Ds. G.J. Baan - Handelingen 3 : 11 - 13a

Afspelen

Gedachten over genezing

7-10-2018
Van de genezen kreupele (11a)
Van het volk (11b-12a)
Van Petrus en Johannes (12b)
Van God (13a)

Handelingen 3 : 11 - 13a

Handelingen 3
11
En als de kreupele, die gezond gemaakt was, aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, hetwelk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde.
12
En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk: Gij Israelietische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid dezen hadden doen wandelen?
13
De God Abrahams, en Izaks, en Jakobs, de God onzer vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Welken gij overgeleverd hebt, en hebt Hem verloochend, voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde, dat men Hem zoude loslaten.

Delen & Download

Download preek