Ds. B. van der Heiden - Handelingen 16 : 28 - 31

Afspelen

Onderwerp

29-7-2018
Genade verheerlijkt in het hart van de stokbewaarder
De macht van de genade
De roep om genade
De weg tot de genade

Handelingen 16 : 28 - 31

Handelingen 16
28
Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: Doe uzelven geen kwaad; want wij zijn allen hier.
29
En als hij licht geeist had, sprong hij in, en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten;
30
En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?
31
En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

Delen & Download

Download preek