit.

Handelingen 1 : 9 - 11

Handelingen 1
9
En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.
10
En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;
11
Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

Delen & Download

Download preek