Ds. C.G. Vreugdenhil - Handelingen 2 : 37 - 41

Afspelen

Het ontstaan van de Pinkstergemeente

9-6-2019
De oproep tot bekering en doop
De geldigheid van Gods belofte
De bediening van de Heilige Doop
De Heilige Doop werd bediend

Handelingen 2 : 37 - 41

Handelingen 2
37
En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?
38
En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
39
Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.
40
En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht!
41
Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.

Delen & Download

Download preek