Ds. W.A. Zondag - Johannes 1 : 26 - 29

Afspelen

Het getuigenis van Johannes

28-1-2018
Over een stem
Over hét Lam
Over de zonde
Liturgie: Psalm 103: 1, 2 Psalm 103: 4 Lezen: Johannes 1: 19-43 Psalm 38: 3, 4, 5, 22 Psalm 103: 5, 6 Psalm 95: 2, 4 Citaat: “Wat kan dat ontzaglijk moeilijk wezen wanneer we onszelf hebben leren kennen als een groot zondaar die tegen alle geboden Gods overtreden heeft, die de dood voorhanden ziet en die het oordeel waardig is. Maar welk een heerlijke prediking mogen we hen overbrengen, de prediking van Johannes de Doper: „Zie het Lam Gods". Ds. A. Vroegindeweij, tijdens de rouwdienst van zijn broer ds. L. Vroegindeweij. Geloofsbelijdenis: art. 25 NGB “Wij geloven dat de ceremoniën en figuren der Wet opgehouden hebben met de komst van Christus, en dat alle schaduwen een einde genomen hebben; alzo dat het gebruik daarvan onder de Christenen weggenomen moet worden; nochtans blijft ons de waarheid en substantie daarvan in Christus Jezus, in Denwelken zij hun vervulling hebben. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen, genomen uit de Wet en de Profeten, om ons in het Evangelie te bevestigen, en ook om ons leven te reguleren, in alle eerbaarheid, tot Gods eer, volgens Zijn wil.” Leestip: - Psalm 40 (Zie Ik kom…) - Jesaja 40 (Wegbereider) - Jesaja 53 (Lam Gods) - Rom. 5 (zonde der wereld) Gespreksvragen: 1. Johannes komt met een uitgebreid getuigenis over zichzelf. Hij wijst hierin van zichzelf af. Hij vergelijkt zichzelf met ‘een stem’ en een ‘slaaf’. Leg dat eens uit. 2. Als een prediker niet meer is dan een ‘stem’ (vertolken van de Stem van God) dan zegt dat alles over de boodschap die hij moet brengen. Welke boodschap moet hij brengen? En zei ds. C. Harinck hierover in de preek n.a.v. Joh. 1:23 en welk voorbeeld gaf hij toen? 3. Johannes had een belofte van God gekregen (Joh. 1: 33). Deze belofte had betrekking op de Heere Jezus. Wat was de inhoud van deze belofte en hoe/wanneer is deze belofte vervuld? 4. Als Johannes wijst op de Heere Jezus roept hij uit ‘zie!’. Waarom het woord ‘zien’? Wat heeft ‘zien’ te maken met ‘geloven’ (zoals verwoord in HC 7)? Welke anderen woorden gebruikt de bijbel voor ‘geloven’? Zie ook Comrie’s ABC van het geloof. 5. De Heere Jezus wordt nu getekend als het ‘lam van God’ a) waarom een lam en niet een ander dier? b) welke betekenis had het lam in de ceremoniën van het Oude Testament? c) waarom wordt gesproken van ‘het’ lam (de nadruk op het lidwoord ‘het’)? 6. We zien hier een (eerste) vervulling van de profetie van Jesaja 53. Waarom? 7. Als we de Heere Jezus tot Johannes zien gaan (om gedoopt te worden), zien we ook de vervulling van Psalm 40 vers 8. Leg dat eens uit. 8. Jezus is als Lam gekomen om de zonde der wereld weg te dragen. Hierin wordt Hij getekend als de tweede Adam. Leg dat eens uit aan de hand van Rom. 5 vers 12 en Rom. 6 vers 23. 9. Twee discipelen mochten de Heere Jezus gaan volgen. Waarom deden ze dat? Waarom stelden ze Jezus de vraag: ‘waar woont gij?’ En mag u/jij dat ook al doen? Waaruit blijkt dat in uw of jouw leven? Voor de kinderen: 1. Wie was Johannes de doper? Weet je nog wat voor n soort jas hij droeg? 2. Johannes noemt zichzelf de ‘wegvoorbereider’ of ‘heraut’. Weet jij wat dat is? En waarom is Johannes een heraut van de Heere Jezus? 3. De Heere Jezus wordt vergeleken met een lam. Vind jij lammetjes lief? Begrijp je waarom de Heere Jezus vergeleken wordt met een lam? 4. Stel dat jij één lief lammetje zou hebben waarvoor jij mag zorgen. En dat lammetje moet worden gedood. Zou je dan huilen? Begrijp je het verdriet van God de Vader toen Hij de Heere Jezus moest ‘weggeven’ en zelfs moest laten doden? 5. Jezus is gekomen om de zonde van de wereld weg te dragen. Wat is dat eigenlijk, zonde? Doe jij wel eens een zonde? En vraag je dan ook of de Heere Jezus die zonde wil vergeven? 6. Welke psalm vond je vanmiddag het mooist? (Je hebt toch wel goed meegezongen he?) 7. Zou jij de volgende tekst kunnen opzeggen? “Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt”.

Johannes 1 : 26 - 29

Johannes 1
26
Johannes antwoordde hun, zeggende: Ik doop met water, maar Hij staat midden onder ulieden, Dien gij niet kent;
27
Dezelve is het, Die na mij komt, Welke voor mij geworden is, Wien ik niet waardig ben, dat ik Zijn schoenriem zou ontbinden.
28
Deze dingen zijn geschied in Bethabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende.
29
Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

Delen & Download

Download preek