Ds. M. Karens - Richteren 10 : 15 - 18

Afspelen

Wie zal voor ons strijden

21-11-2001
De bekering van Israël gezien
De ontferming van God verklaard
De verlossing van Ammon voorbereidt
Serie Jeftha 2/8

Richteren 10 : 15 - 18

Richteren 10
15
Maar de kinderen Israels zeiden tot den HEERE: Wij hebben gezondigd; doe Gij ons, naar alles, wat goed is in Uw ogen; alleenlijk verlos ons toch te dezen dage!
16
En zij deden de vreemde goden uit hun midden weg, en dienden den HEERE. Toen werd Zijn ziel verdrietig over den arbeid van Israel.
17
En de kinderen Ammons werden bijeengeroepen, en legerden zich in Gilead; daarentegen werden de kinderen Israels vergaderd, en legerden zich te Mizpa.
18
Toen zeide het volk, de oversten van Gilead, de een tot den ander: Wie is de man, die beginnen zal te strijden tegen de kinderen Ammons? die zal tot een hoofd zijn over alle inwoners van Gilead.

Delen & Download

Download preek