Ds. D.W. Tuinier - Lukas 2 : 7, 10, 11

Afspelen

Jezus geboren

Lukas 2
25-12-2018
Hij is geboren in een God vijandige wereld
Hij is geboren uit de maagd Maria
Deel 1 van 2

Lukas 2 : 7, 10, 11

Lukas 2
1
En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.
2
Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrie stadhouder was.
3
En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.
4
En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);
5
Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.
6
En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.
7
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.
8
En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.
9
En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.
10
En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;
11
Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.

Delen & Download

Download preek