Ds. W.A. Zondag - Openbaring 21 : 5

Afspelen

Een vooruitzicht vanuit het tranendal

1-1-2020
Op de hemelse troon
Op het Woord
Op de herschepping
Liturgie: Psalm 25: 2, 3 Belijdenis: art. 17 NGB Psalm 25: 4 Lezen: 2 Korinthe 5: 11-21 Psalm 100: 1-4 Psalm 103: 6, 7 Psalm 25: 6 Citaat: “Wij zijn gewoon elkaar een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Dus wens ik ook u een jaar van nieuwe rijke genade, een jaar van volle troost uit den hoge, van de volle maat des Heiligen Geestes, een jaar dat rijk moge zijn aan ervaring van de wonderen van Gods trouw. Van harte wens ik u toe, dat gij gedurende dit gehele jaar en uw leven lang, hoe kort dit ook is, in gedachtenis moogt houden, dat er Eén is, Die op de troon zit. Dit woord: „Zie, Ik maak alle dingen nieuw", wordt bewaarheid aan de gemeente van alle tijden en ook aan ieder persoonlijk die daar nog steeds al de oude dingen achter zich meesleept en hartelijk verlangt om daarvan verlost te zijn. Hij Die op de troon zit is almachtig en als Hij spreekt, zo geschiedt het en als Hij gebiedt, zo staat het”. Dr. H.F. Kohlbrugge. Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 36b: (…) “En daarentegen, de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zone Gods zal hun naam belijden voor God, Zijn Vader, en Zijn uitverkoren engelen; alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden; hun zaak, die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmermeer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij dien groten dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus, onzen Heere”. Gespreksvragen: 1. Leg eens uit: eerst was de engel aan het woord, maar in vers 5 begint de Heere te spreken. 2. Waarop wijst het element van de ‘troon’? Waarom is het troostvol voor de ware christen dat God op de troon zit? 3. Lees met het oog op de vorige vraag eens HC 19, vraag en antwoord 50. 4. Johannes wijst in zijn zendbrief ook op Christus voor de troon (1 Joh. 2: 1- 2). Waarom wil hij daarmee de ware gelovigen bemoedigen? 5. Wat valt u op aan zeven uitspraken in vers 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 7, 8? 6. Wat is er zo bijzonder aan het ‘Woord’? Waarom is het zo belangrijk dat Gods Woord ‘waarachtig’ is? Lees in dit verband 2 Petrus 1:19. 7. Wat bedoelt de Heere als Hij zegt alle dingen ‘nieuw’ te maken? Leg eens uit dat het hier gaat om de herschepping van mensen en van de aarde. 8. Gaat het bij de wederkomst om een geheel nieuwe aarde of om een ‘vernieuwde’ aarde? Wat lezen wij hierover in 2 Petrus 3: 11-13? 9. Welke sterke raad geeft Petrus vervolgens in zijn zendbrief (zie vorige vraag), zoals te lezen in 2 Petr. 3: 14 e.v.? Voor de kinderen: 1. De Heere zit op een t…………… in de h………….. Dat betekent dat Hij de grote K…………… is. 2. Als je mag geloven dat de Heere Jezus jouw Koning is, hoef je voor ………………. bang te zijn. Wat moet op de stippellijn staan: a) niemand, b) iedereen? 3. De Heere maakt straks alle dingen nieuw. Dat betekent dat straks op de aarde geen d……………. meer zal zijn en niemand meer z………… zal worden. Ook zal er niemand zijn die de z…………… doet. 4. Het Woord van de Heere is (helemaal/voor het grootste gedeelte) de waarheid. Streep maar door wat niet juist is.

Openbaring 21 : 5

Openbaring 21
5
En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

Delen & Download

Download preek