Ds. W.A. Zondag - Psalmen 8 : 2 - 3

Afspelen

Een loflied gezongen

16-10-2016
Op de ‘Oude van dagen’
Door jonge zangers
Liturgie: Psalm 8: 1, 2, 3, 4 Psalm 103: 9 Lezen: Psalm 8 Psalm 105:5 Psalm 134: 3 Psalm 139: 7, 8, 9, 10 Psalm 113: 5 Citaat: “Soms brengt God grote dingen tot stand in Zijn Kerk door zeer zwakke werktuigen, en beschaamt Hij de edelen, de wijzen en machtigen door het geringe en zwakke en dwaze der wereld opdat geen vlees voor Zijn Aangezicht zou roemen”. Matthew Henry, commentaar op Psalm 8. Leestip: - Job 7 (broosheid van de mens) - Daniel 7 (de ‘Oude van dagen’) - Matth. 21: 1-17 (Psalm geciteerd door de Zaligmaker) - Hebr. 2 (Psalm 8 nader verklaard) Gespreksvragen: 1. In Psalm 8 wordt een loflied gezongen op de ‘Oude van dagen’. Zo wordt de Heere wel genoemd in Daniel 7. Zoek dat eens op. Waarom wordt Hij zo genoemd? 2. Denk eens met elkaar na over hoe het toch mogelijk is dat een mensje wordt geschapen uit een zaadcel en een eicel. Doe dat ook voor een vogeltje dat na ongeveer 12 dagen broeden uit het ei komt. Heb je ook al eens nagedacht over het leven van mieren, bijen, konijnen en arenden? De bijbel staat vol met onderwijs over de dieren! Lees maar eens Spreuken 30: 24-29. Welke dieren worden in Psalm 8 genoemd? 3. Hoe komt het toch dat mensen liever geloven in een andere theorie over de schepping dan in een scheppende God? 4. In de Psalm wordt enerzijds een loflied op de mens geschreven (jawel!) en anderzijds wordt zijn broosheid getekend. Leg dat eens uit. 5. Lees met elkaar Mattheus 21:15-16. Denk eens na over de reactie van de overpriesters (de ambtsdragers in die tijd) en de jonge kinderen. Aangrijpend he? De Heere Jezus verwijst naar Psalm 8. Waarom doet Hij dat? 6. We lezen vaker van jonge kinderen in de bijbel die de Heere mochten vrezen. Noem eens een jongen en een meisje uit het Oude Testament. Waaruit bleek dat zij de Heere vreesden? Is er ook in jouw hart een verlangen om de Heere te loven? Mag je al zeggen: ‘nu reis ik getroost’…? 7. In Hebr. 2: 5-9 wordt Psalm 8 vers 5 als het ware toegepast op Christus. Wat wordt er door de auteur van deze brief over Christus gezegd? 8. Ziet u/zie jij de rijkdom van de kinderdoop in het licht van Psalm 8, Matth. 21 en Hebr. 2? Want wat zegt de Heere in het teken van de doop tegen kinderen? Voor onze jongste kinderen: 1. De Heere wordt wel de ‘Oude van dagen’ genoemd. Hoe oud is Hij? En hoe oud ben jij? 2. De Heere wil dat kinderen over Hem zingen. Doe jij dat? 3. Vanmorgen zijn vijf baby’s gedoopt in de Naam van de …., in de Naam van de … en in de Naam van de ….

Psalmen 8 : 2 - 3

Psalmen 8
2
O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen.
3
Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, om Uwer tegenpartijen wil, om den vijand en wraakgierige te doen ophouden.

Delen & Download

Download preek