Ds. W.A. Zondag - Exodus 17 : 14 - 15

Afspelen

Herdenking holocaust - De HEERE is mijn Banier

Exodus 17
2-2-2020
In de strijd tussen Israël en Amalek
In de strijd tussen mens en de slang
Liturgie Psalm 42: 4, 5 Psalm 119: 11 Lezen Exodus 17 Psalm 124: 1-4 Psalm 44: 12, 13, 14 Psalm 121: 1, 2 Citaat: ‘Het zwiepen van de riemen, het gillen van degenen die geslagen worden, het krijsen en hese geschreeuw en gesnauw van boze, wrede mensen; dat alles maakt Ravensbrück tot een hel. En Jezus moet ook zulke geluiden hebben aangehoord. Hij, wiens oren gewend waren aan hemelse muziek. Wat is Zijn liefde voor ons groot, dat Hij dat voor onze verlossing over had’. Corrie ten Boom, Gevangene en toch… Leestips: - Gen. 3 (strijd voorzegd) - Psalm 44 (klacht van Israël) - 1 Samuël 15 (straf over Amalek) - Rom. 11: 1-24 (belofte voor Israël) Belijdenis: art. 37 NGB: “(…) En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen; dewijl alsdan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite, die zij zullen gedragen hebben; hun onschuld zal door allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. Dewelke overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen consciënties, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege, dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. (…)” Gespreksvragen: 1. Het volk wordt aangevallen nadat het een heerlijke weldaad van God had ontvangen. Welke? 2. Wie was Amalek eigenlijk? Waarom is er in de strijd tussen Amalek en Israël een lijn naar de strijd tussen Jakob en Ezau? 3. Waarom was de aanval van Amalek op het volk lafhartig te noemen? 4. Achter de vijand Amalek moeten wij een andere vijand zien: satan. Hoe wordt hij in Genesis 3:15 aangeduid? 5. Waarom heeft satan het zo voorzien op het volk van Israël? 6. Kunnen wij de holocaust (hebreeuws: ‘shoah’) plaatsen in de lijn van de aanslag van Amalek op het volk? Zou er een verband zijn met Rom. 11:26a: ‘En alzo zal geheel Israël zalig worden’? 7. Wat leert Psalm 44:23 (geciteerd door Paulus in Rom. 8:36) over het lijden van het joodse volk? 8. Hoe moet de strijd met Amalek geestelijk in het leven van elke ware christen worden verstaan ofwel wie is de driehoofdige vijand (HC 51)? 9. In de strijd gebruikt Mozes de staf. Wat betekent de staf in de geestelijke strijd? Vergelijk Efeze 6: 13, 16-18. 10. Leg eens uit: ‘wie strijdt onder de Banier van Christus is meer dan een overwinnaar’ (vgl. Rom. 8: 37). 11. Zie vraag 1. In hoeverre moeten Gods kinderen na een bijzondere geestelijke weldaad bedacht zijn op een aanval van de oude slang, satan? Concreet: wat zal hij doen als sprake is van bijzondere vertroosting onder de preek over tijdens de bediening van het sacrament? Voor de jongste kinderen: 1. Welke koning viel met zijn leger de Israëlieten in de woestijn aan? Welk antwoord is juist? Kies maar tussen: a) Saul, b) Amalek, c) Ahasveros. 2. Met wie ging Mozes de berg op tijdens de strijd? Met Jo………… en H……. 3. Zolang de staf omhoog wees verloor/won Israël. Wat moet het zijn: ‘verloor’ of ‘won’? 4. Wat wilde Hitler in de Tweede Wereldoorlog met het Joodse volk doen? Hij wilde het uitr………….. Daarom zijn meer dan 6 m………… joden vermoord. 5. De meeste joden geloven niet dat de Heere Jezus de beloofde Zaligmaker is. Welke apostel schrijft in Romeinen 11 dat het volk tot bekering zal komen: a) Petrus, b) Paulus, c) Luther. 6. Wij moeten ook strijden tegen een grote vijand, namelijk de d…………

Exodus 17 : 14 - 15

Exodus 17
14
Toen zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en leg het in de oren van Jozua, dat Ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder den hemel.
15
En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde deszelfs naam: De HEERE is mijn Banier!

Delen & Download

Download preek